"Wise men always focus on the outcomes. But our wiser men never forget about their incomes whatever the outcomes come."

 • “စီမံဂိမ်းနှင့်​ စာရင်း​အင်”

  ဆုတ်လည်း​စူး​ စား​လည်း​ရူး​ဆိုတာ ကိုယ်တို့​ ြမန်မာ​ေတွက ပဒိုင်း​သီး​ကို ​ေြပာတာပါ။ ​ေရှ့​တိုး​ထမ်း​ပိုး​ ​ေနာက်ဆုတ် လှည်း​တုတ် လို့​လည်း​ ​ေြပာြကတယ်။ အမှား​တစ်ခုကို ​ေတာ်​ေတာ် ​ေနာက်ကျြပီး​မှ သိလိုက်ရလို့​ မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ြဖစ်တဲ့​အခါ အဲဒီစကား​ကို သံုး​တယ်။

  အ​ေြဖရှာမရပဲ လမ်း​ေပျာက်​ေနတဲ့​ ငိုညည်း​ြခင်း​တစ်မျိုး​ပဲ။ ​ေလာ​ေလာဆယ်မှာ​ေတာ့​ ကိုယ်တို့​ေတွအား​လံုး​ ပဒိုင်း​ဆိပ်တက်​ေနြပီထင်တာပဲ။ အိမ်မှာ​ေနရင်း​ ဝမ်း​ပျက်ဝမ်း​ေလျှာြဖစ်ရင်​ေတာင် မ​ေန့​က ငါဘာများ​ အစား​မှား​ပါလိမ့်​လို့​ ြပန်ြပန်​ေတွး​ြကတဲ့​ ြမန်မာ​ေတွဟာ အဲဒီပဒိုင်း​သီး​ေတွကို ငါတို့​ဘယ်အချိန်ကတည်း​က စား​မိ​ေနပါလိမ့်​လို့​ ​ေတွး​ြကည့်​ဖို့​ မ​ေကာင်း​ပါလား​။ ဒီအသီး​စား​လို့​ ဒီလိုြဖစ်မှန်း​သိရင် ​ေနာင်ကို သူများ​က အတင်း​လာ​ေကျွး​ရင်​ေကာ အလွယ်တကူ စား​ဦး​မှာလား​။ ​

  ေမျာက်တစ်​ေကာင်ကို ထမင်း​တစ်လုပ် တုတ်တစ်ချက် ရိုက်ရိုက်ြပီး​ ​ေကျွး​ြကည့်​စမ်း​ပါ​ေလ။ ​ေနာင်ကျ​ေတာ့​ ထမင်း​လုပ်ြမင်ရံုနဲ့​ ထွက်​ေြပး​တတ်လာလိမ့်​မယ်။ လူသန်း​ေပါင်း​များ​စွာကို ပဒိုင်း​သီး​ေတွ အတင်း​ေကျွး​ေနတာကို​ေတာ့​ ဘာြဖစ်လို့​များ​ ြငင်း​ဆန်ရ​ေကာင်း​မှန်း​ မသိြကသလဲ။ အ​ေပါ်က သကာအုပ်ထား​လည်း​ ပဒိုင်း​သီး​မှန်ရင် ဖန်တွတွနဲ့​ ကန်ြကွြကွြဖစ်လာစြမဲပဲ။

  ခု​ေတာ့​ တစ်နိုင်ငံလံုး​ ပဒိုင်း​သီး​ဖီလင်တက်လို့​ အရူး​ေချး​ပန်း​ြဖစ်ကုန်ပါ​ေပါ့​ဗျာ။ ဘာ​ေတွကို ​ေစာင်း​ေြမာင်း​ေြပာဆို ​ေနတာတုန်း​ ဆိုရင်​ေတာ့​ အကုန်လံုး​ပါပဲ။ အဲဒီအထဲမှာမှ လတ်တ​ေလာ အထင်ရှား​ဆံုး​ကိစ္စက ​ေြကး​နီ​ေတာင်ပါတယ်။ ဘာ​ေတွအဆိပ်တက်လို့​ အခုလိုြဖစ်ရသလဲဆို​ေတာ့​ အစကတည်း​က စာရင်း​ဇယား​၊​ ကိန်း​ဂဏန်း​၊​ အချက်အလက်၊​ အလား​အလာ၊​ အကျိုး​အြပစ် ​ေသ​ေသချာချာ တွက်ဆမထား​ပဲ

  “လာ​ေစပါ​ေစ အာရ​ေက”

  ​ေလာက်ပဲ ြမင်ြပီး​ နှစ်နိုင်ငံသ​ေဘာတူစာချုပ်ကို က​ေလး​ကစား​စရာလိုသ​ေဘာထား​လျက် “ဘယ်သူမှမသိ​ေစနဲ့​။ ​ေရာင်း​သူဝယ်သူအသံတူ ြပီး​စတမ်း​” လို့​ လက်ညှိုး​ထိုး​ေရာင်း​စား​သွား​တဲ့​ အတွက်ပါပဲ။

  ဟိုး​အရင်တစ်ခါ

  “​ေရရှည်တည်တံ့​မည့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​တိုး​တက်မှု” (Sustainable development)

  မှာ အရူး​င​ေရွှြကီး​နဲ့​ ဥပမာ​ေပး​ခဲ့​တုန်း​က ပ​ေရာဂျက်မျိုး​ဟာ သူအကျိုး​မရှိ ကိုယ်အကျိုး​မရှိနဲ့​ တရုတ်အသုဘမှာ မီး​ရှို့​တဲ့​ အိမ်​ေတွကား​ေတွလို တီဗီတစ်ခါရိုက်စာ လုပ်လုပ်သွား​လို့​ သံုး​မရတဲ့​ပစ္စည်း​ေတွ အဖတ်တင်ပံုကို ​ေြပာတာပါ။ စစ်​ေစး​ရာ​ေတွ ပွ​ေနတာပဲလို့​ ​ေြပာခဲ့​တယ်။ အခုကိစ္စက​ေတာ့​ အရှုပ်ထုတ်ြကီး​ အဖတ်တင်တာထက်ဆိုး​ပါတယ်။

  အစိုး​ရနဲ့​ ြပည်သူထိပ်တိုက်​ေတွ့​ြကြပီး​ အင်အား​သံုး​ ြဖိုခွင်း​ယူရတဲ့​ အ​ေြခအ​ေန ​ေရာက်လာတယ်။ မြပီး​ေသး​ဘူး​ အဲဒါ။ ​ေရှ့​ေလျှာက် ​ေနာက်ထပ် သည့်​ထက်ဆိုး​မယ့်​ဟာ​ေတွ လာဖို့​ြမင်​ေနတယ်။ ဒီအချိန်ကျမှ​ေတာ့​ လာြပီး​ အြပစ်မ​ေြပာနဲ့​ေလ။ အ​ေြဖရှာပါလား​ အ​ေြဖရှာပါလား​။ ရှာပါြပီ​ေကာ​ေလ။ အဲဒီအ​ေြဖက ြပဿနာရဲ့​ အရင်း​အြမစ်ကိုသိမှ ြဖစ်မှာမို့​လို့​ ဇာတ်​ေြကာင်း​လှန်ရတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်း​က ဒဂင်္ါး​ြပား​ရဲ့​ တြခား​မျက်နှာကို လှန်ြကည့်​လိုက်ရံုနဲ့​ အ​ေြဖမထွက်ဘူး​။ သူ့​ဘက်နဲ့​သူမှန်​ေနသား​ပဲ မျှမျှတတ ြကား​ချလိုက်ရ​ေအာင်ဆိုလို့​လည်း​ ကိစ္စမြပတ်ဘူး​။

  နှစ်ဘက်စလံုး​က ြပဿနာရဲ့​ဇစ်ြမစ်ကို ြပုြပင်ယူမှ ြဖစ်ပါလိမ့်​မယ်။ လူြကီး​ေတွက ဘယ်လို​ေြဖရှင်း​လိုက်သလဲဆိုတာကိုလည်း​ ​ေဘာလံုး​ပွဲများ​ Live show ြကည့်​ရသလို လက်ငင်း​ေရာ ​ေရရှည်ပါ အကျိုး​အြပစ်​ေတွ ဆက်​ေဝဖန်သံုး​သပ်လို့​လည်း​ ရ​ေသး​တယ်ဗျ။

  တရုတ်ြပည်က တီယန်နန်မင်စကွဲယား​ကိစ္စ ​ေရး​တုန်း​က စာဖတ်သူတစ်​ေယာက်က

  “တကယ်လို့​များ​ အဲဒီအချိန်မှာ တရုတ်အစိုး​ရက အင်အား​သံုး​ြပီး​ မြဖိုခွင်း​ခဲ့​ဖူး​ဆိုရင် ဘာ​ေတွ ြဖစ်လာမယ် လို့​ ထင်ပါသလဲ။”

  တဲ့​။ ကျွန်​ေတာ့်​အထင် ကွန်ြမူနစ်ပါတီြကီး​က​ေတာ့​ ြပိုကွဲသွား​လိမ့်​မယ် မထင်ပါဘူး​ဗျ။ မသကာ ထိပ်တန်း​ေခါင်း​ေဆာင် တစ်​ေယာက်နှစ်​ေယာက်​ေလာက် အထွက်ြပလိုက်ြပီး​ ​ေနာက်ကွယ်က ဆက်ြကိုး​ကိုင်မှာ​ေပါ့​။ အ​ေဝး​ြကီး​ သွား​ြကည့်​စရာမလို​ေပါင်။ ြမန်မာြပည်မှာ ဦး​ေနဝင်း​ြကီး​ အဲလိုပဲ လုပ်ခဲ့​တာ မဟုတ်ဘူး​လား​။ ​ေတာ်လှန်​ေရး​ြကီး​က ပန်း​တိုင်အ​ေရာက် ​ေအာင်ြမင်သွား​တယ်ဆိုရင်​ေတာင် ပညာတတ်အလွှာက အုပ်ချုပ်​ေရး​ပိုင်း​မှာ အ​ေရး​ပါတဲ့​ေနရာ​ေတွ ရလာရံု​ေလာက်ပဲ ရှိမယ်။

  ဒီအခါမှာ အလယ်အလတ်တန်း​စား​ ပညာတတ်ဆိုတဲ့​သူ​ေတွကလည်း​ လုပ်ပိုင်ခွင့်​ အာဏာ သူတို့​လက်ထဲ​ေရာက်လာတဲ့​အခါ ပညာတတ် ြပည်သူ့​ကိုယ်စား​လှယ် ြဖစ်ဖို့​ထက် ပညာတတ်အာဏာရှင် ြဖစ်ဖို့​ပဲ များ​တယ်။ ပညာမတတ်တဲ့​သူအာဏာရှင်ြဖစ်တုန်း​က ပညာတတ်​ေတွ အ​ေြကာမသိလို့​ ထိထိမိမိ မနှိပ်ကွပ်နိုင်ရာက​ေန ပညာတတ်အာဏာရှင်ြဖစ်လာ​ေတာ့​ ပညာတတ်​ေတွရဲ့​ ​ေပျာ့​ကွက်ဟာကွက်​ေတွကို ကျကျနန ချက်​ေကာင်း​ထိ​ေအာင် နှိပ်ကွပ်နိုင်စွမ်း​တိုး​တက်လာတာ ကိုယ်​ေတွ့​ခံစား​ဖူး​ေတာ့​ သိလိမ့်​မယ်။

  ဘာြဖစ်လို့​ဆို​ေတာ့​ နဂိုတုန်း​က ဘယ်အလွှာကပဲ တက်လာတက်လာ၊​ အစိုး​ရအဖွဲ့​ထဲ​ေရာက်သွား​ြပီဆိုရင် အဲဒီအဖွဲ့​ြကီး​ မြပိုကွဲသွား​ေအာင် ြဖစ်တဲ့​နည်း​နဲ့​ သူကာကွယ်ရ​ေတာ့​မှာပဲ။ ဒါ​ေြကာင့်​ ဒီအစိုး​ရဟာလည်း​ “​ေြကး​နီ​ေတာင်ကိစ္စ အခုလို အင်အား​သံုး​ြပီး​ မြဖိုခွဲရင် ​ေရှ့​ဆက် ဘာ​ေတွ ြဖစ်လာမလဲ သိလား​။” လို့​ ​ေမး​မှာ မလွဲဘူး​။

  မ​ေြပာလည်း​ လူတိုင်း​သိ​ေနတဲ့​အချက်က​ေတာ့​ တရုတ်နဲ့​ မျက်နှာပျက်ရမှာ​ေပါ့​။ (တရုတ်လူမျိုး​ေတွအတွက် မျက်နှာဆိုတာ ဘယ်​ေလာက်အ​ေရး​ြကီး​သလဲ ဟုန်မင်ယန်ထမင်း​ပွဲ ​ေရး​တုန်း​က ​ေြပာခဲ့​ဖူး​တယ်) ပျက်ပ​ေစ​ေလ။ ဘာအ​ေရး​လဲ။ သူက တသက်လံုး​ ဂုတ်​ေသွး​စုပ်လာခဲ့​တာ လို့​ သ​ေဘာထား​နိုင်တယ်ပဲ ထား​ပါ။

  “လူြကီး​ေတွ လက်နဲ့​ေရး​သမျှ သည်လိုပဲ အြမဲ​ေြခနဲ့​ဖျက်​ေန​ေတာ့​မှာလား​။” 

  လို့​ ​ေမး​လာရင် အ​ေြဖရှိြပီလား​။ လက်ပံ​ေတာင်း​ေတာင်ဆိုတာ ​ေရခဲတံုး​ြကီး​ရဲ့​ ​ေရ​ေပါ်ထွက်​ေနတဲ့​ ထိပ်စက​ေလး​ပဲ ရှိ​ေသး​တယ်။ (​ေဒသခံ​ေတွ မခံစား​နိုင်မှန်း​ သိပါတယ်။ တြခား​ဟာ​ေတွလည်း​ အများ​ြကီး​ လို့​ ​ေြပာချင်တာ) ဆန်စင်ရာ ကျည်​ေပွ့​လိုက်ြပီး​ ဆန္ဒ​ေဖာ်ထုတ်​ေနရင် ထမင်း​ေတာင် ​ေကာင်း​ေကာင်း​စား​ရမှာ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေကျာက်ြဖူ-ကူမင်း​ ဓါတ်​ေငွ့​ပိုက်လိုင်း​နဲ့​ ရထား​လမ်း​ကိစ္စရှိတယ်။ ကုလား​တန်ြမစ်ဝှမ်း​ ဘက်စံုဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​ရှိတယ်။

  နိုင်ငံတကာက ရင်း​နှီး​ြမှုတ်နှံလိုသူ​ေတွ တံခါး​ဖွင့်​ေပး​လိုက်တဲ့​အချိန်မှာ မင်း​သား​မလုပ်ရတိုင်း​ ပတ်မြကီး​ထိုး​ေဖာက်​ေနသူ​ေတွနဲ့​ ဘယ်လိုခရီး​ဆက်ရမလဲ လို့​ ​ေမး​လာရင်​ေကာ။ (အို ဘာမှ လာ​ေမး​မ​ေနနဲ့​။ ရပ်ဆို ခုရပ်။ ဒါပဲ ဒါပဲ လို့​ ​ေြပာလို့​ရတဲ့​ အစိုး​ရလည်း​ ဟုတ်ပဲနဲ့​) နှစ်ဘက်စလံုး​က ကိုယ့်​အ​ေြကာင်း​ြပချက်နဲ့​ကိုယ် မှန်တယ်ထင်လို့​ ထိပ်တိုက်​ေတွ့​ြကတဲ့​အခါ ကိုယ့်​ဘက်က မှန်တယ်လို့​ သက်​ေသြပဖို့​အတွက် ဆန့်​ကျင်ဘက်အရပ်မှာ အမှား​ကို ​ေဒါက်​ေထာက်ရှာ​ေဖွရံုတင် မဟုတ်ဘူး​။ ကလိန်​ေစ့​ြငမ်း​ဆင်ပါ လုပ်လာြကတာ ဓမ္မတာပါ။

  “ဒါ ဦး​ပိုင်က ​ေရာင်း​စား​သွား​တာ​ေလ။ မယံု စာရင်း​စစ်ဝင်ြကည့်​ပါလား​။”

  (ဝင်​ေပါ့​။ စာရင်း​စစ်ခွံ့​ရတာ ဘယ်​ေလာက်ကုန်တာမှတ်လို့​) “အဲဒါ ​ေြမ​ေပါ်​ေြမ​ေအာက် အဖျက်သမား​ေတွရဲ့​ ​ေသွး​ထိုး​လှံု​ေဆာ်မှု​ေလ။ သင့်​ေတာ်တဲ့​အချိန်ကျရင် သတင်း​စာရှင်း​လင်း​ပွဲလုပ်ြပီး​ ြပည်သူများ​ကို အမှန်တရား​ေဖာ်ထုတ်​ေပး​သွား​မည် ြဖစ်​ေြကာင်း​။ (​ေြပာ​ေပါင်း​များ​လို့​ ရိုး​ေနပါြပီ)။ တဘက်နဲ့​တဘက် ချစ်​ေသာမျက်စိနဲ့​ မရှုနိုင်တဲ့​အခါ အမုန်း​ေတွ တိုး​ပွား​လာမှာလည်း​ ဧကန်ပဲ။

  ဒီကိစ္စမျိုး​ဆိုတာ ကိုယ့်​နိုင်ငံမှာချည့်​ပဲ ြဖစ်​ေနတာ မဟုတ်ပါဘူး​။ အာရှမှာ အြကီး​ဆံုး​ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဆိုတဲ့​ အိန္ဒိယမှာလည်း​ ​ေရွှ​ေကျာင်း​ေတာ်ြကီး​ကိစ္စတုန်း​က အင်အား​သံုး​ြဖိုခွင်း​ခဲ့​ရတယ်။ ထိုင်း​မှာ ရှပ်နီ​ေတွတုန်း​ကလည်း​ မီး​ဟုန်း​ဟုန်း​ေတာက်ခဲ့​တာပဲ​ေလ။ ​ေရာဂါ​ေပျာက်ဖို့​အတွက် ​ေဆး​ခါး​ြကီး​လည်း​ မလွှဲမ​ေရှာင်သာ ​ေသာက်ရတဲ့​အခါ ရှိမ​ေပါ့​။ ဘယ်သူကမှ နိုင်ငံ​ေရး​မှာ လူမုန်း​မများ​ချင်ဘူး​။ တိုင်း​ြပည်အတွက်မို့​သာ ကိုယ့်​မဲ​ေတွ ​ေလျာ့​ချင်​ေလျာ့​သွား​ပါ​ေစ။ အနစ်နာခံြပီး​ လုပ်ြကရတာ။

  မိဘဆိုတာ သား​သမီး​ကို ​ေြပာလို့​ဆိုလို့​မရရင် ခပ်ဆတ်ဆတ်က​ေလး​ ​ေြကာက်ရံုလန့်​ရံု ရိုက်တန်လည်း​ ရိုက်​ေပး​ရတယ်။ စသည် စသည်ြဖင့်​ ဆင်​ေြခဆင်လက်​ေတွ ​ေပး​ခဲ့​တာလည်း​ မြကား​ဖူး​တာ တစ်ခုမှ မကျန်​ေတာ့​သ​ေလာက်ပါပဲ။ ​ေရှး​က သက္ကရာဇ်ြဖိုတဲ့​အခါ တိုင်း​ြပည်​ေကာင်း​ဖို့​အတွက် မလွှဲမ​ေရှာင်သာလို့​သာ ြဖိုြကရြပီး​ သက္ကရာဇ်ြဖိုသူ ြပည့်​ရှင်မင်း​က​ေတာ့​ နတ်ရွာစံရြမဲ ဓမ္မတာ ရှိသတဲ့​။ အခုအြဖစ်လည်း​ သိပ်​ေတာ့​ မထူး​ပါဘူး​။ ြပည်သူကို အင်အား​နဲ့​ အနိုင်ယူလိုက်တဲ့​ အုပ်ချုပ်သူမှန်သမျှ ​ေကာင်း​သည်ြဖစ်​ေစ ဆိုး​သည်ြဖစ်​ေစ သိပ်​ေတာ့​ မြကာြကဘူး​။ ြပစရာအ​ေထာက်အထား​ေတွ များ​လွန်း​လို့​ ဘယ်သူ့​ ဥပမာ​ေပး​ရမှန်း​ေတာင် မသိ။

  ဂဂတုန်း​က ထိပ်သီး​ေခါင်း​ေဆာင်​ေတွဆို အခုတစ်​ေယာက်မှ မရှိ​ေတာ့​ဘူး​ ​ေတွ့​လား​။ သူတို့​ဟာသူတို့​ အစိမ်း​ေြကွ​ေြကွ အမှည့်​ေြကွ​ေြကွ၊​ ြပည်သူ​ေတွရင်ထဲက အတွင်း​ေြကက​ေတာ့​ ​ေသရာပါရံုတင် မဟုတ်ဘူး​။ သမိုင်း​ကိုတွင်​ေရာ။ စက်တင်ဘာကိစ္စသာမြဖစ်ခဲ့​ရင် အရင်ဘိုး​ေတာ်ြကီး​ အဲ​ေလာက်လွယ်လွယ်ကူကူ လွှဲ​ေပး​ချင်စိတ် ​ေပါက်လာမှာကို မဟုတ်ဘူး​။ အခုလည်း​ ထပ်လုပ်ြပန်ြပီ။ အဲဒါ လမ်း​ေဟာင်း​ြကီး​ဗျ။ ​ေနာက်ြပန်မလှည့်​ပဲ နဂို​ေနရာ ြပန်​ေရာက်သွား​မှာ။

  အခုြဖစ်ရပ်မှာ သပိတ်စခန်း​ဖွင့်​ထား​တဲ့​ ရဟန်း​ရှင်လူ​ေတွကို လူစုခွဲနိုင်လိုက်ြပီပဲ ထား​ပါ​ေလ။ အဲဒီမှာ ဆန္ဒြပဒုက္ခခံ​ေနြကရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​ရင်း​ကို ​ေြပလည်​ေအာင် မ​ေြဖရှင်း​ပဲ ထား​ရင် အဲဒီမီး​က အိမ်​ေပါက်​ေစ့​ ဆက်​ေလာင်ဦး​မှာပဲ။ တစ်​ေယာက်​ေသာသူက ​ေချွး​သိပ်ဖို့​သွား​တာ ​ေရာက်​ေတာင် မ​ေရာက်​ေသး​ဘူး​။ တြခား​တစ်​ေယာက်က ရှင်း​ထုတ်ပလိုက်တာြကည့်​ရင် အချင်း​ချင်း​ ချိတ်ဆက်မိ​ေအာင် တိုင်ပင်ြပီး​လုပ်တာ မဟုတ်ပဲ ​ေဘး​ေချာ်ကန်ပလိုက်သလို မစည်း​လံုး​မှန်း​ သိပ်သိသာသွား​တယ်။ တစ်​ေလှတည်း​စီး​ေနမှန်း​ ​ေမ့​ေနသလား​ မသိပါဘူး​။

  သူတို့​ေမွး​တဲ့​ သား​ေြမး​အရွယ်ပဲရှိတဲ့​ မ​ေလာက်​ေလး​ မ​ေလာက်စား​ အလကား​ေကာင်တစ်​ေကာင် အ​ေနနဲ့​ စိတ်မ​ေကာင်း​ြခင်း​ြကီး​စွာ ြဖစ်ရရံုပဲရှိတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ စာ​ေရး​တိုင်း​ေရး​တိုင်း​ သူများ​အြပစ်​ေြပာဖို့​ထက် အ​ေြဖတစ်ခုခု​ေတွ့​လာ​ေအာင် ​ေတွး​ြကည့်​မိချင်တဲ့​စိတ်​ေြကာင့်​ ဒီြဖစ်ရပ်မှာ ဘယ်လို အ​ေကာင်း​ဆံုး​ အဆံုး​သတ်မလဲ လို့​ စဉ်း​စား​ြကည့်​မိပါတယ်။

  အြကံ​ေပး​ရ​ေလာက်​ေအာင်​ေတာ့​ ဘာ​ေကာင်မှ မဟုတ်ပါဘူး​။ စီမံကိန်း​ကိုရပ်​ေပး​ပါ့​မယ် လို့​ အာမခံဖို့​က​ေတာ့​ သမ္မတြကီး​ကိုယ်တိုင် သွား​ြပီး​ ​ေချွး​သိပ်​ေတာင် ယံုြကည်နိုင်ဖို့​ ခပ်ခက်ခက်ဗျ။ ြမစ်ဆံုတုန်း​က သူကရပ်မယ်​ေြပာလိုက်၊​ ​ေနာက်ကလူ​ေတွက ရပ်ရဲရပ်ြကည့်​ သိမယ် ြဖစ်ကုန်လိုက်နဲ့​ အရှက်ကွဲရမလိုြဖစ်ြပီး​ြပီ။ လွှတ်​ေတာ်နာယကြကီး​က လခတိုး​ေပး​မယ် အဆိုတင်သွင်း​တာလည်း​ အဖျား​ရှူး​ြပီး​ ​ေနာက်နှစ်ခါ တန်​ေဆာင်မုန်း​ ပွဲြကည့်​ပါဦး​ ြဖစ်သွား​ြပီ။ ​ေဒါ်စုဆီက “ြပည်သူသ​ေဘာမတူရင် ရပ်​ေပး​ရမှာ​ေပါ့​”

  လို့​ တစ်ခွန်း​ထွက်ြကည့်​ လွှတ်​ေတာ်မှာ သူက ဘာပါဝါရှိလို့​လဲဆို ဝက်ဝက်ကွဲ ဝုန်း​ြကမှာ။ မဲခွဲြပီး​ ဆံုး​ြဖတ်မှကို ရမှာ လို့​ ထင်တာပဲ။ ဒီ​ေနရာမှာ အ​ေရး​ပါလာတာက

  “မဲခွဲြကည့်​ေလ။ ကျွန်​ေတာ်တို့​ပါတီအင်အား​က အများ​ြကီး​ပဲ။ လိုအပ်ရင် ၂၅% က ​ေအာ်တိုမက်တစ်ထပ်​ေဆာင်း​ြပီး​သား​။”

  လို့​ မရှက်မ​ေြကာက် မီဒီယာမှာ​ေတာင် ဖွင့်​ေြပာတဲ့​သူက ​ေြပာြပီး​ြပီ။ တကယ်​ေတာ့​ သူဟာ သူများ​ထွက်ခိုင်း​လို့​သာ ထွက်လာတာ သူ့​ကိုယ်သူ ဘာ​ေကာင်မှန်း​မသိ​ေသး​တာကို ြပတာပဲ။ သူရလာတဲ့​မဲ​ေတွဟာ အမှန်တကယ် လူထု​ေထာက်ခံမှုနဲ့​ ရလာမှသာ လူထုဆန္ဒကို ကိုယ်စား​ြပုရာ​ေရာက်လိမ့်​မယ်ဗျ။ အဲလိုမဟုတ်ရင် သူဟာ အာဏာလက်ရှိ​ေတာ့​ ြဖစ်​ေကာင်း​ြဖစ်မယ်။ ြပည်သူကို ကိုယ်စား​ြပုတယ် လို့​ေတာ့​ မ​ေြပာနိုင်ဘူး​။ ဒါ​ေတာင် သူ့​စိတ်က ြပည်သူအတွက် ဆိုတဲ့​စိတ်ကရှိဦး​မှ။ (ဒါက​ေတာ့​ ​ေြမြကီး​ လက်နဲ့​ပုတ်လို့​ လွဲချင်လွဲဦး​မကွယ်) အခုကိစ္စမှာ ြပည်သူဘက်က စိတ်ချယံုြကည်တဲ့​ ြပည်သူ့​ဘက်က ရပ်တည်​ေပး​မယ့်​သူတစ်​ေယာက်လိုတယ်။

  ဒါ​ေပမယ့်​ သူ့​ချည့်​ မြဖစ်ဘူး​။ အစိုး​ရဘက်က တနည်း​ေြပာရရင် အာဏာပိုင် အဖွဲ့​အစည်း​ေတွဘက်က ဥပ​ေဒနဲ့​အညီ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း​ေဆာင်ရွက်ဖို့​ မီး​ေသတဲ့​သူတစ်​ေယာက်လည်း​ လို​ေသး​တယ်။ အဲဒီနှစ်​ေယာက် မတိုင်ပင်ပဲ ြဖစ်မယ် မထင်ဘူး​။ (ဒီဘက်ကတစ်​ေယာက်က ြပည်သူအ​ေပါ်မီး​ေသသလို ဟိုဘက်ကတစ်​ေယာက်က​ေရာ သူ့​လူ​ေတွအ​ေပါ်မီး​ေသပါ့​မလား​) အဲလိုြဖစ်ဖို့​ လက်တစ်ကမ်း​ေရာက်မှ ပုတ်ချလိုက်သလို ြမင်လိုက်ရ​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ်စိတ်မ​ေကာင်း​ဘူး​။

  သူတို့​နှစ်​ေယာက်ဆံု​ေတာ့​ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ဗိုလ် ကျား​ ​ေသနတ် ကိုယ်ြကိုက်တာကိုယ်လုပ်​ေတာ့​ မဟုတ်ဘူး​ဗျ။ ဒီြပဿနာကို အစဆွဲထုတ်ရဦး​မှာ။ အလား​တူ ြပဿနာ​ေတွကလည်း​ ရှိ​ေသး​တယ်​ေလ။ အခုကိစ္စက Planning failure လို့​ ​ေြပာရမယ်ထင်တယ်။ Project ရဲ့​အစဟာ Plan မဟုတ်ဘူး​လား​။ အဲဒီစီမံကိန်း​ြကီး​ေတွ ​ေရး​ဆွဲ​ေနတုန်း​က ​ေဒသခံ ြပည်သူလူထုအ​ေြကာင်း​ကို လံုး​ဝထည့်​မတွက်ထား​ဘူး​ ထင်တယ်​ေနာ်။ တစ်ကျပ်ရင်း​မယ်။ နှစ်ရာြမတ်မယ်။ နင်တစ်ဆယ်၊​ ငါတစ်ဆယ်၊​ ကျန်တာငါ့​အိပ်ထဲဆိုတာ​ေလာက်ပဲ ​ေတွး​ပံု​ေပါ်တယ်။

  နိုင်ငံြခား​ြပန်ပညာတတ်ြကီး​ေတွ ​ေရး​ဆွဲထား​တဲ့​ မာစတာပလန်ဆိုတာ က​ေလး​ကစား​စရာ​ေတာ့​ ဘယ်ဟုတ်ပါ့​မလဲ။ ကျွမ်း​ကျင်လွန်း​လို့​ ဟိုဘက်​ေတာင် လွန်​ေန​ေသး​တာ။ ဒါ​ေပသိ ပညာမတတ်တဲ့​ ​ေတာသား​ေတွ ဦး​ေနှာက်နဲ့​ကျ​ေတာ့​ ဘယ်လိုမှ လိုက်မမီဘူး​ေလ။ ြမစ်ဆံုကိစ္စကို သူ့​ေလာက်ဘယ်သူမှ ​ေသချာမသိဘူး​လို့​ ​ေြပာဖူး​တဲ့​သူစကား​ဟာ အမှန်လည်း​ ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်​ေတွက ဉာဏ်မမီလို့​ သူ့​စကား​ကို မယံုနိုင်တာ။ ဘူတန်မှာတုန်း​က ဟိုင်ဒရိုပါဝါပ​ေရာဂျက်​ေတွ ​ေတာ်​ေတာ်ြမင်ခဲ့​သား​ပဲ။

  သူတို့​နိုင်ငံရဲ့​ အဓိက နိုင်ငံြခား​ဝင်​ေငွတဲ့​။ အိန္ဒိယက လာ​ေဆာက်​ေပး​ြပီး​ အိန္ဒိယကို လျှပ်စစ်ဓါတ်ြပန်​ေရာင်း​တဲ့​ ဝင်​ေငွနဲ့​ ရပ်တည်ြကပါသတဲ့​။ တစ်နိုင်ငံလံုး​ ပုဂ္ဂလိက​ေဆး​ရံုမရှိပဲ အခမဲ့​ကုတဲ့​ ဘူတန်မှာ အဲဒီပ​ေရာဂျက်က လုပ်သား​ေတွကုဖို့​အတွက်​ေတာ့​ စီမံကိန်း​အပိုင် ​ေဆး​ရံုတစ်ခုရှိြပီး​ နိုင်ငံြခား​သား​ဆရာဝန်​ေတွကို လခ​ေကာင်း​ေကာင်း​ေပး​ ငှား​နိုင်ပါတယ်။ သူတို့​နိုင်ငံ​ေလာက် သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ကို ဂရုတစိုက် ထိမ်း​သိမ်း​တဲ့​နိုင်ငံလည်း​ အရှား​သား​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဘယ်ြမစ်​ေချာင်း​က​ေလး​ေတွမှ ပ​ေရာဂျက်​ေြကာင့်​ ပျက်သွား​တယ် ​ေြပာင်း​သွား​တယ် မြကား​မိပါဘူး​။ တရုတ်ြပည်မှာ​ေတာ့​ မဲ​ေခါင်ြမစ်စီမံကိန်း​ေြကာင့်​ ​ေရလျှံသတဲ့​။

  ကိုယ့်​ဆီက ဧရာဝတီြမစ်က​ေတာ့​ နိုင်ငံရဲ့​အသက်​ေသွး​ေြကာြဖစ်တာမို့​ မ​ေတာ်တဆ အမှား​အယွင်း​နဲ့​ေတာင် အထိခိုက်မခံနိုင်တဲ့​အတွက် ြပည်သူ​ေတွ အစိုး​ရိမ်ြကီး​လွန်း​တယ်ပဲဆိုဆို မီး​မရ ​ေမှာင်​ေမှာင်ပဲ​ေနပါရ​ေစ။ ဧရာဝတီနဲ့​ေတာ့​ မလဲနိုင်​ေပါင်။ အဲဒီစီမံကိန်း​ေတွအား​လံုး​ကို အဘက်ဘက်က ြပန်သံုး​သပ်ရမှာ​ေပါ့​။

  ​ေြကး​နီ​ေတာင်မှာ​ေတာ့​ ဘာသာ​ေရး​အ​ေဆာက်အဦ​ေနရာတစ်ခု ဆံုး​ရှံုး​သွား​ြခင်း​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ပျက်စီး​သွား​ေစနိုင်ြခင်း​အြပင် ​ေနာက်ကွယ်က သ​ေဘာမတူနိုင်ရြခင်း​ အ​ေြကာင်း​တစ်ရပ်ကလည်း​ မား​မား​ြကီး​ ​ေပါ်ထွက်လို့​လာပါတယ်။ စီမံကိန်း​ြပီး​သွား​ေတာ့​ေရာ ဘယ်သူ​ေတွ အကျိုး​ခံစား​ခွင့်​ရှိမှာမို့​လဲ ဆိုတဲ့​ ​ေမး​ခွန်း​ပါ။ နိုင်ငံ​ေတာ်အတွက် ဘဏ္ဍာ​ေငွ​ေတွ တိုး​ပွား​တာ​ေပါ့​ ဆိုတဲ့​ပျက်လံုး​က​ေတာ့​ မဆလ​ေခတ်က ပရိသတ်​ေတာင် မရယ်​ေတာ့​ပါဘူး​။ တန်ချိန်များ​စွာဆိုတဲ့​ ​ေကျာက်စိမ်း​တံုး​ြကီး​လည်း​ ထွက်ခဲ့​တယ်။

  နဝတ ပတ္တြမား​ြကီး​ဆိုတာလည်း​ တီဗီထဲမှာ ြမင်ဖူး​ခဲ့​တယ်။ ငါး​ြပား​ေစ့​တစ်​ေစ့​ ကိုယ်ခံစား​ရတာ ပါလို့​လား​။ မင်း​တို့​အတွက် ပညာ​ေရး​ ကျန်း​မာ​ေရး​ ဘတ်ဂျက်​ေတွ နှစ်တိုင်း​ချ​ေပး​ေနတာ မြမင်ဘူး​လား​ဆိုရင် အဲဒီဘတ်ဂျက်​ေတွ လူနာ​ေတွလက်ထဲအထိ ​ေရာက်မလာတာ​ေကာ မြမင်ဘူး​လား​ လို့​ ြပန်​ေမး​ရံုပဲ ရှိတယ်။ ြပည်သူ​ေတွအကုန် ကိုယ့်​စား​ရိတ်နဲ့​ကိုယ် ​ေပး​ေနြကရတာချည့်​ပဲ။ တနသင်္ာရီမှာထွက်တဲ့​ ​ေရနံသဘာဝဓါတ်​ေငွ့​ေတွကို Total ကုမ္ပဏီက လာလုပ်​ေနတာ လွန်ခဲ့​တဲ့​ နှစ်​ေပါင်း​ ၃၀ နီး​ပါး​ ကိုယ်​ေတွ ဆယ်တန်း​ေလာက်ကတည်း​ကပါပဲ။ ဒီက​ေန့​ထိ ရန်ကုန်မှာ မီး​မှန်မှန်လင်း​ပါ့​မယ် အာမခံချက်လည်း​ မရှိ​ေသး​ဘူး​။

  ယိုး​ဒယား​မှာ​ေတာ့​ တစ်နိုင်ငံလံုး​ထိန်ရံုတင်မက က​ေမ္ဗာဒီး​ယား​ေတာင် ြပန်​ေရာင်း​စား​လို့​ရသတဲ့​။ ​ေနာင်ကျ​ေတာ့​ မင်း​တို့​ေဒသ ဖွံ့​ြဖိုး​လာမှာ​ေပါ့​ဆိုတဲ့​စကား​ကို ဘယ်အချိန်အထိ ​ေစာင့်​ယံုရမလဲ။ တစ်ယူနစ်ကို ၅၀၀ နီး​ပါး​ေပး​သံုး​ေနရတဲ့​ ရခိုင်က ထွက်တဲ့​ ဓါတ်​ေငွ့​ေတွ တရုတ်ကို​ေရာင်း​စား​ြပီး​ ရခိ်ုင်မ​ေလး​ေတွ ထင်း​ေခွ၊​ ဖ​ေယာင်း​တိုင်ထွန်း​ေနရတာ ဘယ်လို​ေဒသခံမျိုး​က ြကည်ြကည်ြဖူြဖူ လိုတိုင်း​ယူ ​ေပး​ချင်မှာလဲ။

  “သည်း​ခံလိုက်ပါ သား​တို့​သမီး​တို့​ရယ်။ ကိုယ့်​တိုင်း​ြပည်ကဆင်း​ရဲတာကိုး​” 

  လို့​ ​ေချွး​သိပ်တဲ့​ ​ေခါင်း​ေဆာင်အိမ်က စိန်​ေတွဘယ်လိုဝတ်တယ်လို့​ ြမင်ရတဲ့​အခါ ဝမ်း​ေြမာက်ဝမ်း​သာ သာဓု​ေခါ်ရမလား​။

  ပွင့်​လင်း​ြမင်သာမှုဆိုတာ ရိုး​ေြဖာင့်​မှန်ကန်မှုရှိမှ ြဖစ်တာပါ။ ​ေပါင်မှာ ​ေပွး​အကွက်လိုက်ြကီး​ ရှိတဲ့​သူက လူ့​ေရှ့​သူ့​ေရှ့​ ​ေပါ်​ေအာင်ြပချင်ပါ့​မလား​။ အစကတည်း​က အမှန်တကယ် ြပည်သူအတွက် အကျိုး​ြဖစ်ထွန်း​မယ့်​ စာချုပ်မျိုး​ဆို နံမယ်​ေကာင်း​ လိုချင်လွန်း​လို့​

   “ငါ လုပ်တာ၊​ ငါ လုပ်တာ” 

  နဲ့​ ​ေနမှာ​ေပါ့​။ မင်း​တို့​ကို​ေြပာလည်း​ ဉာဏ်မီမှာမှ မဟုတ်တာလို့​ ဆို​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​အိမ်အလံုး​လိုက် ဖယ်​ေပး​ရ​ေတာ့​မယ်ဆိုတာမျိုး​ ြဖစ်လာရင် ဘာအတွက် ဖယ်​ေပး​ရတယ်ဆိုတာ ​ေရ​ေရရာရာ သိချင်တဲ့​သူမှာ မလွန်ပါဘူး​။

   “နိုင်ငံ​ေတာ်ကသိမ်း​တာကွ” 

  တစ်ခွန်း​တည်း​နဲ့​ ဖယ်​ေပး​လိုက်ြပီး​မှ ခရိုနီြကီး​က အကွက်ရိုက်​ေရာင်း​စား​သွား​တဲ့​အခါ သား​ေြမး​များ​လက်ထက်​ေရာက်ရင် ​ေဖတို့​ဘတို့​ အ လို့​ သူများ​ထိပ်ကွက်ခံရတာ​ေပါ့​ လို့​ အ​ေြပာခံရမှာ​ေပါ့​။ နိုင်ငံ​ေတာ်မှာ သိမ်း​ယူနိုင်တဲ့​ အခွင့်​အ​ေရး​ရှိတယ်၊​ ​ေပး​ချင်တဲ့​ကံထရိုက်ကိုလည်း​ ြပန်​ေပး​နိုင်တဲ့​ အခွင့်​အာဏာရှိမှန်း​ သိပါတယ်။

  သို့​ေသာ် အဲဒီအာဏာကျင့်​သံုး​တဲ့​ အစိုး​ရကို ြပည်သူက ​ေခါင်း​ငံု့​ခံလာခဲ့​တာ နှစ်​ေပါင်း​မနည်း​ေတာ့​လို့​ အခုလို အံုြကွလာတာ မဟုတ်လား​။ ဒီြပဿနာနဲ့​ တြခား​ အလား​တူ မလိုလား​အပ်​ေသာ ြပဿနာ​ေတွ ြဖစ်မလာ​ေစဖို့​ နိုင်ငံ​ေရး​ သင်ခန်း​စာတစ်ခု အြမတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့​ရင် ​ေရှ့​ဆက်အ​ေြဖရှာနိုင်လိမ့်​မယ် လို့​ ​ေမျှာ်လင့်​ပါတယ်။ အဲဒါက​ေတာ့​ ြပည်သူ​ေတွရဲ့​ဆန္ဒသ​ေဘာထား​ကို အာဏာနဲ့​လွှမ်း​မိုး​အုပ်ချုပ်လို့​ရတယ် ဆိုတဲ့​ အြမင်ကို စွန့်​ဖို့​။ ြပည်သူက တကယ်လိုလား​ချစ်ခင်တဲ့​ ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​တစ်​ေယာက်ြဖစ်မှ ကိုယ်​ေြပာတဲ့​စကား​ကို ယံုယံုြကည်ြကည့်​ လက်ခံလိမ့်​မယ် ဆိုတာကို သ​ေဘာ​ေပါက်ဖို့​ပါပဲ။

  အစိုး​ရနဲ့​ြပည်သူ​ေတွြကား​မှာ ယံုြကည်မှု မတည်​ေဆာက်နိုင်သ​ေရွ့​ နား​လည်မှု​ေတွ လွဲမှား​ေနဦး​မှာ၊​ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု​ေတွ ​ေတွ့​ြကံုလာရဦး​မှာ မလွဲပါဘူး​။ တကယ်လို့​များ​ မိုး​နတ်မင်း​ြကီး​တို့​နတ်ြပည်မှာ အ​ေြပာင်း​အလဲကို လိုလား​တဲ့​သူ​ေတွနဲ့​ အ​ေြပာင်း​အလဲြဖစ်သွား​မှာ စိုး​ရိမ်​ေနတဲ့​သူ​ေတွ နှစ်စုကွဲ​ေနမယ်ဆိုရင် ရဲရဲတင်း​တင်း​ြကီး​ ​ေြပာင်း​လဲြကည့်​လိုက်ပါ။ တကယ့်​ြပဿနာက မ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ကလာပါတယ်။ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​မှာ ြပဿနာရှိမည် မဟုတ်ပါ လို့​ ​ေလး​ေလး​နက်နက် ​ေတွး​မိပါ​ေြကာင်း​ခင်ဗျာ။

  (လက်ရှိအစိုး​ရကို ြပစ်ြပစ်နှစ်နှစ် ဆဲဆိုတဲ့​စာမျိုး​မပါတဲ့​အတွက် ဖတ်ရတာ အရသာမ​ေတွ့​ြဖစ်​ေနမယ်ဆိုရင် စိတ်မ​ေကာင်း​ပါဘူး​။ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ အဲဒါ​ေတွချည့်​ပဲ တဝဲလည်လည်​ေတွး​ေနရတာ အရသာ မ​ေတွ့​ေတာ့​တာ အမှန်ပါ။ ​ေရှ့​ကို မ​ေရာက်သလို ခံစား​ရပါတယ်။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ကိုယ်သန်သလို ဆက်လက်​ေတွး​ေတာ အြငင်း​ပွား​နိုင်ပါတယ်)

 • "လွယ်အိပ်တစ်လံုး​နဲ့​ ရွာစဉ်လည်"

  အမ်း​သက်က​ေလး​ နှစ်ခါလည်လုနီး​တဲ့​အခါ ရခိုင်ြပည်နယ်ထဲကို ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ နှံ့​နှံ့​စပ်စပ် ​ေရာက်ဖူး​သွား​ပါြပီ။ အမ်း​ြမို့​နယ်တခွင်ဆိုရင်​ေတာ့​ ြပဲြပဲစင်သ​ေလာက်ရှိ​ေနြပီ။

  ကွင်း​ဆင်း​ကုသ​ေရး​အဖွဲ့​နဲ့​ သွား​တာကိုက ​ေလး​ငါး​ခါမကဆို​ေတာ့​ ကိုယ်က နယ်​ေြမကို မစိမ်း​ေတာ့​သလို နယ်​ေြမကလည်း​ ကိုယ်နဲ့​ မစိမ်း​ေတာ့​ပါဘူး​။ စ​ေန တနဂင်္​ေနွ ပိတ်ရက်က​ေလး​ေတွ ထွက်ရတာ ဘာလို့​ မထွက်နိုင်ရှိရမှာလဲ။ သူတို့​ကမှ ​ေဆး​စိုက်နိုင်လို့​က​ေတာ့​ ကိုယ်ကလည်း​ လူစိုက်နိုင်သပ။

  အား​လွန်း​လို့​ ​ေြကာင်​ေရချိုး​ေနတာ​ေတာ့​ မဟုတ်ရ​ေပါင်။ တ​ေခါက်တ​ေခါက်ထွက်ရင် ပိတ်ရက်ြဖစ်​ေပမယ့်​ လူနာလက်စ​ေတွ စိတ်ချလက်ချြဖစ်​ေအာင် အရင် စီစဉ်မှာြကား​ရ​ေသး​တာ။ ြပန်လာ​ေတာ့​လည်း​ လူနာ​ေတွက တခါတည်း​ ပါပါလာတတ်​ေသး​တာ။ ဘယ်သူကမှ ဘာဆု​ေပး​ေပး​ မ​ေပး​ေပး​၊​ လိုလည်း​မလိုချင်ဘူး​။ အသိအမှတ်ြပုချင်ြပု မြပုချင်​ေန။ ကိုတတ်ပက​ေလး​၊​ ကိုဖိုး​သခွား​က​ေလး​၊​ အသံ​ေကာင်း​ဟစ်​ေနစရာမလိုဘူး​။

  ဒါ​ေပမယ့်​ ​ေတာမှာ ​ေတာ်​ေတာ် အား​အား​ယား​ယား​ရှိ​ေနလို့​ ​ေပါက်ပန်း​ေဈး​ေတွ ​ေလျှာက်​ေရး​ေနနိုင်တာ​ေပါ့​ လို့​ ဆိုသူ​ေတွကို​ေတာ့​ အြမီး​ကဆွဲရဆွဲရ။ ချိုကဆွဲရဆွဲရ ဆွဲြပီး​ လူနာ​ေဆာင်ထဲ တစ်ပါတ်​ေလာက် လိုက်ြပချင်တယ်။ ြကွား​ချင်လို့​မဟုတ်ဘူး​။ ြပြပြပီး​ ဖ​ေနာင့်​နဲ့​ေပါက်ချင်လို့​။ အဲဒီစာ​ေတွ ဘယ်လို​ေရး​ေနရသလဲ သိ​ေစချင်တယ်။ မုဆိုး​မ​ေဈး​ဆိုင် ​ေြကွး​စာရင်း​မှတ်သလို ဝင်တစ်ြခစ် ထွက်တစ်ြခစ် ​ေရး​ေနရတဲ့​ဘဝ။ ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ်တက်ြကည့်​လိုက်၊​ သူများ​ေရး​ထား​တာ​ေတွ ကွန်မန့်​က​ေလး​ဝင်​ေပး​ြပီး​ ြပန်​ေြပး​လိုက်၊​ စ​ေတး​တပ်စ်​ေလး​ တို့​ထိတို့​ထိ တင်လိုက်။ လစ်ရင်လစ်သလို ​ေမွှ​ေနရတယ်။ ​ေတာ်​ေသး​တာ​ေပါ့​။ အဲလို ဖုန်း​နဲ့​ အင်တာနက်သံုး​လို့​ရတာ ဘာမှ မြကာ​ေသး​ဘူး​။

  ​ေရာက်စကဆို ပလာစာအုပ်ထဲ​ေရး​ြပီး​ စစ်​ေတွ၊​ ​ေကျာက်ြဖူက တင်ရတာ။ ည​ေန​ေစာင်း​လို့​ ​ေဆး​ရံုကြပန်ရင် ​ေရ​ေလး​မိုး​ေလး​ချိုး​ြပီး​ ​ေမှာင်ရီမပျိုး​မချင်း​ေရး​တယ်။ အဲလိုဆို​ေတာ့​ ဘယ်မှာ ​ေဆး​ခန်း​ထိုင်လို့​ ြဖစ်ပါ့​မလဲ။ ရန်ကုန်မှာ​ေနတုန်း​ကလည်း​ ည​ေန သမီး​နဲ့​ေဆာ့​ဖို့​ အချိန်မရှိမှာစိုး​လို့​ ​ေဆး​ခန်း​မထိုင်ရဘူး​။ အခုလည်း​ စာ​ေရး​ေနရင်း​ လူနာလာြပရင် အာရံုပျက်ပျက်သွား​လို့​ ​ေဆး​ခန်း​မထိုင်ြဖစ်ြပန်ဘူး​။ အ​ေရး​ေပါ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ​ေဆး​ရံုကလှမ်း​ေခါ်ရင် အချိန်မ​ေရွး​ြကည့်​ပါတယ်။

  ဒီစာ​ေရး​တဲ့​အလုပ်ြကီး​က ​ေဆး​ခန်း​ထိုင်စရာမလို​ေတာ့​ေအာင် ဝင်​ေငွ​ေကာင်း​တယ်​ေပါ့​ လို့​ ​ေမး​ရင်​ေတာ့​ ဦး​စိန်ကတံုး​ ​ေခါင်း​ေပါင်း​ချွတ်ြပသလို ရှိတာ​ေတွ အကုန်ထုတ်ြကွား​ရဦး​ေတာ့​မှာပဲ။ ဘယ်ဘုရား​ရှင်လက်ထက်ကမှ ထပ်တူမရှိခဲ့​ဖူး​တဲ့​ ဧတဒဂ်ဆုပန် ဥပသိကာြကီး​ပါဗျာ။ ပိုက်ဆံမရ​ေသာ အလုပ်ဟူသမျှတို့​ကို ဝါသနာဇွဲနဘဲြကီး​စွာ လံု့​လြပုတတ်​ေသာ​ေနရာမှာ နှစ်​ေယာက်မရှိ ထူး​ချွန်တယ် ထင်ပ။ ကိုယ့်​ဘာသာ ​ေကျနပ်​ေနရင် ြပီး​တာပဲ​ေလ။ ဟုတ်ဘူး​လား​။ အခုလည်း​ ကိုယ့်​ထမင်း​

  ကိုယ်စား​ ဘြကီး​နွား​ေကျာင်း​တဲ့​အ​ေနနဲ့​ (စပွန်ဆာဘဘြကီး​က ပါတီက​ေလ) ရွာလွန်ရွက်တိုက် ​ေဆး​ကုလိုက်ခဲ့​တာ ခါတိုင်း​လို မနက်သွား​ ည​ေနြပန်ခရီး​မျိုး​ေတာင် မဟုတ်​ေတာ့​ဘူး​။ တစ်ညအိပ် နှစ်ရက်ခရီး​ဆန့်​ြဖစ်တာ​ေပါ့​ဗျာ။ ဟိုး​တခါ ဒလက်​ေချာင်း​ဖျား​ကို သွား​သလို စက်​ေလှက​ေလး​နဲ့​ ​ေချာင်း​ရိုး​ဆန်ရတာမျိုး​ မဟုတ်ဘူး​။ အခုဟာက ​ေတာင်​ေပါ်ခရီး​။ ​ေြခကျင်သွား​ရတယ်။ ဒီရာသီမှာ​ေတာ့​ ​ေြခခင်း​လက်ခင်း​သာလို့​ ဆိုင်ကယ်​ေလး​နဲ့​ တက်လို့​ရတယ်။ ဒါ​ေပသိ ကိုယ့်​ဘာသာ သွား​ဖို့​ေတာ့​ မစဉ်း​စား​နဲ့​။ အာဇာနည်စန်း​စန်း​ေလာက် ဆိုင်ကယ်စီး​ကျွမ်း​မှ ြဖစ်မယ်။

  တံတား​က​ေလး​ေတွက ခ​ေနာ်နီခ​ေနာ်နဲ့​ ​ေဆွး​လို့​ယိုင်လို့​၊​ လယ်ကန်သင်း​က​ေလး​ေတွက ဆိုင်ကယ်တစ်ဘီး​စာက​ေလး​ရယ်၊​ အတက်မတ်မတ်၊​ အဆင်း​ေစာက်​ေစာက်၊​ သူများ​ေနာက်က ထိုင်လိုက်ရတာကို အသည်း​တယား​ယား​သွား​ရတယ်။ အဘတို့​ငယ်ငယ်ကဆို ​ေလး​ဘက်ကုန်း​တက်ရတဲ့​ ​ေနရာ​ေတွဆိုပဲ။ ဝိဓူရသခင်ချစ်​ေမာင်ဆိုတဲ့​လူြကီး​ဟာ တို့​ေလာက်​ေတာ့​ ဆိုင်ကယ်​ေနာက်ြမီး​ ခိုလိုက်ဖူး​မယ် မထင်ပါဘူး​။ အဲသည်အ​ေပါ်ဘက်မှာ ချင်း​ရွာက​ေလး​ေတွရှိတယ်​ေလ။

  ရခိုင်ရွာက​ေလး​ေတွက ြမစ်၊​ေချာင်း​၊​ ​ေရ​ေြကာင်း​နဲ့​ တည်​ေနြကတာ။ ချင်း​ရွာက​ေလး​ေတွက​ေတာ့​ ​ေတာ​ေတာင်သျှို​ေြမာင်ထဲမှာ တည်တယ်။ အဲ​ေလာက်​ေခါင်​ေခါင်ခက်ခက်​ေနရာမှာ သူတို့​ဘာလို့​များ​ ရွာသွား​တည်ြကလဲမသိဘူး​လို့​ ​ေအာင့်​ေမ့​မိတယ်။ ရွာဆိုတာ ​ေရြကည်ရာ ြမက်နုရာတည်ရတာဆို​ေတာ့​ သူတို့​လည်း​ သူတို့​အတွက် ထမင်း​အိုး​တည်လို့​ လွယ်တဲ့​ဆီ တည်ြကရတာပ။ ဝင်း​မှည့်​ညွှတ်အိ​ေနတဲ့​ စပါး​ခင်း​ေတွ ​ေတွ့​ခဲ့​တယ်။ အိမ်​ေရှ့​စည်း​ရိုး​ေပါ် စီလှမ်း​ထား​တဲ့​ ရာဘာြပား​ေတွ​ေတွ့​ခဲ့​တယ်။ ထင်း​စည်း​ြကီး​ေတွ ရွက်ထား​တဲ့​ ြကီး​ြကီး​ငယ်ငယ်​ေတွ ​ေတွ့​ခဲ့​တယ်။

  ကိုယ့်​ဆီလူနာ​ေတွ ကန်​ေတာ့​တဲ့​ ပျား​ရည်​ေတွက သူတို့​ဆီကလာတာ။ အမ်း​မှာ စား​ေနရတဲ့​ ​ေတာဝက်သား​၊​ ဂျီသား​၊​ ဆတ်သား​ေတွက သူတို့​ဆီကလာတာ။ မအီစက်​ေတာ်ရာ သွား​ဖူး​တုန်း​က​ေတွ့​ခဲ့​တဲ့​ ဆင်စခန်း​က​ေလး​ေတွထက်​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ လူ​ေနစိတ်တယ်။ အိမ်​ေြခတစ်ရာနှစ်ရာ ရှိသတဲ့​။ ဒီဘက်​ေတွမှာ ဘယ်​ေလာက်ပဲ ဆင်း​ရဲနွမ်း​ပါး​တယ်ဆို​ေပမယ့်​ ရပ်ြပစ်ရှစ်ပါး​ မကင်း​တဲ့​အရပ်​ေတွလို ငတ်ြပတ်ဆာ​ေလာင်​ေနတာမျိုး​ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေရနဲ့​နီး​ရင် ​ေရက​ေကျွး​နိုင်သလို ​ေတာနဲ့​နီး​ရင်လည်း​ ​ေတာက​ေကျွး​နိုင်​ေသး​တယ်။ (ဒါ​ေြကာင့်​ အငတ်အြပတ်​ေတွက ခွက်​ေစာင်း​လာခုတ်ြကတာ​ေနမယ်)

  ​ေဈး​ကွက်လက်လှမ်း​မမီတဲ့​အရပ်မို့​ စား​ဖွယ်​ေသာက်ဖွယ် ​ေဈး​ချိုတယ်။ ပိုက်ဆံ ၂၀၀ နဲ့​ ဝယ်ရင် သရက်သီး​မှည့်​ဆို ဆယ်လံုး​ေလာက်ရမယ်။ သ​ေဘင်္ာသီး​စိမ်း​ဆို ​ေလး​ငါး​လံုး​ရမယ်။ ကျွဲ​ေကာသီး​ (သူတို့​အ​ေခါ် ​ေရှာက်ပန်း​သီး​တဲ့​) ​ေလး​လံုး​ရတယ်။ ငှက်​ေပျာသီး​တစ်ဖီး​ရတယ်။ ပိန္နဲသီး​လတ်လတ်တစ်လံုး​ရတယ်။ ဘူး​သီး​ဘူး​ညွန့်​ ကျန်​ေချာင်း​အိပ်ြကီး​တစ်လံုး​နဲ့​ မဆန့်​မြပဲရတယ်။ မာလကာသီး​ဆိုတာ ​ေရာင်း​စား​ရတဲ့​အမျိုး​မဟုတ်ဘူး​။ အဲဒါ အမ်း​ေဈး​ထဲမှာ ​ေြပာတာ​ေနာ်။ ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ ငါး​ဆယ်ဖိုး​ဝယ်စား​လို့​ရတဲ့​အရပ်။ နှစ်ရာတန် နဲ့​ ငါး​ရာတန်ကိုင်ြပီး​ ​ေဈး​ဝယ်လို့​ရ​ေသး​တဲ့​အရပ်ပါဗျ။ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​က ရန်ကုန်နဲ့​ မယှဉ်သာ​ေအာင် သက်သာလွယ်ကူတာ​ေြကာင့်​ အဲဒီ​ေနရာမှာ သူတို့​ အ​ေြခချ​ေနထိုင်တယ်။

  သို့​ေသာ် နာ​ေရး​ဖျား​ေရး​က ရန်ကုန်ထက်ကို အပံုြကီး​ ​ေငွကုန်​ေြကး​ကျပိုများ​တာ လက်​ေတွ့​သိလိုက်ရတဲ့​အတွက် ကိုယ်လည်း​ေနသခိုက် ဌာန်ကုန်​ေအာင် ​ေအာက်ဆင်း​ြပီး​ ​ေဈး​ေလျှာ့​ထား​တယ်။ ကုသိုလ်​ေတာင် ရချင်ရမရချင်​ေန။ ကျန်တာ​ေတွဆို ​ေခါင်း​ထဲကို ထည့်​မထား​ဘူး​။ ဘူတန်ကလူနာတစ်​ေယာက်ကို ကယ်လိုက်နိုင်တာနဲ့​ ကိုယ့်​ဆီက ရခိုင်ဆင်း​ရဲသား​၊​ ချင်း​ဆင်း​ရဲသား​တစ်​ေယာက်ကို ကုလိုက်နိုင်တာ စိတ်​ေကျနပ်မှုချင်း​ ဘာမှမဆိုင်ဘူး​။

  ငါ့​ပညာ​ေတွက သူများ​လူမျိုး​ကို ပိုက်ဆံယူြပီး​ အလုပ်အ​ေကျွး​ြပု​ေနတာ မဟုတ်ဘူး​ဆိုတဲ့​ အသိစိတ်နဲ့​တင် အား​လံုး​တန်တယ်။ (အမှတ်ယူတယ်ထင်ရင် တစ်မှတ်မှမ​ေပး​နဲ့​ဗျာ။ မလိုချင်ဘူး​) လူဆိုတာ သမိုင်း​ရှိတယ်ဗျ။ ကိုယ့်​အရင်က ဆရာဝန်အဆက်ဆက် ဒီ​ေနရာမှာ လာအလုပ်လုပ်သွား​ခဲ့​ြပီး​သား​။ အား​ကျစရာ အတုယူစရာ သူရဲ​ေကာင်း​ေတွ ပါသလို စိတ်ပျက်စရာ ရွံရှာစရာ အရှုပ်ထုပ်​ေတွလည်း​ ပါတယ်။ ​

  ေနာင်ကျဒီလူ​ေတွနဲ့​ ြပန်​ေတွ့​စရာ အ​ေြကာင်း​မရှိဘူး​ဆို​ေပမယ့်​ ​ေြခရာက​ေလး​ေတွ​ေတာ့​ ကျန်ရစ်ခဲ့​ြကတာချည့်​ပဲ။ ကိုယ့်​သမိုင်း​ဆိုတာ ကိုယ်​ေရး​ပစ်ခဲ့​တဲ့​အတိုင်း​ေတာ့​ မှတ်တမ်း​ဝင်သွား​မှာ မလွဲဘူး​။ နိုင်ငံ​ေရး​သမား​များ​ မဲဆွယ်သလို ရွှန်း​ရွှန်း​ေဝ​ေအာင် ​ေြပာတဲ့​စကား​ေတွဆိုတာ အချိန်တန်​ေတာ့​ ​ေလထဲမှာတင် ​ေပျာက်သွား​တာ။ လုပ်ခဲ့​တဲ့​ အလုပ်​ေတွကသာ အ​ေြကာင်း​အကျိုး​ အ​ေကာင်း​အဆိုး​ကို လိုက်ြပီး​ အဖတ်တင်ကျန်ရစ်ခဲ့​တာ။ အချိန်က စကား​ေြပာတဲ့​အခါ အ​ေြဖ​ေပါ်စြမဲပဲ။

  ရွာက​ေလး​ေတွက အိမ်​ေြခရာချီရှိတယ်ဆို​ေပမယ့်​ မူလတန်း​လွန်​ေကျာင်း​က​ေလး​မှ အနိုင်နိုင်ရှိတယ်။ လူနာြကည့်​တာ အဲဒီ​ေကျာင်း​က​ေလး​ေတွမှာ ြကည့်​ရတာ​ေလ။ အခန်း​ဖွဲ့​မရှိတဲ့​ စာသင်​ေကျာင်း​နံရံမှာ အတန်း​စဉ်အလိုက် ​ေကျာင်း​သား​ဦး​ေရက​ေလး​ေတွ ​ေြမြဖူနဲ့​ေရး​ထား​တယ်။ အတန်း​တစ်တန်း​ကို တစ်ဒါဇင်ထက် ပိုတာ မရှိဘူး​။ က​ေလး​ေတွ​ေတာ့​ ​ေဆာ့​ေနတာ​ေတွ့​ခဲ့​သား​။ ထင်း​ေခွ၊​ ​ေရခပ်၊​ ​ေကျး​သား​ရိုက်၊​ ​ေဘာလံုး​ကန်လို့​။ ​ေကာ်ပတ်ရုပ်က​ေလး​လို ဆရာမလှလှ​ေလး​ကို ​ေကာ်ဖီပူပူတစ်ခွက်တိုက်​ေနတုန်း​ မျက်​ေတာင်​ေကာ့​ေကာ့​နဲ့​ဆရာ​ေလး​က

  “ဆရာမ အစည်း​အ​ေဝး​စ​ေတာ့​မယ်” 

  လို့​ နာရီ​ေလး​ြကည့်​ြပီး​ေြပာတဲ့​ ​ေြကာ်ြငာက​ေလး​ကို ဒီကက​ေလး​ေတွဖွင့်​ြပလိုက်ရင်

  “နတ်ြပည်မှာလည်း​ ​ေကျာင်း​တက်ရတုန်း​ပဲလား​။” 

  လို့​ ​ေမး​ြကလိမ့်​မယ်။ သူတို့​ေကျာင်း​မှာ မုန့်​စား​တန်း​လည်း​ မရှိဘူး​။ ​ေကျာင်း​ေထာင့်​မှာ တာလပတ်စက​ေလး​ကာထား​တဲ့​ ဖင်လံုအိမ်သာက​ေလး​တစ်လံုး​ပဲ ရှိတယ်။ အိမ်သာ​ေလး​မှာ ​ေရခပ်ထည့်​စရာ ​ေရစည်​ေရပံုး​လည်း​ မြမင်မိဘူး​။

  မလှမ်း​မကမ်း​မှာ​ေတာ့​ ​ေရတွင်း​က​ေလး​ရှိတယ်။ စာသင်တဲ့​ဆရာ​ေလး​ေတာ့​ ဘယ်မှာ​ေန​ေလတယ် မသိ။ ဒါ​ေပမယ့်​ သူလည်း​ မျက်နှာငယ်ရမယ်​ေတာ့​ မထင်ပါဘူး​။ တရွာလံုး​ ​ေြပး​ေရလို့​မှ အစိုး​ရဝန်ထမ်း​ဆိုရင် သူနဲ့​ သား​ဖွား​ဆရာမနဲ့​ နှစ်​ေယာက်ပဲ ရှိမှာ။

  သွား​ပါများ​ ခရီး​ေရာက်ရံုတင် မဟုတ်ပါဘူး​။ ခဏခဏ ထွက်ပါများ​လာ​ေတာ့​လည်း​ အရင်တုန်း​က ြငိမ်ြငိမ်​ေနပါ နတ်သမီး​ရယ် မှာ ​ေရး​ခဲ့​သလိုမျိုး​ မနိုင်ရင်ကာြကီး​ေတွနဲ့​ ​ေတွ့​လာရင်​ေတာင် ရယ်ကာ​ေမာကာနဲ့​ သ​ေဗ္ဗသတ္တာ ကမ္မသကာ စိတ်ထား​တတ်လာပါတယ်။

  သူ​ေရာကိုယ်​ေရာ အကျိုး​များ​တာက​ေတာ့​ ​ေဆး​ရံုကို သူတို့​ဘာသူတို့​ မလာနိုင်တဲ့​ သက်ြကီး​ရွယ်အို ရွာသူရွာသား​များ​ပါပဲ။ ကိုယ်​ေတာင် သည်း​ထိတ်ရင်ဖိုလာရတာ သူတို့​က သက်စွန့်​ဆံဖျား​ရှိြကမ​ေပါ့​။ ဒါ​ေပသိ ြမို့​အိုမအိုပဲ ​ေတာအိုအိုြကတဲ့​သူ​ေတွမို့​ ​ေသွး​တိုး​၊​ ဆီး​ချို၊​ နှလံုး​၊​ ​ေလငန်း​ေတွ သိပ်မရှိပဲ ခါး​ကိုင်း​ နား​ထိုင်း​ မျက်စိမှုန်​ေတွ​ေလာက်သာ များ​ပါတယ်။ သူတို့​ခမျာ အသက်ြကီး​ ရှစ်ဆယ် ကိုး​ဆယ်​ေရာက်​ေအာင် ​ေတာင်​ေဝှး​ဆွဲ​ေထာင် ပွဲြဖစ်​ေအာင် မယ်ရင်ကမှာ လုပ်​ေနြကတုန်း​။

  ကိုယ့်​ဘိုး​ကိုယ့်​ဘွား​များ​ ကု​ေပး​ရသလို ​ေကျနပ်မိပါတယ်။ ​ေလ​ေဆး​၊​ အား​ေဆး​၊​ အကိုက်အခဲ​ေဆး​ေလာက်ပဲ ​ေပး​တာ​ေပမယ့်​ ြဗဟ္မာ့​ြပည်ကအပ် လူ့​ြပည်ကအပ် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ​ေတွ့​ရတာ။ ဖွား​ေအချင်း​ကိုယ်ချင်း​စာ​ေတာ့​ ကိုယ်​ေပး​တဲ့​အား​ေဆး​ေလး​ေတွ သူမ​ေသာက်ပဲ ​ေြမး​ေတွကိုများ​ တိုက်ဦး​မှာလား​ ​ေအာင့်​ေမ့​မိတယ်။ ခုလို သီတင်း​ကွတ် တန်​ေဆာင်မုန်း​ရာသီဆို လူြကီး​ရယ်လို့​ အဖွား​ကို လာကန်​ေတာ့​သမျှ မုန့်​ေတွဟာ ကိုယ်ချည့်​ပဲ စား​ခဲ့​ရတာ သတိရသ​ေလ။ (ဟွန့်​။ ဘား​ပက်လက်​ေလး​ ဆယ်လံုး​ေလာက်​ေပး​ြပီး​ အင်တာနက်​ေပါ် သာဓုအ​ေခါ်ခံချင်​ေနတဲ့​သူကလည်း​ ရှိ​ေသး​ ​ေနာ့​)။

  တစ်ရွာမှာ လူကုန်ရင် ထမင်း​စား​ေသာက် ​ေနာက်တစ်ရွာကူး​။ သံုး​ရွာ​ေလာက်သွား​ဖို့​ စီစဉ်ထား​ေပမယ့်​ ​ေနာက်ဆံုး​တစ်ရွာက သွား​ရလာရ အရမ်း​ခက်ပါတယ် မသွား​ပါနဲ့​ေတာ့​ လို့​ အား​ေတာင့်​အား​နာ ​ေတာင်း​ပန်​ေနတယ်။ ကိုယ်ကလည်း​ မနက်က ကား​မထွက်ခင်က​ေလး​တင် အင်တာမနက်က ြကား​ထား​တဲ့​ သတင်း​ရှိ​ေတာ့​ အတင်း​အြကပ် မ​ေလာ​ေဆာ်​ေတာ့​ပါဘူး​။ ြကား​ရတဲ့​သတင်း​ ဟုတ်မဟုတ် တိုး​တိုး​တိတ်တိတ် အတည်ြပုရတာ​ေပါ့​။ မ​ေန့​ညက အဲဒီရွာမှာ အဂင်္ုလိမာလ ဇာတ်ထုတ်ကြကသတဲ့​ေလ။ ​ေကျး​ရွာနိုင်ငံ​ေရး​ဇာတ်စင်မှာ တုတ်ဆွဲဓါး​ဆွဲဆိုတာ မဆန်း​ဘူး​တဲ့​။

  “ြမတ်စွာဘုရား​။ ​ေတာြကိုအံုြကား​မှာ ဆယ်အိမ်​ေခါင်း​ေလး​ လုပ်ရဖို့​အ​ေရး​များ​ အဲသ​ေလာက်​ေတာင်ပဲလား​” ဆို​ေတာ့​ “ဒီဘက်မှာက သူြကီး​ေလာက်ဆို ​ေမာ်ြကည့်​လို့​ရတဲ့​အစား​ မဟုတ်ဘူး​။ နဂါး​တို့​မျက်​ေစာင်း​က ရွာ​ေြပာင်း​ေြပး​နိုင်ရင် ​ေြပး​စမ်း​ပဲ။”

  လို့​ ​ေြပာတယ်။

  “သူ့​အရပ်နဲ့​ သူ့​ဇာတ်က တယ်လည်း​ ြကမ်း​သကိုး​”

  လို့​ ​ေတွး​မိြပီး​ ဆွမ်း​ခံရင်း​ ငှက်မသင့်​ပဲ ရွာလည်ရင်း​ ကုန်ြကမ်း​က ရလိုက်ြပန်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာစက်နဲ့​ အလှမ်း​ေဝး​တဲ့​ေနရာများ​မှာ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​ဆိုတာ ​ေမာင်သာရဝတ္ထုနံမယ်နဲ့​ ​ေြပာရရင် “​ေကျာက်စရစ်​ေတာ မာ​ေခါင်​ေခါင်မှာ အ​ေတာင်ကျွတ်​ေသာ ြကိုး​ြကာ ​ေရရှာ၍မရသကဲ့​သို့​”

  ပဲ။

  ဟိုး​တ​ေလာဆီက ​ေဆး​ရံုကို အ​ေလာင်း​တစ်​ေလာင်း​ ​ေရာက်တယ်။ ရပ်ထံုး​စံ ရွာထံုး​စံ အရပ်စကား​က အရင် ရနှင့်​တယ်။ ညက မူး​ြကရူး​ြကလို့​ ရိုက်ြကရင်း​ေသသတဲ့​။ အမှုက​ေတာ့​ ရဲနဲ့​ဆိုင်မှာ။ ကိုယ့်​အလုပ်က အ​ေလာင်း​ကို ရင်ခွဲစစ်​ေဆး​ေပး​ဖို့​ပါပဲ။ ြမင်တာနဲ့​လည်း​ မဆိုင်ဘူး​။ ြကား​တာနဲ့​လည်း​ မဆိုင်ဘူး​။ ရင်ခွဲစစ်​ေဆး​ေတွ့​ရှိချက်အ​ေပါ်မှာ ထင်ြမင်ချက်​ေပး​ရံုပဲ။ တရား​ခံလည်း​ သိစရာမလိုသလို တရား​လိုလည်း​ ​ေမး​စရာမလိုဘူး​။

  ကျွမ်း​ကျင်သက်​ေသတစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ ​ေတွ့​တဲ့​အတိုင်း​ ​ေဆး​မှတ်ချက်​ေရး​ေပး​ြပီး​ရင် ြပီး​ြပီ။ ကျန်တာ ဘာဘာ ဘာမှ မသိဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဘာဘာ သိတယ်​ေနာ်။ ​ေဆး​ရံုမှာ လူအရှင်​ေတွခွဲ​ေပး​တာ​ေတာင် ပိုက်ဆံမရတဲ့​ဘာဘာဆီကို လူနာအ​ေသခွဲ​ေပး​တဲ့​အတွက် ကန်​ေတာ့​ချင်တယ် လို့​ေြပာတယ်။

  ဘာဘာ ဆလံ​ေပး​ြပီး​ ြပန်လွှတ်လိုက်တယ်​ေနာ်။ သိပ်မြကာဘူး​ အမား​။ ထမင်း​ဆိုင်မှာ ခိုင်း​တဲ့​ ကန်မက​ေလး​ အသစ်​ေရာက်လာတယ်။ ဆိုင်ရှင်အမက ဆူတယ်​ေနာ်။ သူငိုတယ်။ ဆိုင်ရှင်​ေနာ် ြပန်​ေချာ့​တယ်။ ကန်မက​ေလး​အ​ေဖ ​ေတတွား​တာ ​ေလျာ်​ေြကး​မရဘူး​ရှိတယ်​ေနာ်။ အသုဘစား​ရိတ် မရှိဘူး​ေနာ်။ ကန်မက​ေလး​ ကျွန်ခံရတယ်။ အမှု​ေနာ် အရက်မူး​ြပီး​ ​ေချာ်လဲကျတယ် ြဖစ်ြပီး​ ပိတ်သွား​တယ်။ ရန်ြဖစ်တာ တစ်ရွာလံုး​ ြကား​တယ်​ေနာ်။ သက်​ေသလိုက်​ေပး​မယ့်​သူ မရှိဘူး​။ တရား​နဲ့​ေြဖဖို့​ပဲ ရှိတယ်။ ဘာဘာလည်း​ တရား​နဲ့​ေြဖလိုက်တယ်။ ဥပ​ေဒနဲ့​ ​ေြဖလို့​ မရဘူး​။ ဥပ​ေဒဆိုတာ အလကား​မရဘူး​။

  ကဲ ကျား​ြမီး​ဆွဲရာက​ေန မီး​ခဲကိုင်တဲ့​ဘဝ​ေရာက်လာြပီ။ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​တဲ့​ဗျား​။ တို့​ေမြကီး​ကို ချစ်လွန်း​လို့​ အ​ေရာက်ပို့​ထား​တဲ့​ သား​ရဲတွင်း​ြကီး​။ မ​ေဘဒါ ​ေရခပ်ခိုင်း​တဲ့​ ဘရ​ေသ့​ကမှ ​ေနညိုရင် ​ေကျာင်း​ြပန်​ေရာက်​ေစရဲ့​လို့​ ​ေစတနာပါဦး​မယ်။ တို့​ေမြကီး​ကို​ေတာ့​ ဗူး​လံုး​နား​မထွင်း​ြကီး​ေပး​ြပီး​ ​ေရဗူး​အ​ေပါက်ပါတာ မလိုချင်ဘူး​။ အထဲ​ေရပါလာတာ ြမင်ချင်တယ် လို့​ များ​ ​ေြပာထား​သလား​ မသိ။ အုန်း​သီး​ထဲ ​ေရထည့်​သလို ထည့်​ခိုင်း​ေနြပီ။ ​ေရွှသမင်ဘယ်ကထွက် မင်း​ြကီး​တာကထွက်ဆိုတာ ြကား​ဖူး​ဘူး​လား​။ ​ေြပာချင်ပါဘူး​ကွယ်။

  “ဥပ​ေဒ​ေဘာင်အတွင်း​ ​ေနထိုင်ြခင်း​ ​ေဘး​ကင်း​ရန်ကွာ စိတ်ချမ်း​သာ”

  တဲ့​။ (​ေနနိုင်တာြဖင့်​ မဟုတ်ပဲနဲ့​။ အဲသလို ​ေြပာ​ေနတာကိုက ​ေြပာချင်လွန်း​လို့​ဆိုတာ စာဖတ်တဲ့​သူ​ေတွ အကုန်သိြပီး​သား​) ​ေမာင်စံဖား​ကို့​ ငယ်ငယ်ကတည်း​က ​ေကျး​လက်​ေတာရွာက​ေလး​ေတွဆိုတာ တရား​ဥပ​ေဒလက်တံရဲ့​ မလှမ်း​မကမ်း​ေလာက်မှာ ရှိ​ေနတယ်။ ရွာမှာ ပိုက်ဆံရှိတဲ့​သူက ကိုယ့်​အိမ်ကို မအိပ်ရဲဘူး​။ ဓါး​ြပ​ေြကာက်လို့​ အမျိုး​ေတွအိမ် ဟိုအိမ်သည်အိမ် လှည့်​အိပ်ရတယ်။ ပိုက်ဆံ​ေရွှ​ေငွ ဘယ်​ေနရာမှာ ဘယ်လိုဝှက်ထား​ြကတယ် မသိပါဘူး​။ ရွာမှာ အလှူရှိ​ေတာ့​မှ အညှိတက်​ေနတဲ့​ ​ေရွှထည်​ေတွကို ထုတ်ဝတ်တာ။ ဓါး​ြပကလည်း​ လည်ပါတယ်။

   အလှူလာြကည့်​ထား​ြပီး​ အဲဒီညကျမှတိုက်တာ။ သူြကီး​ဘစီတို့​လို နှစ်လံုး​ြပူး​နဲ့​ ထိပ်တံုး​နဲ့​ ရွာကို အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ ပံုြပင်မဟုတ်ဘူး​။ အဲဒါ​ေတာင်မှ ​ေခတ်ပျက်တဲ့​အချိန်ဆို နယ်ပိုင်ဝန်​ေထာက် ​ေမာင်လူ​ေအး​တို့​ ဓါး​ြပသတ်လို့​ ​ေသတယ် မဟုတ်ဘူး​လား​။

  ​ေနွ​ေကျာင်း​ပိတ်လို့​ အညာကိုြပန်ရင် ​ေညာင်​ေလး​ပင်နဲ့​ ြကို့​ပင်​ေကာက်အနား​မှာ ခဏခဏ ဓါး​ြပတိုက်တတ်တယ် ဆိုလို့​ ကား​ေပါ်ထိုင်လိုက်လာရင်း​ အဲဒီနား​ေရာက်ြပီဆို လက်မှာဝတ်ထား​တဲ့​ ​ေရွှမှုန်မှုန်နဲ့​ လက်စွပ်က​ေလး​ကို ဟိုြကား​ထိုး​ သည်ြကား​ထိုး​ဝှက်ြပီး​ ဘုရား​စာ​ေတွဆိုရတယ်။ (ရာရာသသ သူ့​ဟာကြဖင့်​ တစ်မတ်သား​ေလာက်ရှိတာများ​) ​ေအာင်မယ် ဓါး​ြပ​ေတွကလည်း​ တို့​ေလာက် မလည်ပါဘူး​ေနာ်။ ဒီညတိုက်မှာလား​ မတိုက်ဘူး​လား​ ​ေဗဒင်​ေမး​စရာမလိုဘူး​။ ရွာထိပ်​ေညာင်ပင်မှာ အရက်နဲ့​ ြကက်နဲ့​ ဆက်ထား​ရင် ​ေသချာတယ် ဒီည ဓါး​ြပတိုက်ြကမလို့​။

  အဲဒီ​ေခတ်က တရား​ဥပ​ေဒ မစိုး​မိုး​ဘူး​ဆိုတာ အုပ်ချုပ်​ေရး​ အာဏာစက်က ​ေနရာအနှံ့​ြဖန့်​ကျက်မထား​နိုင်​ေသး​လို့​။ ဥပ​ေဒြပင်ပက ခိုး​သား​ဓါး​ြပ​ေတွကို မနှိမ်နှင်း​နိုင်​ေသး​တာကို ​ေြပာတာပါ။ သူခိုး​ေလာက်​ေတာ့​ နိုင်နိုင်နင်း​နင်း​ စီရင်နိုင်တယ်။ သူခိုး​ြကီး​ေတာ့​ ဓါး​ြပဆို နည်း​နည်း​ြဖံုလာြပီ။ ဓါး​ြပြကီး​ေတာ့​ သူပုန်ဆို ရဲအ​ေရး​မပိုင်ချင်​ေတာ့​ဘူး​။ စစ်တပ်ရဲ့​အ​ေရး​အရာ ြဖစ်သွား​ြပီ။ မ​ေအး​ပွင့်​ ြမင့်​ြမင့်​စန်း​ လမ်း​၃၀ တို့​၊​ ဂျက်မတို့​ ဖတ်လိုက်ရရင် သူပုန်​ေတွကို စစ်တပ်က​ေတာင် နှိမ်နှင်း​နိုင်တယ် မထင်ဘူး​။ ဇာတ်မသိမ်း​မချင်း​ ​ေြပာတာပါ။ ဥပ​ေဒလက်တံက တို​ေသး​တာကိုး​ဗျ။

  အခု​ေခတ်မှာ​ေတာ့​ အဲဒီဥပ​ေဒလက်တံြကီး​က ​ေတာ်​ေတာ်ရှည်လာပါြပီ။ ​ေတာ​ေရာ ြမို့​ပါ လွှမ်း​ြခံုလာတယ်။ သူခိုး​ဓါး​ြပ​ေတွဆိုတာ ဥပ​ေဒြပင်ပမှာ သိပ်မရှိ​ေတာ့​ဘူး​။ ဒါဆို ဥပ​ေဒ​ေဘာင်အတွင်း​ ​ေရာက်လာတာ​ေပါ့​ လို့​ေတာ့​ ​ေြပာလို့​ မရ​ေသး​ဘူး​။ ဥပ​ေဒရဲ့​ အရိပ်အာဝါသ​ေအာက်ကို ​ေရာက်လာတယ် လို့​ ​ေြပာရမယ်။ အ​ေဝး​ြကီး​လွတ်​ေအာင် ​ေြပး​စရာမှ မလိုတာ။ ဟိုဘက်သည်ဘက် လက်တစ်လံုး​ြခား​ေလး​ တိမ်း​လိုက်ရင် ြငိမ်း​သွား​တဲ့​ ဟာပဲဟာပဲ။

  မျက်စိထဲ​ေပါ်​ေအာင်​ေြပာရရင်ဗျာ။ အရင်တုန်း​က အဲဒီဂ​ေရး​ဇုန်ဆိုတာ ဥပ​ေဒစက်ဝန်း​ရဲ့​ အြပင်ဘက်နား​မှာရံတယ်။ အခု ဥပ​ေဒစက်ဝန်း​ကိုချဲ့​လိုက်​ေတာ့​ အဲဒီဂ​ေရး​ဇုန်က ဥပ​ေဒစက်ဝန်း​အတွင်း​ထဲ ​ေရာက်လာတယ်။ အဲဒီသ​ေဘာက​ေလး​ကို ြမင်​ေစချင်လို့​ေြပာတာပါ. ဥပ​ေဒဘက်​ေတာ်သား​ေတွကို ပတ်​ေဆာ်ချင် ​ေညှာ်ချင်တဲ့​ စိတ် မရှိပါဘူး​။ ​ေတာ်​ေတာ်ြကာ ရန်သူ ရန်သူဆို ​ေရှ့​ကိုမဲ​ေနတုန်း​ ​ေနာက်က​ေန ဝင်​ေဆာ်သွား​တာ ခံရမှာစိုး​လို့​။

  ၈၈ အ​ေရး​အခင်း​တုန်း​က ရန်ကုန်မှာ တို့​အ​ေရး​ေတွ လုပ်ြကတဲ့​အခါ ရွာကလူ​ေတွကလည်း​ ​ေခတ်မမီမှာစိုး​လို့​ ရွာရိုး​ထွက်​ေအာ်ချင်ြကသတဲ့​။ ​ေအာ်သာ​ေအာ်ချင်တာ ဘာ​ေအာ်ရမှန်း​မသိ​ေတာ့​ ြမစ်အ​ေနာက်ဘက်ကမ်း​က​ေန ​ေရနံ​ေချာင်း​ဘက်လှမ်း​ြပီး​

  “ဒီ​ေန့​ငါတို့​ ဘာ​ေအာ်ရမှာတုန်း​ေဝ့​”

  လို့​ ​ေအာ်​ေမး​ရတယ်။ မ​ေန့​ကနဲ့​အတူတူပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာ​ေလး​ဘာ​ေလး​ ြဖည့်​ေအာ်ဆို​ေတာ့​မှ စာရွက်က​ေလး​နဲ့​ချ​ေရး​ြပီး​ ရွာရိုး​ကိုး​ေပါက် ​ေလျှာက်​ေအာ်တာ။ မှား​မှာစိုး​လို့​ တို့​အ​ေရး​ သံုး​ခါြပီး​ရင် ​ေအာင်ရမည် တစ်ခါ လို့​ ဇာတ်တိုက်ထား​တယ်။ ရန်ကုန်မှာလို သံဆူး​ြကိုး​ေခွ​ေတွနဲ့​ ဒက် ဒက် ဒက် ဒက် လုပ်မယ့်​သူ မရှိဘူး​ဆို​ေတာ့​ ​ေဘး​ကင်း​ရန်ကင်း​လို့​ မ​ေအာင့်​ေမ့​ပါနဲ့​။

   ​ေန့​တိုင်း​ ​ေအာ်ြပီး​ေလျှာက်ြပန်​ေတွ ​ေလကုန်သံြပာြဖစ်လာရင် တစ်​ေယာက်တည်း​ နှစ်​ေယာက်တည်း​ လူစုခွဲြပန်လို့​ မရဘူး​။

   ဥက္ကဌက လူမိုက်​ေတွ​ေမွး​ထား​ြပီး​ ဓါး​နဲ့​ လိုက်အခုတ်ခိုင်း​တယ်။ ဘ​ေဒွး​တစ်​ေယာက်ဆို လက်​ေတာင်ြပတ်သွား​တာ။ နိုင်ရင်​ေတာ့​ လုပ်လိုက်​ေပါ့​ေနာ်။ အလှည့်​ကျလည်း​ မနွဲ့​စတမ်း​ပဲ။ အိမ်တဝင်း​လံုး​ ​ေြမလှန်ြပီး​ မီး​ပံုရှို့​ပစ်တာ။ ​ေြပာချင်တာက ဖိုး​ေမာင်လာြပီ ကဗျာထဲကလို

  “​ေမာင်း​ကိုထုပါ လူစုပါ​ေဟ့​ ရွာကို​ေဘး​မှ ကာကွယ်ြက​ေလာ့​ ဓါး​ြပငါ့​အား​ ဝိုင်း​၍ထား​”

  ဆိုတာမျိုး​ ရွာြပင်က ဝင်လာမယ့်​ ရန်သူ မဟုတ်ပဲ ရွာထဲမှာတင် ရန်သူရှိ​ေနတာ လို့​ ​ေြပာတာ။ ငယ်ငယ်က သူခိုး​ပုလိပ်ကစား​တဲ့​အခါ သူ့​လူကိုယ့်​လူ လူစုခွဲထား​ြပီး​မှ တကယ်လည်း​ကစား​ေရာ ကိုယ့်​ဘက်က သူခိုး​ေတွ တစ်​ေကာင်မှ မကျန်​ေတာ့​ဘူး​။ အကုန် ရဲထဲ​ေရာက်​ေနတယ်။ က​ေလး​ဘဝကတည်း​က သူခိုး​လုပ်ကစား​ေနရင် ြကီး​လာ​ေတာ့​လည်း​ သူခိုး​ြဖစ်မှာစိုး​လို့​ ြဖစ်ြခင်း​ြဖစ် ရဲပဲြဖစ်ချင်ြကတာကိုး​။

   ဒီလို​ေတာ့​လည်း​ ဘယ်ြဖစ်ဦး​မှာလဲ။ လုပ်ငန်း​လိုအပ်ချက်အရ ပုလိပ်​ေတွထဲက အလှည့်​ကျ သူခိုး​ထွက်ထွက်လုပ်မှ ဆက်ကစား​လို့​ရမှာ​ေပါ့​။ (စာ​ေရး​တာကိုက အ​ေနှာင့်​မလွတ် အသွား​မလွတ် စခန်း​ေခါ် ပံုစံ​ေပး​ချင်စရာ) ကဲပါ​ေလ။ ​

  ေဝ့​လည်​ေြကာင်ပတ်​ေတွ ​ေြပာမ​ေန​ေတာ့​ပါဘူး​။ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​ကို တကယ်​ေဖာ်​ေဆာင်ချင်ရင် တရား​ေရး​ဝန်ထမ်း​နဲ့​ အုပ်ချုပ်​ေရး​အာဏာပိုင်​ေတွက အကျင့်​ြပက်ြခစား​လို့​ မရဘူး​။ အဲဒါ လိုရင်း​ပဲ။ တည့်​တည့်​ြကီး​ မှန်တယ် မဟုတ်လား​။ ကိုယ့်​ဆီက တရား​ေရး​ဝန်ထမ်း​ေတွ အကျင့်​မ​ေကာင်း​ဘူး​လို့​ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး​။ အကျင့်​မ​ေကာင်း​လို့​ မြဖစ်ဘူး​လို့​ ​ေြပာချင်တာပါ။ တရား​ေစာင့်​တဲ့​သူမှာမှ တရား​မရှိရင် ဘယ်မှာ သွား​ရှာရမတုန်း​။

  “အစွယ်လိုသူက မိဖုရား​၊​ အသွား​ခိုင်း​သူကရှင်ဘုရင်၊​ ဤသံုး​ဦး​အလယ်တွင် ကံကွက်ကျား​၍ ငမိုက်သား​ေသာနုတ္ထိုရ် နင့်​ချည််း​့​သာ​ေသ​ေပ​ေရာ့​”

  လို့​ ​ေြပာတာ​ေတာ့​ ဘယ်တရား​မလဲ​ေနာ့​။ သို့​ေသာ်လည်း​ မီး​ခိုး​ြကွက်​ေလျှာက် အလိုက်မ​ေတာ်ရင် ဘာ​ေတွြဖစ်တတ်သလဲဆိုတာ ဒီအလုပ်နဲ့​ အသက်​ေမွး​ဝမ်း​ေကျာင်း​ြပု​ေနရတဲ့​သူ​ေတွ အသိဆံုး​ပဲ။ ကုန်း​ေဘာင်​ေခတ်မှာကတည်း​က ဒါမျိုး​ေတွ ရှိြပီး​သား​။ နန်း​ေတာ်ထဲက မျက်နှာြကီး​အိမ် ဓါး​ြပမှုမှာ မင်း​တုန်း​၊​ က​ေနာင် အိမ်က လူပျို​ေတာ်သား​ေတွ ပါတယ် ဆိုလို့​ ငယ်တဲ့​အမှု​ေတွ ြကီး​လာလိုက်တာ တကယ်ပါမပါ​ေတာ့​ နတ်သိြကား​မှ သိ​ေတာ်မူမယ်။

  မင်း​ဆက်က​ေတာ့​ ​ေြပာင်း​သွား​ခဲ့​တာ အမှန်။ (ဒါ​ေြကာင့်​လည်း​ ပညာရှိပီပီ တချို့​အမှု​ေတွ ြပည်ဖံုး​ကား​ချချပလိုက်တယ် ထင်ပါ့​) ဥပ​ေဒဝန်ထမ်း​ေတွ တရား​နဲ့​အညီ စီမံနိုင်ဖို့​ ဥပ​ေဒရဲ့​အထက်က ဝင်​ေရာက်စွက်ဘက်မှု​ေတွလည်း​ ကင်း​ရလိမ့်​မယ် ထင်ပါတယ်။ တရား​သူြကီး​က အမှုမစစ်ရ​ေသး​ဘူး​။ ဘယ်ြပစ်ဒဏ်ထက် မနည်း​ေစနဲ့​တို့​၊​ ဒဏ်​ေငွ​ေလာက်ဆို​ေတာ်​ေရာ​ေပါ့​တို့​ နဲ့​ လိုချင်တဲ့​ အ​ေြဖထုတ်ြပီး​ တွက်ခိုင်း​တာမျိုး​ကို တရား​စွဲလို့​ရတဲ့​ ဥပ​ေဒြကမ်း​တင်ြကည့်​ရင် မ​ေကာင်း​ဘူး​လား​။ ​ေပါင်ချိန်ကား​ထဲက ပဝမ်ရယ် အခန်း​ေတွကို ကိုယ်တိုင်ထွက်ထွက်ရိုက်တဲ့​သူ​ေတာင် ရှိ​ေသး​။

  “ညီး​ေဖြကီး​ကို အား​နာလို့​ ငါ​ေလျှာ့​ေပး​လိုက်တယ် အကျယ်ချုပ်”

  ဆိုတာမျိုး​ေလ။ မ​ေန့​ကအထိ (ဒီ​ေန့​လည်း​ပါတယ်။ မ​ေြပာရဲလို့​) လုပ်ချင်တိုင်း​လုပ်လာခဲ့​တဲ့​ အရှုပ်ထုပ်ြကီး​ကို လူ့​ေရှ့​သူ့​ေရှ့​ တံမျက်စည်း​အစုတ်တစ်​ေချာင်း​ေပး​ြပိး​

  “ကုန်​ေအာင် ရှင်း​ပလိုက်”

  လို့​ ခိုင်း​တာ​ေပါ့​ေလ။

  တို့​ေမြကီး​ကို ​ေြမွဖမ်း​ခိုင်း​ထား​မှန်း​ ခုမှပဲ သိ​ေတာ့​တယ်။ ​ေြမွ​ေတာင်မှ ဂိစ္ဆဂုတ်​ေတာင်က တီ​ေထွး​ြကီး​လို ဘယ်အစမှ ဆွဲထုတ်လို့​မရတဲ့​ သပွတ်အူြကီး​။ ရခိုင်ဘက်ကပ်ရင် ကုလား​က​ေအာ်မယ်။ ကုလား​ဘက် ပင်း​ရင် ရခိုင်က​ေညှာ်မယ်။ အလယ်က ြကား​ေနရင် လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​နဲ့​ ကိုင်တုတ်မယ်။ တိတ်တိတ်​ေန​ေတာ့​ မလှုပ်စိတ်တူ ြကည်ြဖူသမှုနဲ့​ ညိြပန်တယ်။

   လက်ပံ​ေတာင်း​ေတာင်မှာ လက်ချည့်​ပဲ​ေတာင်း​ပန်ဖို့​ လွှတ်လိုက်တယ်။ တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့​သူ​ေတွက​ေတာ့​ အချိုသပ်က​ေလး​ေြပာြပိး​ လက်​ေရှာင်​ေနတာ။ ​ေြမွ​ေသ​ေသ တုတ်ကျိုး​ကျိုး​ ကိုယ်တရား​ခံ။ စီမံကိန်း​ပျက်ရင် တရုတ်နဲ့​ကွိုင်မယ်။ စီမံကိန်း​ဆက်လုပ်ရင် ြပည်သူနဲ့​ ထိပ်တိုက်​ေတွ့​မယ်။ ချစ်​ေတာ့​ချစ်တယ် အလိုမလိုက်ဘူး​ ဇာတ်လမ်း​က​ေလး​ခင်း​လို့​

  “လိမ်မာတယ်သား​တို့​ အိမ်ြပန်ြက”

  လုပ်တယ်ဆိုတာ တို့​တက္ကသိုလ်က ​ေမာ်ကွန်း​ထိန်း​ေတွ၊​ ပါချုပ်​ေတွက ရိုး​ ဟိုး​ ဟိုး​ ​ေနြပီ။ စာချုပ်ချုပ်ြပီး​ အိပ်ထဲထည့်​သွား​တဲ့​သူ​ေတွက​ေတာ့​ ဒါလ​ေမး​ရှင်း​ကား​ထဲက ဆံပင်တြခမ်း​ြဖူ အဖွား​ြကီး​လို ဟီလာတိုက်​ေန​ေအာင် ရယ်​ေနမှာ။ အရာရာမှာ ဒမွန်စထ​ေရး​ရှင်း​နဲ့​ မရဘူး​ဆိုတာ​ေတာ့​ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ နဂို​ေရှး​ရှင်း​ လုပ်တဲ့​အဆင့်​ကို​ေရာက်ဖို့​ဆိုတာ ကိုယ့်​ဘက်ကို မီး​ေသသလို သူ့​ဘက်ကလည်း​ ယံုြကည်တဲ့​ ​ေခါင်း​ေဆာင်လိုတယ်​ေလ။

  အဖက်မတန်သလို ဆက်ဆံ​ေနတဲ့​သူ​ေတွဆီက အ​ေရး​အရာက​ေလး​ အလုပ်ခံရဖို့​ေတာင် သူတို့​ခမျာ ဘယ်နှစ်လရှိ​ေနြပီလဲ။ ထိပ်ကသာထွက် ​ေခါင်း​မ​ေဆာင်ရဲတာ။ ​ေနာက်ကွယ်က​ေန မီး​တိုက်​ေပး​တဲ့​သူ​ေတာ့​ ​ေပါမှ​ေပါ။ သရဲကား​ရိုက်ြပကတည်း​က ဒီလက်ရာ ​ေတာလက်ရာ မဟုတ်မှန်း​ သ​ေဘာ​ေပါက်တယ်။ ​ေနာင်ကျရင်​ေတာ့​ ဒီကိစ္စ​ေတွဟာ သမိုင်း​ထဲမှာ မ​ေဟာသထာသုခမိန်ကို သိန်း​၊​ ​ေဒဝိန်း​၊​ ကာမိန်း​၊​ ပဂုတ် တို့​ ပညာစမ်း​တဲ့​အကွက်​ေတွလို ဖတ်ရလိမ့်​မယ် ထင်တယ်။ အခု​ေလာ​ေလာဆယ်​ေတာ့​ အသည်း​တယား​တယား​ ရင်တမမနဲ့​

  “တကယ့်​အြဖစ်အပျက်ပဲ ဘယ်​ေတာ့​ြပီး​မလဲ။ မင်း​သမီး​နဲ့​များ​ ကွဲဦး​မှာလား​။”

  ဆို ထိုင်ြကည့်​ေနရတယ်။ အလှည့်​ကျ နွဲ့​လို့​မရဘူး​တဲ့​ ​ေကျာင်း​အမ​ေရ။ ဒီအရည်​ေတွ ြကိုြမင်လို့​ ​ေအး​ေအး​ေဆး​ေဆး​ နား​ေစချင်တာ။ အခု​ေတာ့​ ဆွဲထား​တဲ့​ ကျား​ြမီး​ လွှတ်လို့​ မြဖစ်​ေတာ့​ဘူး​။ ဆက်သာက​ေပ​ေတာ့​ဗျား​။ ယံုြကည်ပါတယ်။ အား​ကိုး​ပါတယ်။ ကိုယ်ကဉာဏ်မမီလို့​ အနား​မကပ်နိုင်​ေပမယ့်​ ြဖစ်ပံုပျက်ပံု ကင်ပွန်း​ြခံုကို ​ေနာင်လာ​ေနာက်သား​များ​ သိမှတ်ဖွယ်ရာ စာစီလို့​ထား​ခဲ့​မယ်။ မဲ့​ကာရွဲ့​ကာ ဖတ်ရှုဆဲဆို ြငင်း​ခံုရစ်ြက​ေစကုန်သတည်း​။

  ရာဘာြပား​ေတွ ​ေနလှမ်း​ထား​တာတဲ့​။

  ရွာလယ်က မူလွန်​ေကျာင်း​

  ဝင်း​မှည့်​ေနတဲ့​ စပါး​ခင်း​အလယ် စပါး​ခင်း​အလယ်...

  အိမ်​ေြခက​ေတာ့​ ၂ဝဝ​ေကျာ်သဗျ။

 • “ြပည်​ေထာင်စုကိုချစ်”

  သီချင်း​မှန်ရင် စိမ်း​စိမ်း​ကျက်ကျက် အကုန်နား​ရည်ဝလွယ်လို့​ တခါတ​ေလ​ေတာ့​လည်း​ ကိုယ်ကသာ အဲဒီသီချင်း​ြကီး​ မုန်း​စရာ​ေကာင်း​လိုက်တာလို့​ ထင်​ေနတာ။

  တကယ်တမ်း​ အစအဆံုး​ရ​ေနမှန်း​ ​ေယာင်​ေယာင်ြပီး​ ညည်း​မိမှပဲ သတိရြပီး​ ဖွဟဲ့​ ဖွ ဖွ ြပန်လုပ်ယူရတယ်။ အထူး​သြဖင့်​ အတင်း​ြကီး​ နား​မယဉ်ယဉ်​ေအာင် ခဏခဏ အသံလွှင့်​ေပး​တဲ့​ သီချင်း​မျိုး​ေတွပါ။

  “တာဝန် ဝတ္တရား​ အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့​ ​ေစတနာ​ေတွညီ၊​ လူတိုင်း​လူတိုင်း​ စွမ်း​အား​ြပလို့​ ​ေပျာ်ရွှင်မဆံုး​သည်။ ​ေရသာမခိုတမ်း​ ဇွဲလံု့​လနဲ့​ အြပိုင်နွှဲမည်။ ြမန်မာ့​နည်း​ြမန်မာ့​ဟန် လမ်း​စဉ်​ေအာင်ရမည်။”

   ဆိုတဲ့​ သီချင်း​မျိုး​ေတွ​ေပါ့​။

   “စက်ရံု အလုပ်ရံု၊​ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း​ တိုး​ပွား​ရ​ေအာင် ြကံ​ေဆာင်ကာြကိုး​စား​လို့​ ရနိုင်ပါသည်။ ကာယအား​ကိုယ်စီ ဉာဏအား​တူညီ ညီညွတ်မှု အဓိပ္ပါယ်​ေဖာ်​ေဆာင်မည်။” 

  တဲ့​။ အဲဒါ ဘာ​ေြပာမှန်း​မသိခင်ကတည်း​က စာ​ေရး​တဲ့​ခံုကို ​ေပတံ​ေစာင်း​နဲ့​ ​ေခါက်ြပီး​ ဆိုတတ်တဲ့​သီချင်း​။ ​ေဒါ်မာမာ​ေအး​ြကီး​ဆိုတဲ့​

  “​ေမာင် .. ​ေမာင် ..။ တကယ်အလုပ်သမား​ဆိုရင် ဒီကပင် စတင် ချစ် ချစ်ပါရ​ေစရှင်။ အနား​မှာချဉ်း​ကပ်လို့​ ပါး​ချင်း​အပ်ကာ ​ေြပာချင်ပါသည်။ တိုင်း​ြပည်အတွက် ကုန်ထုတ်နှုန်း​ပိုမိုတက်​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်စမ်း​ပါလို့​အတည်။”

   ဆိုတာ ရှိ​ေသး​တယ်။ ခိုင်း​လို့​သာ ဆိုရတယ် ထင်ရဲ့​။ အဲဒီအချိန်က သူလည်း​ဆိုရတာ ဘယ်​ေလာက်ရှက်​ေနမလဲမသိဘူး​။ ကိုယ်လည်း​ နား​ေထာင်ရတာ ရှက်စရာ။ ဒါ​ေပသိ ဘယ်လိုဘယ်လို နား​စွဲသွား​မှန်း​ မသိဘူး​။ အစအဆံုး​ကိုရ​ေရာ။ တခါတခါ​ေတာ့​လည်း​ သီချင်း​ေတာင် မဟုတ်ဘူး​။

   “နိုင်ငံ​ေတာ် ြပိုကွဲမယ့်​ အ​ေြခအ​ေနကို တို့​လက်မခံနိုင်ပါ..။” 

  ဆို စာ​ေြကာင်း​လိုက်ြကီး​ အသံထည့်​ဆိုတဲ့​ စိမ်း​မို့​မို့​ အသံြကီး​ နား​ထဲက ​ေဖျာက်မရဘူး​။ “ြပည့်​အင်အား​သည် ြပည်တွင်း​မှာသာရှိသည်။” ဆိုတဲ့​ ခင်စိုး​ဝင်း​ အသံြကီး​လို​ေပါ့​။ ဂီတဆိုတာ ဝါဒြဖန့်​စရာ လက်နက်တစ်ခုလို့​ ထင်ပံုရပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဂါထာ​ေပး​တိုင်း​ ​ေတး​ြဖစ်တာ မဟုတ်ဘူး​ဗျ။ ခိုင်း​လို့​ပဲဆိုဆို၊​ နား​ေယာင်လို့​ပဲ ညည်း​ညည်း​။

  သ​ေဘာတရား​ဆိုတာကို အဲသလိုနည်း​နဲ့​ ​ေခါင်း​ထဲရိုက်သွင်း​ရင်​ေတာ့​ ဒီဘက်နား​ကဝင်လို့​ ဟိုဘက်နား​ကထွက်သွား​မှာ။ ဒီလို​ေြပာလို့​ ​ေပါ်လစီသီချင်း​ဆိုတာ အနှစ်အရသာ မရှိဘူး​လို့​ မဆိုလိုပါဘူး​။ ဆရာ​ေရွှတိုင်ညွန့်​ ​ေဆး​ရံု​ေပါ်က​ေန​ေရး​ေပး​သွား​တဲ့​ ဇာတိမာန်သီချင်း​ဆို ဘယ်​ေလာက်​ေကာင်း​လဲ။

  “ဗမာဇာနည်အချင်း​တို့​ ဒါ ဗမာြပည်။ မဟာသာကီမင်း​မှ မျိုး​နွယ်ဆင်း​သည်။ သမ္ဘာတာရှည်လင်း​ဖို့​ အာဏာပိုင်နန်း​တည် ဒါ ဗမာြပည် သိ​ေစမည်။” 

  တဲ့​။ ​ေဒါ်မာမာ​ေအး​ြကီး​ရဲ့​ “ဂနိုင်​ေြခ ြမိုင်​ေြခ​ေတာ သာ​ေမာဖွယ်ရာ..။” ဆို ြကား​လိုက်ရင် ြကက်သီး​ေမွး​ညင်း​ေတာင် ထတယ်။ အဲလိုပဲ နား​ဝင်ြငိမ့်​ေြငာင်း​တဲ့​ ​ေပါ်လစီသီချင်း​တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ သတင်း​လာခါနီး​ အဲဒါက​ေလး​ြကား​လိုက်ရင် တီဗီပိတ်မလို့​ လုပ်​ေနရင်း​က အသာ​ေလး​ ဆံုး​ေအာင်နား​ေထာင်ြပီး​မှ ြပည်သူ့​သ​ေဘာထား​လာရင် ပိတ်ပစ်တယ်။ ​ေကဂျာနူး​ဆိုတာ။

   “ြပည်​ေထာင်စုကိုချစ် ​ေသွး​ချင်း​များ​ပီပိ” 

  ဆိုတဲ့​ သီချင်း​ေလ။ ​ေနာက်ကဂီတာတီး​တဲ့​လူြကီး​ဝတ်တဲ့​ ပုဆိုး​အဝါကွက်က​ေလး​ကအစ မှတ်မိြပီး​ ​ေရှ့​နား​ကျရင်​ေတာ့​ ​ေကဂျာနူး​ြကီး​ ​ေမး​က​ေလး​ဆတ်ြပီး​ မျက်​ေစာင်း​ထိုး​ေတာ့​မှာ လို့​ သိ​ေနလည်း​ မဆံုး​မချင်း​ ထိုင်ြကည့်​တယ်။ ြကိုက်လို့​။ ဘာြဖစ်လို့​ြကိုက်သလဲဆို​ေတာ့​ သီချင်း​က တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွ ြပည်​ေထာင်စုကို ချစ်ြကဖို့​အ​ေြကာင်း​၊​ ဆိုတာက ကချင်တိုင်း​ရင်း​သူက​ေလး​၊​ ​ေြပာတာက နာစရာရှိရင် လွမ်း​စရာ​ေလး​နဲ့​ေြဖတဲ့​။ ဘာကွာသွား​သလဲဆို​ေတာ့​ ​ေရှ့​က​ေြပာခဲ့​တဲ့​သီချင်း​ေတွလို

  “​ေရာ့​ ဒီစာသား​။ ဒီအသံနဲ့​ဆိုရမှာ နင့်​ဘာသာ ဆိုချင်ချင် မဆိုချင်ချင် အသံထွက်​ေအာင်ဆို။ ဒီမှာ သွင်း​ြပီ။”

  ဆိုတာမျိုး​ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေသ​ေသချာချာ ခံစား​သီဆိုထား​တယ်။ ဆိုတဲ့​သူကိုယ်တိုင်က သူဆို​ေနတဲ့​ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ယံုယံုြကည်ြကည် သီဆိုတာ။ ဘာြဖစ်လို့​ သိသလဲဆို​ေတာ့​ ခံစား​လို့​ရ​ေနတယ်​ေလ။ အခု​ေြပာချင်တာ အဲဒီြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာကို ခံစား​လို့​ ရသလား​ မရဘူး​လား​ဆိုတဲ့​အ​ေြကာင်း​ကို ​ေြပာပါမယ်။ ဦး​ေနဝင်း​ေခတ်မှာ လူြဖစ်လာသူတစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ ြပည်​ေထာင်စုတိုင်း​ရင်း​သား​ဆိုတဲ့​စကား​လံုး​ဟာ ​ေတာ်​ေတာ်ကို အကျွမ်း​တဝင်ရှိခဲ့​ရတာပါ။

  သူ့​ခမျာ နံမည်ဆိုး​အ​ေမွ​ေတွနဲ့​ ကျန်ရစ်ခဲ့​ရတဲ့​ မဆလပါတီကို​ေတာင် နံမည်အသစ်​ေပး​ထား​တာကိုက တစညပါတီတဲ့​။ သူ့​သက်တမ်း​တ​ေလျှာက် ၂၆ နှစ်လံုး​လံုး​ တိုင်း​ရင်း​သား​စည်း​လံုး​ညီညွတ်​ေရး​အတွက် ​ေတာင်​ေပါ်​ေြမြပန့်​မကျန်် စည်း​ရံုး​သွား​နိုင်ခဲ့​တယ်လို့​ ရဲရဲဝံ့​ဝံ့​ ရှိတဲ့​ပံုပါပဲ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း​ ကျိုက္ကဆံကွင်း​မှာ ြပည်​ေထာင်စုပွဲြကီး​ ြခိမ့်​ြခိမ့်​သဲသဲ ကျင်း​ပတာ၊​ အလံ​ေတာ်ြကီး​ ခမ်း​ခမ်း​နား​နား​ သယ်ယူတာ​ေတွကို ​ေတာ်​ေတာ်ကိုအ​ေလး​ေပး​ြပီး​ အစဉ်အလာမပျက်လုပ်ခဲ့​ရှာတယ်။ တိုင်း​နဲ့​ြပည်နယ်က ​ေဒသထွက်ကုန်​ေတွကို ​ေဈး​ချိုချိုနဲ့​ ​ေရာင်း​ချသလို ြပခန်း​ြကီး​ေတွမှာလည်း​ ​ေငွကုန်​ေြကး​ကျခံလို့​ ခမ်း​ခမ်း​နား​နား​ ြပင်ဆင်ြပသတယ်။

   ဝန်ြကီး​ဌာနြပခန်း​ေတွလည်း​ ရှိတယ်။ ပ​ေဒသာကပွဲ​ေတွလုပ်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ အင်မတန်စည်ကား​ြပီး​ တြပည်လံုး​က မြဖစ်မ​ေန လာ​ေရာက်ဆင်နွှဲြကတဲ့​ ပွဲတစ်ပွဲပါ။ ြပက္ခဒိန်ထဲမှာ ြပည်​ေထာင်စု​ေန့​ေလာက် အင်တိုက်အား​တိုက် ကျင်း​ပတဲ့​ အစိုး​ရရံုး​ပိတ်ရက် မရှိဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ သူရည်ရွယ်သလို တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွအြကား​မှာ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ခိုင်ခိုင်မာမာ အုတ်ြမစ်ချ​ေပး​နိုင်ခဲ့​ရဲ့​လား​ ဆိုတာ​ေတာ့​ အ​ေတာ်​ေလး​ သံသယြဖစ်စရာ​ေကာင်း​တယ်။ အဲဒီ​ေခတ်က ဗံုး​ေပါက်ြပီ​ေဟ့​ ဆို ကျိုက္ကဆံကွင်း​မှာ။ မိုင်း​ခွဲြပီ​ေဟ့​ဆို အလံသယ်လာတဲ့​လမ်း​မှာ။ ဘာ​ေတွဘယ်လိုြဖစ်​ေန​ေန တိုင်း​နဲ့​ြပည်နယ်က ဗဟို​ေကာ်မတီဝင်​ေတွ၊​ ​ေဒသပါတီ​ေကာ်မတီလူြကီး​ေတွ ရန်ကုန်က အြကီး​အကဲ​ေတွအိမ် အထုပ်​ေတွနဲ့​ ဝင်တဲ့​ ပွဲြကီး​လည်း​ ြဖစ်ြပန်တယ်။

   အဲဒါဟာ သူ့​အတွက် ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်လို့​ သတ်မှတ်ရင်​ေတာ့​ မသိဘူး​။ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုး​လဲ လို့​ ​ေမး​ရင် အခု ဒီစာကို​ေရး​ေနတဲ့​ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်​ေတာင် မ​ေရး​ခင် ​ေတွး​ရင်း​ေတွး​ရင်း​နဲ့​မှ သ​ေဘာ​ေပါက်လာတာ။ လူတိုင်း​သိတဲ့​၊​ ြမင်​ေနကျ၊​ ပါး​စပ်ဖျား​ကမချ တဖွဖွ​ေြပာ​ေနတဲ့​စကား​ေပမယ့်​ အဲဒီစကား​ရဲ့​ ဆိုလိုရင်း​ အဓိပ္ပါယ်ကို ြကက်တူ​ေရွး​တစ်​ေကာင်ထက် ပိုြပီး​ သ​ေဘာ​ေပါက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး​လို့​ဆိုရင် လွန်တယ် မထင်နဲ့​ေနာ်။ စာ​ေမး​ပွဲမှာ ​ေမး​ရင်​ေတာ့​ ​ေလး​တန်း​က​ေလး​ေတာင် ဂုဏ်ထူး​ထွက်​ေအာင် ​ေြဖနိုင်ပါလိမ့်​မယ်။

   “ြပည်​ေထာင်စုတိုင်း​ရင်း​သား​ အချင်း​ချင်း​ ညီရင်း​အကိုပမာ ချစ်ြကည်စည်း​လံုး​တဲ့​ စိတ်ဓါတ်​ေပါ့​”

   လို့​။ ​ေြပာတဲ့​သူ​ေြပာပါြပီတဲ့​။ ြကား​တဲ့​သူက ယံုရဲ့​လား​။ ​ေြပာတဲ့​သူက​ေရာ သူ့​စကား​ သူ့​ဖာသာ ယံုလို့​လား​။

  “ကိုကို​ေရ သိပ်ချစ်တယ်။ အစွဲြကီး​ စွဲမိြပီရှင်” 

  ဆိုတာ ​ေဟမာ​ေနဝင်း​လည်း​ ​ေြပာတတ်တာပဲ။ သူ​ေတာင် သူ့​ဖာသာ မယံုလို့​ ယံုလား​ ယံုလား​ ​ေမး​ေနရတယ်။ ဘာြဖစ်လို့​ သံသယ​ေတွပွား​ေနရသလဲဆို​ေတာ့​ စာ​ေရး​လာမိတဲ့​ သက်တမ်း​တ​ေလျှာက်မှာ အဲဒီြပည်​ေထာင်စုတိုင်း​ရင်း​သား​ဆိုတဲ့​ အ​ေရး​နဲ့​ပတ်သက်လာရင် ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့​

  “Sensitive Issue” 

  တစ်ခုမှန်း​ တစတစ သ​ေဘာ​ေပါက်လာလို့​ပါ။ အဲဒီထက် ပိုြပီး​ေရး​ြဖစ်​ေအာင် တွန်း​အား​ေပး​တဲ့​အချက်က​ေတာ့​ ​ေဒါ်ယင်း​မာြကီး​ရဲ့​

  “စကား​နား​ေယာင် မိုး​မီး​ေလာင်” 

  တုန်း​ကလို သူတို့​အကျိုး​စီး​ပွား​အတွက် တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွနဲ့​ ြမန်မာအြကား​မှာ သပ်လျှို​ေပး​မယ့်​သူ​ေတွ ြမင်​ေတွ့​လာရလို့​ပဲ။ ဒီအတိုင်း​ ဘာမှ ြပန်မ​ေြပာပဲ နား​ေထာင်​ေနမိလိုက်ရင် ​ေနာင်ကျ အလိုတူအလိုပါဘဝ​ေရာက်သွား​တဲ့​ နန်း​ရင်း​ဝန်လီဆီဘိုး​ဘိုး​ြကီး​လို မြဖစ်ရ​ေလ​ေအာင် ဒီကိစ္စက​ေတာ့​ အခုကတည်း​က ရှင်း​ထား​ပါမှ ​ေတာ်ကာကျပါမယ်။ ဆိုြကပါစို့​ဗျာ။

  ကျွန်​ေတာ်တို့​ ြမန်မာ​ေတွဟာတဲ့​။ တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွအ​ေပါ်မှာ အြမဲတမ်း​ အနိုင်ကျင့်​ ဗိုလ်ကျြပီး​ စိုး​မိုး​ဆက်ဆံလာတာပါတဲ့​။ ရခိုင်ထီး​နန်း​ဟာ ဘိုး​ေတာ်ဘုရား​လက်ထက်မှာ အတင်း​အြကပ် အနိုင်ကျင့်​ြပီး​ ဘုရား​ဆင်း​တုပါမကျန် သိမ်း​ပိုက်ယူငင်သွား​လို့​ ပျက်ရတယ်တဲ့​။ မွန်​ေတွရဲ့​ ထီး​နန်း​ကိုလည်း​ ြမန်မာ​ေတွ မြကာမဏ ထိပါး​ေနှာက်ယှက်လွန်း​လို့​ ​ေအာက်ြမန်မာြပည်မှာ မွန်ရယ်လို့​ေတာင် မကျန်ဘူး​တဲ့​။ ရှမ်း​ေစာ်ဘွား​ေတွကျ​ေတာ့​ ြမန်မာဘုရင်​ေတွက အြမဲလိုလို ပဏ္ဍာဆက်ဘဝနဲ့​ အထက်ကဆက်ဆံ​ေနတာတဲ့​။ ကချင်ြပည်နယ်ဆိုတာက​ေတာ့​ ဘယ်တုန်း​ကမှ ြမန်မာမင်း​များ​လက်​ေအာက်မှာ ရှိခဲ့​တာ မဟုတ်ပါဘူး​တဲ့​။

  အဂင်္လိပ်က သိမ်း​ြပီး​ ြမန်မာ​ေြမပံုထဲထည့်​ထား​လို့​သာ ြမန်မာ​ေအာက် ​ေရာက်​ေနတာ။ တကယ်​ေတာ့​ သီး​ြခား​လွတ်လပ်တဲ့​ ြပည်နယ်တစ်ခုပါတဲ့​။ ​ေကာ်သူး​ေလက ကရင်​ေတွနဲ့​ ​ေငွ​ေတာင်ြပည်က ကယား​ေတွကျ​ေတာ့​ ​ေကာ့​ေကး​ရှပ်စ်ကဆင်း​သက်လာတာမို့​လို့​ ြမန်မာ​ေတွနဲ့​ မျိုး​နွယ် မတူပါဘူး​တဲ့​။ ဒီဇာတ်လမ်း​ေတွက ရိုး​ေနြပီ​ေလ။ မဆလ​ေခတ်ကတည်း​က ​ေနာ​ေကျြပီး​သား​။ ြဗိတိသျှနယ်ချဲ့​ေတွက ြမန်မာြပည်ကို လွတ်လပ်​ေရး​ မ​ေပး​ချင်လို့​ ​ေသွး​ခွဲတဲ့​စကား​ေတွ။ သီဟတင်စိုး​ကား​ထဲမှာ သွား​ေြပာ။ ဟုတ်ဘူး​ဗျ။

  ကျုပ်ြကား​ခဲ့​တာ ဘယ်အြဖူကမှ အဲဒီစကား​ေြပာ​ေနတာ မဟုတ်ဘူး​။ ြမန်မာ​ေတွဆီက ြကား​တာ။ ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ်မှာ ​ေသ​ေသချာချာကို ​ေြပာလို့​ေရး​လို့​ေနတာ ဖတ်ရတာ။ (ကိုယ့်​လိုဟာမျိုး​ ဘယ်အြဖူကမှ အဘက်မလုပ်တာမို့​လို့​ မြကား​တာလည်း​ ြဖစ်ချင်ြဖစ်မယ်) အြဖူ​ေတွ​ေြပာရင် မနာ​ေပါင်ဗျာ။ ရယ်​ေနလိုက်မှာ​ေပါ့​။ သူတို့​စိတ်ဓါတ်ကို သိြပီး​သား​ပဲ။ ခုဟာက ြမန်မာနံမယ်နဲ့​ မျက်လံုး​မည်း​မည်း​ေတွဆီကမို့​ အသည်း​နာသဗျာ။ ြပည်​ေထာင်စုတိုင်း​ရင်း​သား​ဆိုတာ ဘာကို​ေခါ်တာလဲ သိလား​။ ြမန်မာြပည်​ေြမပံုြကီး​ေပါ်မှာ ဟိုး​သမိုင်း​မှတ်တမ်း​ေတွ စ​ေရး​ေနကတည်း​က ဝင်​ေရာက်​ေနထိုင်အ​ေြခချသူ​ေတွကို ​ေခါ်တာ​ေပါ့​။

   ြမန်မာဆိုတာ စကတည်း​က တိဘက်ြမန်မာအနွယ်​ေတွ မွန်ခမာအနွယ်​ေတွ ဧရာဝတီ၊​ ချင်း​တွင်း​၊​ စစ်​ေတာင်း​၊​ သံလွင် ြမစ်ဝှမ်း​ေတွကို ဝင်​ေရာက်လာခဲ့​ြကတာပါတဲ့​။ ရုပ်​ေသး​ပွဲစလို့​ ဇာတ်ပန္နက်ရိုက်သလိုပဲ ဒီ​ေြမ​ေပါ်မှာ ပ​ေဒသရာဇ်နိုင်ငံက​ေလး​ေတွ ထူ​ေထာင်လို့​ ဘိုး​စဉ်​ေဘာင်ဆက် ​ေနလာခဲ့​ြကတာ ​ေတာင်​ေပါ်မှာ​ေတာင်​ေပါ်သား​ေတွရှိသလို ​ေြမြပန့်​မှာလည်း​ ​ေြမြပန့်​သား​ေတွ ရှိခဲ့​တာပဲ။

  ဘယ်ြမန်မာဘုရင်ကမှ လယ်​ေြမ​ေတွမှာခိုင်း​ဖို့​ ကျွန်လိုရင် ​ေတာင်​ေပါ်တက်ြပီး​ ​ေတွ့​သမျှလူ လက်နက်အား​ကိုး​နဲ့​ ဖမ်း​ဆီး​လာတာမျိုး​ မလုပ်ခဲ့​ဘူး​။ အာဖရိကတိုက်ရဲ့​သမိုင်း​ကိုသိရင် အ​ေမရိကကို လူမည်း​ေတွ ဘယ်လို​ေရာက်သွား​သလဲ ဆိုတာသိရင် ြမန်မာ​ေတွက တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွအ​ေပါ် ဘယ်တုန်း​ကမှ နိုင့်​ထက်စီး​နင်း​ မလုပ်ခဲ့​ဖူး​မှန်း​ သိလိမ့်​မယ်။ စစ်နိုင်တဲ့​ ြမန်မာဘုရင်​ေတွက စစ်ရှံုး​တဲ့​ဆီက​ေန သံု့​ပန်း​ေတွ အြမဲ​ေခါ်​ေနကျ မဟုတ်လို့​လား​ဆိုရင် အင်း​ဝကို​ေရာက်ဖူး​ေအာင် သွား​ြကည့်​ပါ။ အဲဒီမှာ ယိုး​ဒယား​တန်း​ဆိုတာရှိတယ်။

  ပုဏ္ဏား​တန်း​ဆိုတာလည်း​ ရှိတယ်။ ြမန်မာဘုရင်​ေခါ်လာတဲ့​ သံု့​ပန်း​ဆိုတာ စပါတာကပ်ကား​ထဲကလို ​ေြခ​ေထာက်သံ​ေြခချင်း​ခတ်ြပီး​ ​ေရ​ေသာက်ဖို့​နား​ရင် ြကာပွတ်နဲ့​ ရွှမ်း​ကနဲ အရိုက်ခံရတဲ့​အစား​ မဟုတ်ဘူး​။ ရပ်နဲ့​ရွာနဲ့​ မိသား​စုနဲ့​ထား​တာ။ ကျွမ်း​ကျင်သူ ပညာရှင်ကို တရပ်တရွာက ပင့်​လာသ​ေလာက်ပဲ ရှိတယ်။ ယိုး​ဒယား​ကို သိမ်း​ေတာ့​ က​ေလး​ေတွကို ​ေမာင်း​ဆံုထဲထည့်​ေထာင်း​တယ်ဆိုတာ ဘယ်စာအုပ်အ​ေထာက်အထား​ကို ကိုး​ကား​ြပီး​ ​ေြပာတာလဲ။ ဘယ်​ေလာက်အထိ ယံုရသလဲ။

  စာ​ေရး​ထား​တိုင်း​ ယံုရစတမ်း​ဆို Myanmar Express က​ေရး​သမျှ​ေတွ ထိုင်ယံု​ေန အရူး​ြဖစ်ယံုပဲ ရှိမယ်။ ကိုယ်သိသ​ေလာက်​ေတာ့​ အခုလက်ရှိဘုရင်မင်း​ြမတ်ရဲ့​ ရာမမင်း​ဆက်ဆိုတာ ဘုရင့်​ေနာင် ​ေခါ်​ေမွး​စား​ြပီး​ စစ်ပညာသင်​ေပး​ခဲ့​တဲ့​ မင်း​သား​ ြဗဟ္နရာဇ်ကလာတယ် လို့​ ြကား​ဖူး​တယ်။ ရန်သူ့​နယ်​ေြမက သံု့​ပန်း​ကို သား​ေတာ်အရင်း​နဲ့​အတူထား​ြပီး​ စစ်ပညာပါသင်​ေပး​တဲ့​ ဘုရင်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့​သမိုင်း​မှာ​ေတာင် ြကား​ဖူး​လို့​လား​။ သူတို့​ယိုး​ဒယား​ေတွ ြမန်မာကို မုန်း​ေနတယ်ဆိုတာ အဲလို ​ေသ​ေသချာချာ ပညာမသင်ပဲ သူများ​ေသွး​ခွဲစကား​ေတွ ယံုလွယ်တတ်တဲ့​သူ​ေတွကသာ ြဖစ်​ေကာင်း​ြဖစ်မယ်။

  ကိုယ်တို့​ ြမန်မာ​ေတွဘက်က​ေတာ့​ ယိုး​ဒယား​ကို ဘယ်တုန်း​ကမှ မမုန်း​ပါဘူး​။ (မယံု အခု ​ေဒါ်ယင်လက်ြကီး​နဲ့​ ​ေတွ့​ေပး​ြကည့်​။ အိုဘား​မား​ြကီး​ ရှံုး​သွား​မယ်) ြမန်မာ့​ယဉ်​ေကျး​မှု မဟာဂီတနယ်ပယ်ထဲက ယိုး​ဒယား​သီချင်း​ဆိုတာ​ေတွဟာ သူတို့​ထိုင်း​မှာ​ေတာင် လက်ကျန်မရှိတာ့​တဲ့​ ဂီတအ​ေမွအနှစ်​ေတွ​ေပါ့​။ ရမ်း​သမ်း​ြပီး​ ​ေြပာ​ေနတာ မဟုတ်ဘူး​ဗျ။ သက်​ေသရှိတယ်။

  “လွမ်း​ပို​ေအာင် ညိုမင်း​လွင် ​ေလ​ေြပပျိုး​ တိမ်ခိုး​ဆင်” 

  ဆိုတဲ့​သီချင်း​ဟာ ယိုး​ဒယား​မင်း​သား​ေလး​တစ်ပါး​ မိုး​ေတွညိုလာတဲ့​အခါ အိမ်ကိုလွမ်း​လွန်း​လို့​ သူတို့​ဘာသာနဲ့​ ဆိုညည်း​တဲ့​သီချင်း​က​ေလး​ကို ြပန်​ေရး​ထား​တာပါတဲ့​။ သူ့​မူရင်း​အသံတိုင်း​ ြမန်မာ​ေတွလိုက်ဆိုြကတာ​ေတာ့​

  “ချူ ချူ ​ေရ ဧ ချိုက် ချယာပါ​ေနှာ” 
  တဲ့​။ ယိုး​ဒယား​ေတွ​ေတာင် အဲဒီစကား​ နား​မလည်ဘူး​။ ယိုး​ဒယား​သံု့​ပန်း​ဆိုတာ နန်း​ေတာ်ထဲမှာ မင်း​ညီမင်း​သား​အြဖစ် ဝန်ြကီး​မူး​မတ်များ​က တတန်း​တစား​တည်း​ ဆက်ဆံြကတယ်။ တြပည်တိုင်း​ြခား​က လာတဲ့​သူ​ေတာင် အဲသလိုဆို ကိုယ့်​ြပည်​ေထာင်ဘက်အချင်း​ချင်း​ဆို အတူတူပဲ ရှိမ​ေပါ့​။

  ရခိုင်နန်း​ဆက်က ကံရာဇာြကီး​ဘုရင်ဟာ ကိုယ်တို့​ တ​ေကာင်း​အဘိရာဇာ ဘုရင်မင်း​ြမတ်ရဲ့​ သား​ေတာ် အြကီး​ပဲ။ အဲသလိုပဲ ကိုယ်​ေတွ ပထမ ြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ် ထူ​ေထာင်တဲ့​အခါ ကျန်စစ်သား​မင်း​ြကီး​ဆိုတာ ရခိုင်မင်း​သမီး​ ပဥ္စကလျာဏီက​ေမွး​လို့​ ရခိုင်​ေသွး​ တဝက်တိတိပါတယ်။ ထီး​ေရး​နန်း​ေရး​ဆိုတာ ရှိ​ေပမယ့်​ ​ေဆွ​ေရး​မျိုး​ေရး​ေတွ မကင်း​ခဲ့​ပါဘူး​။ ရခိုင်ကို ြမန်မာဘက်က စစ်ြပင်ဝင်​ေရာက်တဲ့​အခါတိုင်း​ဟာ အလကား​ေနရင်း​ ရန်သွား​ြပုတာ မဟုတ်ပဲ ရခိုင်ဘက်က မင်း​ညီမင်း​သား​ တစ်ဦး​တစ်​ေယာက်က ြမန်မာဘုရင်ဆီမှာ စစ်ကူ​ေတာင်း​ရာက စတာပဲ များ​ပါတယ်။

  ရခိုင်ကပင့်​လာတဲ့​ မဟာြမတ်မုနိကို ရတနာပံုနန်း​ဦး​မှာ ကိုး​ကွယ်ခဲ့​လို့​ သည်က​ေန့​ထိ မန္တ​ေလး​ြမို့​ ကျက်သ​ေရ​ေဆာင် ဘာသာ​ေရး​ အထွတ်အြမတ် ြမန်မာြပည်သူ​ေတွရဲ့​ နှလံုး​သည်း​ပွတ်ြဖစ်​ေနတယ် မဟုတ်ဘူး​လား​။ ကိုး​ကွယ်ရာဘာသာတရား​ဆိုတာ ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊​ ဘယ်သူ့​ကိုမှ မ​ေပး​နိုင်ဘူး​ဆိုတဲ့​ သ​ေဘာမှ မရှိတာ။ ကိုယ့်​ဆီထက် ြကည်ညိုပူ​ေဇာ်​ေကာ်​ေရာ်မယ့်​ဆီ​ေရာက်တာ ဝမ်း​သာစရာ​ေပါ့​။ ထိုင်း​က ြမဘုရား​ဆင်း​တု​ေတာ်​ေတာင် ဂရိဘက်က လာတယ် ​ေလ။

  ဘုရား​ြကီး​က ​ေြကး​ရုပ်ြကီး​ေတွကလည်း​ အန်​ေကာဝပ်ကလာတာပဲ။ ြမန်မာရာဇဝင်​ေတွထဲမှာ ကချင်​ေတွ နံမယ်မပါတာက​ေတာ့​ သူတို့​ကို အရင်က ရှမ်း​လူမျိုး​ထဲမှာ ထည့်​ထား​လို့​ပါ။ ပ​ေဒသရာဇ်​ေခတ်တ​ေလျှာက်လံုး​ ဘယ်​ေခတ်မှာမဆို ြမန်မာမင်း​များ​ဟာ ရှမ်း​ေစာ်ဘွား​များ​နဲ့​ အဆက်အဆံမြပတ်ခဲ့​ပါဘူး​။ ပုဂံ​ေခတ်က အ​ေနာ်ရထာမင်း​ရဲ့​ မိဖုရား​ ​ေစာမွန်လှ က ရှမ်း​အမျိုး​သမီး​မို့​ သူ့​အကိုဆီြပန်ရင်း​ ​ေမြမို့​အတက်မှာ နား​ေဍာင်း​ကျကျန်ခဲ့​တာ​ေပါ့​။ ပင်း​ယကိုတည်တဲ့​ ရှမ်း​ညီ​ေနာင် သံုး​ဦး​ဆိုတာ ရှိခဲ့​တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့​ ရှမ်း​မင်း​သိုဟန်ဘွား​ဆိုတာ​ေတာင် ြမန်မာနန်း​ဆက်ထဲ ပါလာခဲ့​ဖူး​တယ်။ ြမန်မာနဲ့​ တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွရဲ့​ ဆက်ဆံ​ေရး​ဟာ ရှင်ဘုရင်နဲ့​ ​ေစာ်ဘွား​ဆက်ဆံ​ေရး​ေလာက်ကိုပဲ ြကည့်​ြပီး​ အကဲြဖတ်လို့​ေတာ့​ မရဘူး​ေပါ့​။

  ဒါ​ေပမယ့်​ စာ​ေပ ယဉ်​ေကျး​မှု အ​ေထာက်အထား​များ​အရ​ေတာ့​ ြမန်မာ​ေတွဟာ သူတို့​ကို မလိုတမာ နှိမ့်​ချဆက်ဆံတဲ့​အ​ေထာက်အထား​ မ​ေတွ့​ဖူး​ပါဘူး​။ ကျိုက်ထီး​ရိုး​ဘုရား​သမိုင်း​မှာဆို ​ေရွှနန်း​ကျင်ဆိုတဲ့​ ကရင်မက​ေလး​ကို မဏ္ဍိုင်ထား​ြပီး​ ဇာတ်အိမ်တည်လို့​ ဆိုြကကြကတယ်။ ချင်း​က​ေလး​ဖ​ေဝး​ကို ဦး​ဘိုး​စိန်ြကီး​က​ေတာ့​လည်း​ တိုင်း​ရင်း​သား​များ​ကို ဂရုဏာသက်ဖွယ် ချစ်ခင်ဖွယ်သာ သရုပ်​ေဖာ်တယ်။ က​ေလး​ေတွြကီး​ြပင်း​လာခဲ့​ရတဲ့​ ြပည်​ေထာင်စုတိုင်း​ရင်း​သား​ရိုး​ရာ ပံုြပင်တိုင်း​ဟာ ြမန်မာကို အကိုြကီး​တစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ သရုပ်​ေဖာ်ထား​ခဲ့​တယ်။

  အဲဒါ​ေတွက ဦး​ေနဝင်း​ခိုင်း​လို့​ လုပ်ထား​တာ တစ်ခုမှ မပါဘူး​။ ကိုယ်လည်း​မမီ သူလည်း​မမီတဲ့​ ​ေခတ်ကအ​ေြကာင်း​ေတွကို ကိုယ်​ေြပာတာကမှ အမှန်လို့​ ငါတ​ေကာမ​ေကာလိုပါဘူး​။ အ​ေထာက်အထား​က​ေလး​ေတွနဲ့​ ​ေြပာရင်ဆိုရင်​ေတာ့​ ပို​ေကာင်း​တာ​ေပါ့​။ အ​ေထာက်အထား​ချင်း​တူရင်​ေတာင် ချစ်စကိုရှည်​ေစတဲ့​အ​ေထာက်အထား​ကို ပိုခိုင်မာ​ေအာင် ြကိုး​စား​သင့်​တာ​ေပါ့​။ သီချင်း​ထဲမှာပါသလို နာစရာရှိရင် လွမ်း​စရာ​ေလး​နဲ့​ေချတာ​ေလ။

   “အိန္ဒိယကိုရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိြခင်း​” 

  ထဲမှာ ပဏ္ဍိတ်ြကီး​ေနရူး​ေရး​ထား​တာ ဖတ်ရ​ေတာ့​ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ပိုသ​ေဘာ​ေပါက်လာပါတယ်။

  သူတို့​အိန္ဒိယမှာ ကွဲြပား​ြခား​နား​မှု (Diversity) ဆိုတာ သိပ်ထင်ရှား​ပါသတဲ့​။ လူတိုင်း​လည်း​ အလွယ်တကူ ​ေတွ့​ြမင်နိုင်ပါသတဲ့​။ ဥပမာ အ​ေနာက်​ေြမာက်ပိုင်း​က ပထန်​ေတွနဲ့​ ​ေတာင်ပိုင်း​က တမီလ်​ေတွဆို ဘာမှမဆိုင်ဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ပထန်လူမျိုး​ေတွမှာ ရှိ​ေနတဲ့​ အိန္ဒိယသွင်ြပင်လက္ခဏာနဲ့​ တမီလ်လူမျိုး​ေတွမှာ ​ေတွ့​ရတဲ့​ အိန္ဒိယသွင်ြပင်လက္ခဏာက​ေတာ့​ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲတဲ့​။ အဲဒီလူမျိုး​နှစ်မျိုး​အြပင် သီး​ြခား​စရိုက်လက္ခဏာ​ေတွနဲ့​ထင်ရှား​တဲ့​ လူမျိုး​ကွဲ​ေပါင်း​များ​စွာ အိန္ဒိယမှာ ​ေတွ့​နိုင်​ေပမယ့်​ အဲသည်လူမျိုး​အား​လံုး​ရဲ့​ အိန္ဒိယလက္ခဏာကသာ ပိုထင်ရှား​တဲ့​ ဘံုလက္ခဏာတစ်ခု ြဖစ်ပါသတဲ့​။

  အဲဒီလက္ခဏာဆိုတာ အိန္ဒိယတိုင်း​ရင်း​သား​ေတွ ရာစုနှစ်​ေပါင်း​များ​စွာ ဆက်ခံထိန်း​သိမ်း​လာခဲ့​ြကတာကို အစဉ်အလာ​ေဟာင်း​ မှတ်တမ်း​ေဟာင်း​ေတွမှာ ​ေတွ့​နိုင်ပါသတဲ့​။ အိန္ဒိယယဉ်​ေကျး​မှုကို လွှမ်း​မိုး​ဖို့​ ြပည်ပဩဇာ​ေတွ ဘယ်လိုပင် ဝင်လာခဲ့​ေပမယ့်​ အဲဒီအိန္ဒိယလက္ခဏာကို​ေတာ့​ ​ေပျာက်ပျက်သွား​ေအာင် လွှမ်း​မိုး​ဖို့​ မြဖစ်နိုင်ပါဘူး​တဲ့​။ (စကား​ေြပာရင် ​ေမး​က​ေလး​ ရမ်း​ကာရမ်း​ကာ မျက်စက​ေလး​ ပစ်ကာပစ်ကာ ​ေြပာတတ်တာကို ဆိုချင်တာလား​မသိ) ဘာြဖစ်လို့​ဆို​ေတာ့​ အဲဒါဟာ နဂိုကတည်း​က ြပည်ပကဝင်လာတာ မဟုတ်ပဲ သူတို့​လူမျိုး​ေတွ အ​ေသွး​အသား​ထဲမှာ အရိုး​စွဲ​ေနတဲ့​ ဓ​ေလ့​ထံုး​စံ​ေတွက ဆက်ခံလာတာမို့​လို့​တဲ့​။ အဲဒီလက္ခဏာရှိတဲ့​အတွက် သမိုင်း​တင်ြပီး​ဘယ်ကာလမှာမဆို အိန္ဒိယတစ်​ေယာက်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့​ ဘယ်အစိတ်အပိုင်း​မှာပဲ​ေန​ေန၊​ သူ့​အိမ်သူ့​ယာလို ခံစား​လို့​ရ​ေနပါလိမ့်​မယ်တဲ့​။

  အိန္ဒိယရဲ့​ ြပင်ပ ဘယ်အရပ်​ေရာက်​ေရာက် ဘယ်​ေလာက်ြပည့်​စံုတဲ့​ အ​ေြခအ​ေနမျိုး​ြဖစ်ြဖစ် သူ့​အတွက်​ေတာ့​ တစိမ်း​ြပင်ြပင် ခံစား​ရပါလိမ့်​မယ်တဲ့​။ သူ​ေြပာ​ေနတာြကီး​က ဦး​ေနဝင်း​ကျုပ်တို့​ကို ​ေခါင်း​ထဲရိုက်သွင်း​လို့​ မဝင်ခဲ့​တဲ့​ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာြကီး​ မဟုတ်ဘူး​လား​ဗျ။ ကျွန်​ေတာ့​မှာ ​ေမွး​ချင်း​ေမာင်နှမ ​ေြခာက်​ေယာက်ရှိတယ်ဗျ။ တစိမ်း​ေတွ အြမဲ​ေြပာ​ေလ့​ရှိတယ်။ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် လံုး​ဝ မတူြကဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ြမင်​ေနကျလာတဲ့​အခါ ရုပ်ချင်း​မဆင်တဲ့​ ​ေမာင်နှမ​ေတွရဲ့​ မျက်နှာ​ေပါ်မှာ တ​ေထရာတည်း​တူတဲ့​ ပံုပန်း​သဏ္ဍာန်တစ်ခု ဖမ်း​လို့​ရတယ်။

   အဲဒါ အ​ေဖတို့​ အဖိုး​တို့​မှာလည်း​ တူတယ်။ တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွမှာလည်း​ အတူတူပဲဗျ။ ​ေမာင်း​က​ေလး​ကာထား​တဲ့​ နာဂ​ေတွမှာပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊​ လည်တံရှည်ရှည်နဲ့​ ပ​ေဒါင်​ေတွမှာပဲ ြဖစ်ြဖစ် ကွဲြပား​တဲ့​အသွင်သဏ္ဍာန်​ေတွရှိ​ေပမယ့်​ ြမန်မာတိုင်း​ရင်း​သား​ြဖစ်တဲ့​ စရိုက်လက္ခဏာ​ေတွ ​ေတွ့​ရတယ်။ အ​ေနြကာလာတဲ့​အခါ ​ေသွး​ကလည်း​ စကား​ေြပာတယ်။ ရခိုင်​ေတွမှာ ြဖစ်​ေနတဲ့​ ပဋိပက္ခမို့​ ြမန်မာ​ေတွရဲ့​ အမျိုး​သား​လံုြခံု​ေရး​နဲ့​ ဘာဆိုင်လို့​လဲ ဘာပတ်သက်လို့​လဲ လို့​ မှတ်ချက်​ေပး​ြပီး​ အ​ေမး​ခံရတဲ့​အခါ ကိုယ့်​စိတ်ထဲမှာ အဲဒီအ​ေြဖထွက်လာတယ်။

  တကယ်​ေတာ့​ ကိုယ်ရခိုင်​ေရာက်တာ အခုမှ နှစ်နှစ်ရှိ​ေသး​တာ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဘယ်ရခိုင်ကမှ ကိုယ်နဲ့​ စိမ်း​ေနတယ် မခံစား​မိဘူး​။ ကိုး​ကန့်​ေတွအလယ်မှာ၊​ ရှမ်း​ေတွ အလယ်မှာလည်း​ အလား​တူပဲ။ တရင်း​တနှီး​ ညီရင်း​အကိုလို ဆက်ဆံခဲ့​တဲ့​ ဘူတန်​ေတွနဲ့​ေတာင် မတူဘူး​။ ဂရုဏာ​ေဒါ​ေသာ ဆိုချင်ဆို ​ေြပာချင်​ေြပာမယ်။ မ​ေကာင်း​တာြဖစ်​ေအာင် ဒုက္ခ​ေရာက်​ေအာင်​ေတာ့​ ဘယ်​ေတာ့​မှ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး​။ သူများ​ကလာအနိုင်ကျင့်​ေနရင်လည်း​ လက်ပိုက်ြကည့်​မ​ေနနိုင်ဘူး​။ အဲဒါ ဦး​ေနဝင်း​ြကီး​ ​ေခါက်ရိုး​ကျိုး​ေအာင် သင်​ေပး​ထား​လို့​ မဟုတ်ဘူး​။ ကိုယ့်​ဘာကိုယ်​ေတာင် အစက မသိဘူး​။ အ​ေသွး​ထဲမှာ သူ့​ဘာသူ ရှိ​ေနတာ။

   “လာလာ​ေချ​ေသး​ ​ေမာင်စံဖား​ရယ်။ ဒါြဖင့်​ အခု ကချင်​ေတွကို သတ်​ေနတာ နင်တို့​ဗမာ​ေတွ မဟုတ်လို့​ ဘာလဲ​ေြပာ။” 

  ဆို လည်း​ ​ေြပာရဦး​မယ်။ အဲဒီစစ်ပွဲဟာ ဗမာမို့​လို့​ ကချင်မို့​လို့​ဆိုတဲ့​ လူမျိုး​ေရး​စစ်ပွဲ လို့​ ဘယ်သူက ​ေြပာလဲ။ ကချင်ြပည်နယ်ရဲ့​ တြခား​ေနရာ​ေတွမှာ ြငိမ်း​ြငိမ်း​ချမ်း​ချမ်း​ အတူတူ​ေန​ေနြကတဲ့​ ဗမာ​ေတွ ကချင်​ေတွ ရှိသား​ပဲ။ ​ေကအိုင်​ေအဆိုတာ ကချင်ြပည်နယ်လွတ်​ေြမာက်​ေရး​အတွက် ဖွဲ့​ထား​တဲ့​ တိုင်း​ရင်း​သား​စစ်တပ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကချင်တိုင်း​ရင်း​သား​တရပ်လံုး​က ​ေထာက်ခံတယ်လို့​ မ​ေြပာနိုင်ဘူး​။ အယ်ခွန်း​ရီရဲ့​အ​ေဖ အယ်လ်ကွန်ဖန်ြကီး​ကို ​ေလာင်ချာနဲ့​ ပစ်တာ သူတို့​ပဲ။ ကချင်​ေခါင်း​ေဆာင် ဆမား​ ဒူး​ဝါး​ြကီး​ေတွ ြမန်မာအစိုး​ရနဲ့​ ​ေခတ်အဆက်ဆက် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဆက်ဆံခဲ့​တာ ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​နဲ့​ တွဲရိုက်ထား​တဲ့​ ဓါတ်ပံု​ေတွ ရှိတယ်။

   ​ေနာက်တစ်ချက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​ေရး​တို့​၊​ အြပီး​တိုင်​ေချမှုန်း​ေရး​တို့​ကို မီး​စတစ်ဘက် ​ေရမှုတ်တစ်ဘက်လုပ်​ေနပါတယ်ဆိုတဲ့​ ြမန်မာစစ်တပ်ကလည်း​ ြမန်မာလူမျိုး​တစ်ရပ်လံုး​ရဲ့​ ဆန္ဒသ​ေဘာထား​ကို ​ေဖာ်​ေဆာင်​ေနတာပါလို့​ ဘယ်သက်​ေသနဲ့​ ​ေြပာ​ေနတာလဲ။ ြပည်​ေထာင်စု မြပိုကွဲ​ေရး​ဆိုြပီး​ လုပ်ချင်တိုင်း​လုပ်​ေနတယ်ပဲ ထား​ပါ​ေလ။ သူတို့​က ကချင်တစ်​ေယာက်ကို သတ်လိုက်တိုင်း​ ပလီ​ေရှ့​မှာထကြပသလို အား​ရဝမ်း​သာရှိ​ေနတဲ့​ ြမန်မာလူမျိုး​များ​ ြမင်ဖူး​သလား​။ ြပစမ်း​ပါ။ ြကည့်​ချင်လို့​။ လက်သည်း​ဆိတ်ရင်​ေတာင် လက်ထိပ်က နာတတ်တာ အဲ​ေလာက်​ေသွး​စိမ်း​ရှင်ရှင်ထွက်​ေနမှ မနာပဲ ရှိပါ့​မလား​။

  ညှိနှိုင်း​လို့​ မရ​ေသး​တဲ့​ ြပဿနာတစ်ခုကို အ​ေြကာင်း​ြပုြပီး​ လူမျိုး​ေရး​ ​ေသွး​ခွဲတာ​ေတာ့​ ဒီက မယံုြကည်တတ်ပါဘူး​။ သို့​ေသာ်လည်း​ ြငိမ်​ေနရင် ဟုတ်နိုး​ေယာင်ထင်မစိုး​လို့​ ​ေချပါတယ်။ နိုင်ငံ​ေရး​ေြကာင့်​ြဖစ်တဲ့​ ြပဿနာတစ်ခုကို လူမျိုး​ေရး​နဲ့​ ဆွဲထည့်​လိုက်၊​ ဘာသာ​ေရး​နဲ့​ မှိုင်း​တိုက်လိုက်၊​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​နဲ့​ ဖ​ေနာင့်​နင်း​ အမှတ်ယူလုပ်လိုက်​ေနတာကို ကွဲကွဲြပား​ြပား​သိ​ေစချင်တဲ့​အတွက် ဒီစာကို​ေရး​ပါတယ်။ ဒီအ​ေရး​အခင်း​ြကီး​ြဖစ်​ေတာ့​မှ ဘဂင်္ါလီ​ေတွက မိုး​ေပါ်ကကျသလို ​ေရာက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး​။

  နဂိုကတည်း​က တစတစ ကုလား​အုပ်​ေခါင်း​လျှိုသလို တိုး​ဝင်လာခဲ့​ြကတာပါ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ြပဿနာ ြကီး​ြကီး​မား​မား​ ရှိခဲ့​လို့​လား​။ သူတို့​လည်း​ ​ေသ​ေသဝပ်ဝပ်​ေန။ ကိုယ်လည်း​ေရာ​ေရာ​ေနှာ​ေနှာ ဆက်ဆံတယ် မဟုတ်ဘူး​လား​။ စစ်​ေတွ​ေရာက်တုန်း​က ကုလား​က​ေလး​ေတွ အများ​ြကီး​ေတွ့​ခဲ့​တယ်။ ​ေတာင်း​တဲ့​လူလည်း​ ​ေတာင်း​ရမ်း​စား​တယ်။ ဆိုက်ကား​နင်း​တဲ့​က​ေလး​ေတွလည်း​ ရှိတာပဲ။ ဘယ်ရခိုင်ထမင်း​ဆိုင်ကမှ ရိုက်​ေမာင်း​ပုတ်​ေမာင်း​ ​ေငါက်ငမ်း​မထုတ်ဘူး​။ ကုလား​နင်း​တဲ့​ဆိုက်ကား​ မစီး​ဘူး​။

   ပိုက်ဆံမ​ေပး​ဘူး​လို့​လည်း​ မရှိဘူး​။ နိမ့်​ကျတဲ့​က​ေလး​ေတွကို​ေတာင် အနိုင်ကျင့်​မဆက်ဆံပဲနဲ့​ ​ေကာင်း​ေရာင်း​ေကာင်း​ဝယ် စီး​ပွား​ြဖစ်​ေနတဲ့​သူ​ေတွနဲ့​ဆို အဆင်​ေြပစွာ မဆက်ဆံပဲ​ေနပါ့​မလား​။ အခုြပဿနာက ဒီလူ​ေတွရှိ​ေနလို့​ ြဖစ်ရတာ မဟုတ်ဘူး​။ ဒီလူ​ေတွကို ကိုယ်နဲ့​ဘယ်လိုမှ ​ေနမြဖစ်​ေအာင် ​ေသွး​ထိုး​လှံု့​ေဆာ် ရန်တိုက်​ေြမှာက်ပင့်​ေပး​ြပီး​ သီး​ြခား​ြပည်နယ်​ေတာင်း​ခိုင်း​ထား​လို့​ ြဖစ်ရတာ။ ဒီလူ​ေတွဟာ သူတို့​ေြပာသလို ဘဂင်္လား​နိုင်ငံ မတည်​ေထာင်မီကတည်း​က ကိုယ့်​ဘက်မှာရှိ​ေနခဲ့​တယ်ဆို​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​ေသွး​သား​လား​ သူတို့​ေသွး​သား​လား​ဆိုတာ သူတို့​အရိုး​ထဲက အိန္ဒိယဗီဇလက္ခဏာက ဘွင်း​ဘွင်း​ြကီး​ ​ေဖာ်ြပ​ေနတယ်။

  ကိုယ်နဲ့​ သံသရာအဆံုး​တိုင် တစိမ်း​ဆန်​ေနမှာြဖစ်ြပီး​ သူတို့​စိတ်ထဲက အိမ်နဲ့​ယာက ဘဂင်္လား​မှာ။ အခုဟာက ကိုယ့်​အိမ်မှာ ​ေနခွင့်​ေပး​ဖို့​ေတာင်း​ေနတာမှ မဟုတ်ပဲ။ သူ့​အိမ်အြဖစ် လုယူ​ေနတာ။ ကိုယ့်​ကို ​ေမာင်း​ထုတ်​ေနတာ။ လူ​ေတွက ​ေရာက်နှင့်​ြပီး​ြပီ။ အိမ်ကို သိမ်း​ချင်တာ။ ဒီအ​ေြခအ​ေနထိ​ေအာင် အဲဒီကိစ္စဟာ ြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်ရဲ့​ လံုြခံု​ေရး​ အချုပ်အြခာအာဏာကို မထိပါး​ေသး​ဘူး​လား​။ တယ်တရား​တာပဲ။ ​

  ေနရူး​ြကီး​ေြပာတဲ့​စကား​က မဆံုး​ေသး​ဘူး​။ လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်ဟာ ကိုယ့်​ဘာသာယဉ်​ေကျး​မှုတို့​ ရှင်သန်ြကီး​ြပင်း​ရာ ​ေရ​ေြမ​ေပါ်မှာ ဘယ်​ေသာအခါမှ သူစိမ်း​ြပင်ြပင် ခံစား​ရလိမ့်​မည် မဟုတ်ပါတဲ့​။ မူဆလင်၊​ ခရစ်ယာန်၊​ ဖာရစီ၊​ ဂျူး​ စတဲ့​ အိန္ဒိယဗီဇမဟုတ်​ေသာ ဘာသာတရား​ကို သက်ဝင်ယံုြကည်လျက် အိန္ဒိယြပည်ထဲကို ဝင်​ေရာက်လာခဲ့​လျှင်လည်း​ မျိုး​ဆက်အနည်း​ငယ်အတွင်း​မှာပဲ သူ့​ဘာသာ အလိုအ​ေလျာက် အိန္ဒိယပီသသွား​လိမ့်​မယ်။

  အိန္ဒိယတိုင်း​သား​တစ်​ေယာက်က ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ကိုး​ကွယ် ကိုး​ကွယ် အိန္ဒိယသား​အြဖစ်သာ ဆက်ရှိ​ေနဦး​မှာြဖစ်ပါသတဲ့​။ အိန္ဒိယခရစ်ယာန်တစ်​ေယာက်က အ​ေနာက်တိုင်း​သွား​ရင် အိန္ဒိယအြဖစ်ပဲ ြမင်ြကမှာ ြဖစ်ြပီး​ အိန္ဒိယမူဆလင်တစ်​ေယာက် တူရကီ၊​ အာ​ေရဗျသွား​ရင်လည်း​ အိန္ဒိယအြဖစ်ပဲ ဆက်ရှိပါလိမ့်​မယ် တဲ့​။ ဘာလို့​ဆို​ေတာ့​ လူတိုင်း​လူတိုင်း​မှာ ဇာတိနွယ်ရဲ့​ ​ေနာက်ခံပန်း​ချီကား​ချပ်​ေတွ ရှိြကတယ်။ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် ထပ်တူမရှိနိုင်​ေပမယ့်​ ဟိမဝန္တာ၊​ ကက်ရှ်မီး​ယား​ေဒသက​ေန အပူပိုင်း​ဇံု အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲအထိ ရှည်လျား​ကျယ်​ေြပာတဲ့​ အိန္ဒိယ​ေြမြပင်တဝှမ်း​က ယဉ်​ေကျး​မှုလက္ခဏာ​ေတွ လွှမ်း​ြခံုထား​လို့​ ြဖစ်ပါသတဲ့​။

  သူ​ေြပာတဲ့​ အိန္ဒိယြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ကိုသာ အား​လံုး​လက်ခံ သ​ေဘာ​ေပါက်ြကရင် ပါကစ္စတန်တို့​ ဘဂင်္လား​တို့​ေတာင် ပဲ့​ထွက်လာစရာ အ​ေြကာင်း​ မရှိဘူး​။ သူ့​ဘာသူ ပဲ့​ချင်ပဲ့​ အ​ေရး​မြကီး​ဘူး​။ သူ့​မှာ သန်း​ေထာင့်​နှစ်ရာ​ေတာင် ကျန်တယ်။ ကိုယ့်​ဆီက သန်း​ေြခာက်ဆယ်က ထပ်ပဲ့​သွား​ရင် ကျန်ခဲ့​တဲ့​ အများ​စုြမန်မာ​ေတွအတွက် မပူပါဘူး​။

  ပဲ့​သွား​တဲ့​ အနည်း​စုက​ေလး​အတွက်ကိုပဲ စိတ်ပူမိပါတယ်။ တကယ်​ေတာ့​ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ သူများ​ကလာ ​ေခါင်း​ထဲအတင်း​ရိုက်သွင်း​လို့​လည်း​ ခိုင်မာသွား​တဲ့​အရာ မဟုတ်ပါဘူး​။ မိ​ေကျာင်း​မှန်​ေတာ့​ ဆန်ရသလို ဗီဇကပါလာတဲ့​ ခံစား​ချက်တစ်မျိုး​သာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်​ေတွမှာရှိသလို သူတို့​မှာလည်း​ ရှိြကတာပဲ။ အ​ေရး​ြကီး​တဲ့​အခါ အြမဲ ​ေသွး​နီး​ခဲ့​ြကသား​ပဲ။ သူများ​ကလာ​ေသွး​ခွဲလို့​ စိတ်ဝမ်း​ေတွကွဲြကရင် နှစ်ဘက်စလံုး​ရင်နာ​ေနရမှာစိုး​လို့​ တင်သန်း​ဦး​အြကိုက် ​ေပါ်လစီဇာတ်ကား​ရိုက်လိုက်ရပါတယ်။ သို့​ေသာ် စိတ်ထဲက တကယ် ယံုယံုြကည်ြကည်နဲ့​ ​ေရး​တာပါ။

   ြမန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း​လံုး​ လွှတ်ချင်တဲ့​ေနရာလွှတ်၊​ ​ေတွ့​ချင်တဲ့​သူနဲ့​ေတွ့​၊​ ကိုယ့်​အိမ်ကိုယ့်​ယာစိတ်ထား​နဲ့​ ​ေရာ​ေနှာဆက်ဆံလို့​ ရပါတယ်။ အခုလည်း​ ဆက်ဆံ​ေနသား​ပဲ။ တသက်လံုး​ အစိုး​ရမ​ေကာင်း​ေြကာင်း​ အပုပ်ချလာတဲ့​အ​ေကာင်က ဒီ​ေနရာကျမှ အစိုး​ရနဲ့​ တ​ေလသံတည်း​ ဘာြဖစ်လို့​ ထွက်ရသလဲဆို​ေတာ့​ အခု​ေြပာ​ေနတဲ့​ ြပည်​ေထာင်စုစိတ်ဓါတ်​ေြကာင့်​ပါ ဆိုရင် သ​ေဘာ​ေပါက်သွား​လိမ့်​မယ် ထင်ပါတယ်။

  သ​ေဘာထား​ေတွ ​ေြပာင်း​သွား​လို့​ေတာ့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ နိုင်ငံ​ေရး​က နိုင်ငံ​ေရး​၊​ အမျိုး​သား​ေရး​က အမျိုး​သား​ေရး​၊​ တစ်ကန့်​စီ​ေလဗျာ။ ဒီတခါ ​ေကဂျာနူး​သီချင်း​လာရင် ​ေသချာ နား​ေထာင်လိုက်ြက​ေနာ်။ ဘာတဲ့​။

   “ြပည်​ေထာင်စုကိုချစ် ​ေသွး​ချင်း​များ​ပီပီ …” 

  တဲ့​။

 • “ကိုကိုချစ်၊​ ဦး​ေအာင်ဒင် နှင့်​ ြမ”

  ပံု​ေတာင်း​စြကာယာဉ်ပျံ Air Force One ြကီး​ ြပန်တက်သွား​ြပီး​တဲ့​ေနာက်မှာ​ေတာ့​ ​ေရွှစွန်ညိုြကီး​ ဘာကိုလိုလို့​ ဝဲရသလဲ နည်း​နည်း​ပါး​ပါး​ ရိပ်မိလာသလိုလို ရှိပါတယ်။

  မ​ေထွး​အသား​က ခါး​မှ မခါး​ပဲနဲ့​။ ​ေချာင်း​ငယ်​ေရနဲ့​ေဆး​ပါဦး​ေလး​။ ြမစ်ငယ်​ေရနဲ့​ ​ေဆး​ပါဦး​ေလး​ လာလုပ်​ေနရ​ေသး​တယ်။ ပင်လယ်​ေရနဲ့​ေတာ့​ မ​ေဆး​ခိုင်း​ပါနဲ့​ေလ။ နဂိုကတည်း​က ငံတူး​ခါး​ေနတာ မသိဘူး​လား​။

  ဂဂင်္ါငါး​ နဲ့​ ယမံုနာငါး​က အလှြပိုင်လို့​ ဘာမှ မြဖစ်ဘူး​။ ပင်လယ်ထဲက အုပ်စုလိုက်​ေနတဲ့​ အသား​စား​ငါး​ဘီလူး​ေတွကို ြမစ်ဧရာနဒီ​ေြကာက ငါး​ြကင်း​ငါး​ဖယ် ငါး​ြပာစင်း​ေတွနဲ့​ တူတူထား​လိုက်ရင် ဘာ​ေတွ ြဖစ်ကုန်မလဲ သိလျက်သား​နဲ့​။ တကယ်​ေတာ့​ အဲဒီလူြကီး​က အား​ြကီး​အကင်း​ပါး​တာပဲ။ သူများ​မခံနိုင်မယ့်​စကား​မှန်း​သိသိြကီး​နဲ့​ တမင်ဆွ​ေပး​ြပီး​ သူ့​လာရင်း​ကိစ္စကို လူ​ေတွအမှတ်တမဲ့​ြဖစ်သွား​ေအာင် သူမို့​လုပ်တတ်တယ်။

  အိမ်ရှင် နဲ့​ ဧည့်​သည်ပဲဟာ။ သည်လို စတဲ့​ေနာက်တဲ့​စကား​များ​ ​ေဗွမယူပါဘူး​။ သံခင်း​တမာန်ခင်း​ တိုင်း​ေရး​ြပည်ရာဆိုတာ ကိုယ့်​စိတ်ထဲရှိသမျှ လွှတ်​ေပး​လို့​ ြဖစ်တာမှ မဟုတ်ပဲနဲ့​။ သူလည်း​ချိုသာစွာ မမာမတင်း​ေြပာရင် ကိုယ့်​ဘက်ကလည်း​ မ​ေလျာ့​မတင်း​ ​ေစာင်း​ြကိုး​ညင်း​ဖို့​ပဲရှိတယ်။ ြကက်ဥအ​ေရာင် တိမ်​ေတာင်သဖွယ် မင်း​ေရး​ကျယ်သတဲ့​။ အကွက်အခင်း​ အဆင်း​အတက်​ေတွ လှလွန်း​အား​ြကီး​လို့​ အခုမှပဲ သည်လို ပွဲြကီး​ပွဲ​ေကာင်း​မျိုး​ကို ရင်သပ်ရှု​ေမာ အံဩဘနန်း​ ြကည့်​ရ​ေတာ့​တယ်။

  နို့​မို့​ လိုအပ်သည်များ​ကို မှာစား​ခဲ့​တာချည့်​ပဲ ြကည့်​ြကည့်​ေနရတာ နှစ်​ေပါင်း​ကို မနည်း​ေတာ့​ဘူး​။ ပထမဦး​ဆံုး​ သတိထား​မိတာက​ေတာ့​ သား​သား​တို့​ ဂီး​ေဆာင်​ေကျာင်း​ေတွလည်း​ ​ေခ​ေသာသူ မဟုတ်​ေတာ့​ပဲကိုး​ လို့​ ​ေလး​ေလး​စား​စား​ ြဖစ်ရတာ​ေပါ့​။ အရင်တုန်း​ကလို အတွင်း​ေချာင်မှာ သတင်း​ေမှာင်နဲ့​ အုပ်ချုပ်​ေနတာမျိုး​ မဟုတ်​ေတာ့​ပဲ နိုင်ငံတကာထွက်ြပီး​ ကစား​ကွက်​ေတွ ထုတ်ြပလာနိုင်ြပီ။ ဒီအခါမှာ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း​ ရှိတဲ့​သူကရှိသလို ​ေြခ​ေပါ်လာြပီး​ နဂိုကတည်း​က သမိန်ပရမ်း​ပတာ​ေတွက​ေတာ့​ ြပည်ပသတင်း​ဌာန​ေတွက ​ေလဟပ်​ေပး​လိုက်ရင် ​ေြခ​ေပါ်ရံုတင်မကဘူး​။ ​ေအာက်စပါလွတ်ကုန်ြပီး​

  “တို့​ပါတီက ​ေြပာတာ ဟုတ်ဘူး​ေနာ်။” 

  လို့​ ထမင်း​ရည်ပူလျှာလွှဲ အလုပ်ခံရြပန်​ေရာ။ မှတ်​ေကျာက်ြကီး​နဲ့​ တိုက်ချလိုက်တဲ့​အခါ ​ေရွှရည်စိမ်​ေတွကလည်း​ လိမ်လို့​ မရ​ေတာ့​ဘူး​ေလ။ သတင်း​မီဒီယာ​ေတွက ပါပါရာဇီနီး​ပါး​ အနံ့​ခံ​ေကာင်း​လာတဲ့​အခါ ​ေဖ​ေဖ​ေမ​ေမတို့​ တက်လှမ်း​ေရှ့​ေရး​ဆိုတာ သား​သား​မီး​မီး​တို့​ မဆင်ြခင်နိုင်ရင် ​ေရွှြပည်​ေတာ် ​ေမျှာ်တိုင်း​ ​ေဝး​သွား​တတ်သကိုး​လို့​ သာဓက​ေတွ ရှိလာခဲ့​ြပန်တယ်။ မတတ်သာရင် ချစ်လျက်နဲ့​ သတင်း​စာထဲ အ​ေမွြပတ်ထည့်​ထည့်​ယူရတာလည်း​ မဆန်း​ေတာ့​ဘူး​။

  ကိုယ်နဲ့​ တစ်​ေလှတည်း​စီး​တဲ့​သူ​ေတွကမှ တွန်း​ချချင် လက်တစ်ကမ်း​နဲ့​ အလွယ်က​ေလး​မှန်း​သိလာတဲ့​အခါ အ​ေနအထိုင်က​ေလး​ေတွလည်း​ သတိြမဲလာတယ်။ အရင်တုန်း​ကလို ထိပ်ကိုကိုင်ထား​ြပီး​ ထင်တိုင်း​ြကဲလို့​ မရ​ေတာ့​ဘူး​။ ထိပ်မှာကိုက တစ်​ေယာက်​ေြခ တစ်​ေယာက် အလစ်မ​ေပး​ြက​ေတာ့​ဘူး​ေလ။ ​ေလာင်း​ေြကး​ြကီး​ေနြပီ။ တစ်ကွက်မှား​လိုက်ရင် အပံုြကီး​ ​ေြပာင်း​သွား​မှာ​ေပါ့​။ ဒီအ​ေြခအ​ေနမျိုး​မှာ လူညိုယဉ်အညာသား​ အိုဘား​မား​ြကီး​ အိမ်လည်လာလိုက်တာ လမ်း​ြကံုလို့​ ဂျမ်း​ဘံုကို ဝင်​ေတွ့​ဖို့​ေတာ့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ သူလည်း​ သူ့​ကစား​ကွက်နဲ့​သူရှိလို့​ လာတာပါ။

  ဘယ်​ေလာက်​ေတာင် ဖုတ်ပူမီး​တိုက် စီစဉ်ခဲ့​ရမလဲဆို သူ့​နိုင်ငံမှာ ​ေလမုန်တိုင်း​ြကီး​ဝင်လို့​ ကယ်ဆယ်​ေရး​လုပ်ငန်း​ေတွလုပ်ရ၊​ ဒုတိယသက်တမ်း​ေရွး​ေကာက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ရင်း​စည်း​ရံုး​ စည်း​ရံုး​ရင်း​မဲဆွယ်နဲ့​ ဂျင်​ေြခကိုလည်လို့​။ အနိုင်ရြပီး​ အ​ေမာအပန်း​က​ေလး​မှ မ​ေြဖနိုင်အား​ပဲ ကိုယ့်​ဆီအ​ေြပး​လာခဲ့​တာ သူ့​အတွက် အ​ေရး​ြကီး​တဲ့​ ​ေြခလှမ်း​တစ်လှမ်း​မို့​သာ ြဖစ်လိမ့်​မယ်ဆိုတာ ​ေတွး​စရာ​ေတာင် မလိုဘူး​ေနာ်။ သူစြကာမင်း​ြဖစ်တဲ့​ေခတ်ဟာ အရင်တုန်း​ကလို မာ​ေရ​ေကျာ​ေရ ကိုယ့်​နိုင်ငံကမဲက​ေလး​ ကိုယ်ရ​ေနရင်ြပီး​ေရာဆို ဟမ်ဘာဂါ ယပ်ခတ်စား​လို့​ မရ​ေတာ့​ပဲကိုး​။

  ဒီအ​ေြခအ​ေနမျိုး​မှာ အစဉ်သြဖင့်​ တရား​အား​ထုတ်လာခဲ့​တဲ့​၊​ ​ေြမာက်ကိုရီး​ယား​၊​ ရုရှား​တို့​ကို သူ့​ထက် ​ေရာ​ေရာ​ေနှာ​ေနှာဆက်ဆံ​ေနတဲ့​၊​ ြမန်မာြပည်က​ေလး​က အ​ေြပာင်း​အလဲတစ်ခုနဲ့​ သူ့​ဘက်ကို ညွှတ်ချင်ချင် ြဖစ်လာမယ်ဆိုရင် အကျိုး​မရှိပါလား​။ ဟုတ်သည်မဟုတ်သည်​ေတာ့​ သူလာမယ့်​ကိစ္စ ​ေပါက်​ေဖာ်ြကီး​ေတွ ​ေခါင်း​ချင်း​ရိုက်၊​ အစည်း​အ​ေဝး​ေလး​ခါ​ေခါ်ြပီး​ ဗမာအတင်း​တုပ်ယူရတာကို ြကည့်​ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ြမန်မာအ​ေရး​နဲ့​ ပတ်သက်လာတိုင်း​ သူတို့​ြပည်တွင်း​ေရး​ကို ဘယ်သူမှ ဝင်စွက်ဖက်စရာ မလိုဘူး​လို့​ ဗီတိုအာဏာြကီး​ ထုတ်လို့​ ကာဆီး​ကာဆီး​ လုပ်လာခဲ့​သမျှဟာ ြမစ်ဆံုမှာတုန်း​ကတစ်ခါ ကလန်ကဆန်ြဖစ်လာခဲ့​ြပီး​ြပီ။ အခုသူတို့​နဲ့​ မတည့်​တဲ့​သူြကီး​ကို အိမ်အလည်​ေခါ်ြပန်ြပီ မဟုတ်လား​။ စိတ်ထဲမှာ

   “ပု​ေဟာင် ပု​ေဟာင်” 

  လို့​ ဂဏာမြငိမ်ြဖစ်​ေနလျက်နဲ့​

  “အို သူ့​ဘာသူလာတာ ငါတို့​က ဘာဂရုစိုက်စရာလိုလို့​လဲ။”

  ဆို အိုက်တင်က​ေလး​ကလည်း​ ခံြပချင်​ေသး​တာ။ ဒါ​ေပမယ့်​ ဒီ​ေန့​ထုတ်တဲ့​ တရုတ်သတင်း​စာ​ေတွထဲမှာြဖင့်​

  “You can’t take that away from me” 

  လို့​ Frank Sinatra သီချင်း​က​ေလး​ ညည်း​ေနြကသတဲ့​။ အရင်တုန်း​က အား​ြပိုင်​ေနတဲ့​ အဖွဲ့​ြကီး​ေတွမှာ ြမန်မာကအစြပုလို့​ ဟန်ချက်​ေတွ ယိမ်း​ယိုင်လာတဲ့​အခါ အိုဘား​မား​ြကီး​က ချိန်ခွင်ညှာကို သူ့​ဘက်သာလာ​ေအာင် ြမန်မာ့​အ​ေပါ်မှာ ​ေြခတစ်လှမ်း​ချထား​တာ ြဖစ်လိမ့်​မယ် လို့​ ​ေတွး​စရာပါပဲ။ ကိုယ်​ေတွဘက်က​ေရာ အကျိုး​မရှိပဲ ဘယ်​ေနပါ့​မလဲ။ တရုတ်နဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ အခင်း​၊​ ဘဂင်္လား​နဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ အခင်း​၊​ အိုအိုင်စီြကီး​ရဲ့​ဖိအား​တစ်ခုခု ြကံုလာရင် အရင်ကလို တစ်​ေကာင်ြကွက် တစ်မျက်နှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့​ရတဲ့​ ဘဝမျိုး​ မဟုတ်​ေတာ့​ဘူး​။

  တနည်း​အား​ြဖင့်​ေြပာရရင် ြမန်မာဆိုတာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ​ေရး​နယ်ပယ်မှာ ဟိုတုန်း​ကလို ကိုယ်စား​လှယ်​ေလာက်ပဲလွှတ်၊​ သပိတ်​ေမှာက်ြပီး​ ြပန်လာခဲ့​ြကလို့​ ြပည်တွင်း​ကလှမ်း​အမိန့်​ေပး​တဲ့​ အသက်မပါတဲ့​ အရုပ်တစ်ရုပ် မဟုတ်​ေတာ့​ဘူး​ေပါ့​။ ဘာကသိသာသလဲဆို​ေတာ့​ ဧည့်​သည်လာတဲ့​အချိန်မှာ ဘိုး​ေတာ်ြကီး​ေရာ ဘွား​ေတာ်ြကီး​ေရာ အိမ်မှာမရှိြကဘူး​။ အြပင်က အ​ေြပး​အလွှား​ြပန်လာ ဧည့်​ခံြကရတာ။ အာဆီယံမှာ တရုတ်နဲ့​ ဟန်မပျက် ​ေဆွး​ေနွး​ေနရင်း​က​ေန အိမ်မှာ ဧည့်​သည်​ေရာက်​ေနလို့​

  “Excuse me.” 

  ဆို ခပ်ြကွား​ြကွား​ေလး​ေြပာ ထွက်လာနိုင်တာ​ေပါ့​။ ဘွား​ေတာ်က အိန္ဒိယမှာ​ေတာ်​ေတာ် မျက်နှာပန်း​လှခဲ့​တာပါ။ မ​ေတွ့​တာြကာတဲ့​ ​ေဆွမျိုး​ေတွလို

  “​ေနစိမ့်​ရန်​ေကာ” 

  လို့​ ခပ်​ေငါ့​ေငါ့​ေလး​ အြပံုး​မပျက်​ေြပာြပီး​ ကိုယ့်​ေနာက်က မျက်စိမလွှဲ တစ်ခါတည်း​ပါလာ​ေအာင် ​ေရှး​ေဟာင်း​ေနှာင်း​ြဖစ် စပ်ကာဟပ်ကာ ြပန်လည်​ေနွး​ေထွး​လာ​ေစခဲ့​တယ်။ အာရှတိုက်မှာ လူဦး​ေရ အင်အား​အြကီး​မား​ဆံုး​ နိုင်ငံြကီး​နှစ်ခုရဲ့​အလယ်မှာ ​ေြပာင်း​လဲပွင့်​လင်း​တဲ့​ နိုင်ငံ​ေရး​ေြခလှမ်း​အသစ်နဲ့​ သံတမာန် မဟာမိတ်အင်အား​ကို ခင်း​ကျင်း​ြပသနိုင်ခဲ့​တယ်။

  သူတပါး​အ​ေပါ် အမှီအခိုကင်း​ကင်း​နဲ့​ ဘယ်ဘက်ကိုမှ မယိမ်း​ပဲ​ေန​ေတာ့​မယ်ဆိုတာလည်း​ တစ်ကမ္ဘာလံုး​က သိ​ေစလိုက်သလိုပဲ။ အိုဘား​မား​ြကီး​ တက်နင်း​လိုက်တဲ့​ ချိန်ခွင်လျှာဟာ နိုင်ငံတကာအခင်း​အကျင်း​က ချိန်ခွင်လျှာတစ်ခုတည်း​ သက်သက်​ေတာ့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့​ အတိတ်နဲ့​ အနာဂတ်အြကား​မှာ ရှိတဲ့​ ချိန်ခွင်လျှာကိုလည်း​ နင်း​ထား​တယ်။ ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့​ တိုး​တက်​ေြပာင်း​လဲမှု​ေတွဆိုတာက အမှန်တကယ် စိတ်ချလက်ချ နိုင်ငံ​ေတာ်သစ်ြကီး​ဆီကို မုချ​ေြပာင်း​လဲသွား​ေတာ့​မယ်လို့​ ယံုြကည်လို့​ မရ​ေသး​ပါဘူး​။

  အချိန်မ​ေရွး​ ​ေနာက်ြပန်လှည့်​သွား​နိုင်​ေသး​တယ်။ စစ်တပ်အစိုး​ရက​ေန အရပ်သား​အစိုး​ရကို အာဏာလွှဲ​ေြပာင်း​ေပး​ခဲ့​တယ်ဆို​ေပမယ့်​ ကျား​သနား​မှ နွား​ချမ်း​သာရမယ်ဆိုတာ နှစ်ဘက်စလံုး​က နား​လည်ထား​ြပီး​သား​။ နှုတ်က ​ေြဗာင်ဖွင့်​ေြပာ​ေနတာ​ေတာင် ြကား​ဖူး​တယ်။ ကချင်အ​ေရး​၊​ ရခိုင်အ​ေရး​၊​ အမျိုး​မျိုး​ေသာ ြပဿနာ​ေပါင်း​ ​ေသာင်း​ေြခာက်​ေထာင်နဲ့​ လူ​ေတွရဲ့​စိတ်ထဲမှာ စစ်တပ်မရှိလို့​ေတာ့​ြဖင့်​ မြဖစ်​ေသး​ပါဘူး​ လို့​ ခံစား​ေနရ​ေအာင် လုပ်ထား​တယ်။ ဟိုး​အထက်ပိုင်း​မှာကိုက အတိတ်ရဲ့​ အရိပ်မည်း​ြကီး​ေတွက မလှုပ်သာ​ေအာင် တုပ်ကာ​ေနှာင်ကာထား​တာ အသိသာြကီး​။

   မိဘသဖွယ် ကိုး​ကွယ်နိုင်လွန်း​လို့​ ဒီ​ေနရာ​ေရာက်လာခဲ့​ြပီး​မှ ဆရာကာြပန် အာ​ေခါင်လှံစူး​မယ့်​ ဇာတ်ကို ဘယ်သူက ကဝံ့​မှာတုန်း​။ တကယ်တမ်း​ ထိထိ​ေရာက်​ေရာက် အ​ေြပာင်း​အလဲ​ေတွလုပ်မှာလား​။ လူြကီး​လာတုန်း​ တီဗီသတင်း​တစ်ပုဒ််စာ​ေလာက် ထံုး​သုတ် သနပ်ခါး​လိမ်း​ြပမှာလား​ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မ​ေြပာနိုင်​ေသး​ဘူး​။ အဲဒီအ​ေဟာင်း​နဲ့​အသစ်ြကား​က ချိန်ခွင်ညှာကိုလည်း​ အဲဒီလူြကီး​က မိမိရရ နင်း​ချလိုက်ပါ​ေသး​တယ်။ ြပီး​ေတာ့​ ​ေြပာသွား​ေသး​။ ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ စစ်အင်အား​အြကီး​မား​ဆံုး​ သူတို့​ အ​ေမရိကန်တပ်မ​ေတာ်ြကီး​ေတာင် အရပ်သား​ြပည်သူများ​ရဲ့​ ထိမ်း​ချုပ်မှု​ေအာက်မှာပဲ ​ေနပါသတဲ့​။ (America may have the strongest military in the World but it must submit to civilian control.) လို့​ ဆိုပါတယ်။

  စစ်တပ်ကို သမ္မတအ​ေနနဲ့​ သူအမိန့်​ေပး​လို့​ရ​ေပမယ့်​ သူ့​ရဲ့​သ​ေဘာထား​ကို ကွန်ဂရက်လွှတ်​ေတာ်က အတည်ြပုြပီး​မှသာ ြဖစ်ရပါမယ်တဲ့​။ သ​ေဘာက​ေတာ့​ စစ်တပ်ဆိုတာ သူ့​ေအာက်မှာရှိတယ်။ သူကိုယ်တိုင်က​ေတာ့​ ြပည်သူ​ေတွနဲ့​ တရား​ဥပ​ေဒ​ေအာက်မှာ ရှိတယ်​ေပါ့​။ (ရွဲ့​လိုက်တာလား​ စန္ဒာရယ် အဲ​ေလ အိုဘား​ရယ််) တို့​ဆီမှာ​ေတာ့​ တပ်မ​ေတာ်ြကီး​က သမ္မတြကီး​အထက်မှာ ရှိ​ေနလို့​လား​။ တပ်မ​ေတာ်အထက်မှာ အရင်တပ်ချုပ်ြကီး​ ရှိ​ေနလို့​လား​။ ဟင်း​ ​ေနာ်။ စိတ်​ေကာက်ပလိုက်မှာ။ မုန်း​စရာြကီး​။ 

  အဲ့​လူြကီး​ ​ေမွှချက်က​ေတာ့​ ကမ်း​ကုန်တယ်။ ဒီကအဘိုး​ြကီး​ေတွ မဲ့​ကာရွဲ့​ကာ မလိုတမာ စကား​တင်း​ဆို​ေနကျ ​ေလဒီြကီး​ဆီကို အိမ်တိုင်ရာ​ေရာက်ကို သွား​လည်ြပလိုက်တယ်။ သာမာန်လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်က​ေလး​တစ်ဦး​ထက် ဘာမှ မပိုပါဘူး​လို့​ ပါး​စပ်ကတဖွဖွ​ေြပာ​ေနတဲ့​သူ​ေတွ ဂွမ်း​ကုန်​ေအာင် လုပ်တာလား​မသိ။ မခံစား​နိုင်လွန်း​သူ​ေတွက​ေတာ့​ ြမန်မာြပည်မှာကို မ​ေန​ေတာ့​ဘူး​။ စကင်္ာပူသွား​မယ်ဆို ြဖစ်ကုန်သတဲ့​။ ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ်မှာ ဖတ်ရတာ ​ေြပာပါတယ်။ သတင်း​စာထဲ​ေတာ့​ မရှာနဲ့​ဗျ။ မရှိဘူး​။

  နိုင်ငံ​ေတာ်အဆင့်​ ြပည်​ေထာင်စုအဆင့်​ မဟုတ်တဲ့​သတင်း​ေတွကို မျက်နှာဖံုး​တင်​ေလ့​မရှိတဲ့​ တို့​ဆီကသတင်း​စာ​ေတွမှာ အဲလို အ​ေမရိကန်အဆင့်​ နိုင်ငံတကာအဆင့်​ သတင်း​ေတွကို အဖံုး​တင်​ေပး​ရိုး​ ထံုး​စံမရှိဘူး​။ ဖတ်ချင် Times တို့​ Newsweek တို့​ ဝယ်ဖတ်​ေချြက။ နံမယ်ကိုက ​ေြကး​မံုလို့​ ​ေပး​ထား​တာ။ ကိုယ်ြကည့်​ေနတုန်း​ သူများ​ပံုရိပ်​ေပါ်ရ​ေအာင် သူတို့​ဆီကလာတဲ့​ ​ေကျာက်သင်ပုန်း​မှ မဟုတ်တာ။ ဒီ​ေနရာမှာ​ေတာ့​ ဧည့်​သည်ြကီး​က ချိန်ခွင်​ေပါ် ​ေကာက်ထိုင်လိုက်တာထက် သာတယ်။ တကမ္ဘာလံုး​ေရှ့​မှာ ဖူး​ဖူး​မှုတ်ြပလိုက်တာ။

  သူ့​ဘဝမှာ ​ေလး​စား​ြကည်ညို အတုယူခဲ့​ရတဲ့​သူတစ်​ေယာက်တဲ့​။ အဲဒါ​ေြကာင့်​ ဒီလူြကီး​ အ​ေမရိကန်သမ္မတ​ေလာက်ပဲ ြဖစ်တာ။ တို့​ဆီမှာဆို အဲလို​ေလး​စား​တဲ့​သူ​ေတွ ဆယ်အိမ်​ေခါင်း​ေတာင် ြဖစ်မှာ မဟုတ်ဘူး​။ ခု​ေတာ့​ သူလုပ်တာနဲ့​ အလကား​ေနရင်း​ ဗျိုင်း​က​ေလး​ေတွ​ေတာင် ြကိုး​တုပ်ခံရ​ေသး​ဆိုလား​။ သနား​စရာ။ (ဒါမျိုး​က​ေတာ့​ ​ေဖ့​စ်ဘုတ်တက်တဲ့​သူ​ေတွသာ နား​လည်နိုင်လိမ့်​မယ်ဗျ။) ဇာတ်သမား​လာ​ေတာ့​ မှတ်သား​စရာ​ေတွပါခဲ့​သလို ဇာတ်သမား​ြကီး​ြပန်​ေတာ့​လည်း​ ကျန်ခဲ့​တာပါပဲ။ ​ေြပာမဆံုး​ေပါင် ​ေတာသံုး​ေတာင်။ ကိုယ်​ေတာင် မ​ေနနိုင်မထိုင်နိုင် တစ်ပုဒ်ဝင်​ေရး​မိ​ေနပါ​ေပါ့​။ တကယ်​ေတာ့​ ြဖစ်နိုင်ရင် ​ေရး​ေတာင် မ​ေနချင်ပါဘူး​။

  အဲဒီဦး​တွတ်ပီရုပ်နဲ့​ ကလန်ကလား​ အညာသား​ေရာင်ြကီး​ကို ဘယ်ြပန်ညာြပန် အာပွား​ေပး​ြပီး​မှကို ပုခံုး​က​ေလး​ ပုတ်ကာပုတ်ကာ “သည်မယ်။ ​ေသ​ေသချာချာ နား​ေထာင်” ဆို မျက်နှာချင်း​ဆိုင် ​ေြပာပလိုက်ချင်ပါတယ်။ သူ​ေြပာတဲ့​ ြငိမ်း​ချမ်း​စွာ အတူယှဉ်တွဲ​ေနထိုင်​ေရး​ဆိုတာ ကျုပ်တို့​ဆီမှာ ပ​ေဝသဏီကတည်း​က ကျင့်​သံုး​ေနထိုင်လာခဲ့​ြပီး​သား​ပါဗျ။ ဒီ​ေန့​ သမ္မတြဖစ်​ေနတဲ့​ လူြကီး​ငယ်ငယ်က အ​ေမြကီး​ကား​မှာ သူ့​ကို ဘယ်လိုအဆက်ဆံခံရသလဲ မှတ်မိဦး​မှာပါ။ အ​ေမရိကန်လွှတ်​ေတာ်ထဲ လူမည်း​ေတွ ရှာမရခင်ကတည်း​က ကျုပ်တို့​ ြမန်မာြပည်က ဖဆပလလွှတ်​ေတာ်ထဲမှာ ဘဂင်္ါလီအမတ်​ေတွ ရှိခဲ့​တယ်။ စူလတန်မာမွတ်ဆိုတာ ြမန်မာြပည်ရဲ့​ ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ြကီး​။ ဘဂင်္ါလီနွယ်ဖွား​စစ်စစ်။

  သူ့​လက်ထက်မှာ အထဲသွင်း​သွား​တဲ့​ ဘဂင်္ါလီ​ေပါင်း​ကို သိန်း​ေသာင်း​မကဘူး​။ ဒီ​ေန့​ေလာင်​ေနတဲ့​မီး​ေတွဟာ အဲဒီကအစပဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်း​က​ေတာ့​ သူပုန်ထရင်​ေတာင် မူဂျာဟစ်နံမယ်နဲ့​ပဲထတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​ေတာင် မ​ေပါ်​ေသး​ဘူး​။ ခုခါမှ ဘာရာဏသီ ြကိုး​နဲ့​ချည် ထလုပ်​ေနတာ။ အဲဒီကတည်း​က ရခိုင်မှာ ဘဂင်္ါလီလာ​ေနတာ အဆန်း​မဟုတ်ဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ြငိမ်း​ချမ်း​စွာ အတူယှဉ်တွဲ​ေနထိုင်​ေရး​ဆိုတာ လက်ခံသူဘက်မှာချည့်​ တဘက်သတ်တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး​။ ဝင်လာသူဘက်မှာလည်း​ ​ေအး​ေအး​ေဆး​ေဆး​ ​ေနဖို့​လိုတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အသား​အ​ေရာင် မခွဲြခား​တဲ့​ အ​ေမရိကန်ြပည်​ေထာင်စုြကီး​မှာ​ေတာင် ​ေလယာဉ်​ေပါ်ကို မုတ်ဆိတ်ရှည်ြကီး​ေတွ တက်ရင် သူများ​ထက်​ေတာ့​ ပိုရှာတာပဲ မဟုတ်ဘူး​လား​။

  တကယ်လို့​များ​ မစ္စတာ ပရက်ဆီး​ဒင့်​ြကီး​သာ အာဖရိကနွယ်ဖွား​မဟုတ်ပဲ တာလီဘန်​ေတွဆီကလာမယ်ဆိုရင် အ​ေမရိကန်ြပည်သူ​ေတွဆီက မဲရနိုင်ပါ့​မလား​။ အြကမ်း​ဖက်မှုဆိုတာ ဘင်လာဒင်ြကီး​မှာပဲ ရှိသလား​။ အီရတ်ကို ဝင်တိုက်တဲ့​ အ​ေမရိကန်စစ်သား​ေတွက​ေတာ့​ အြကမ်း​ဖက်မှုကို အနုနည်း​နဲ့​ နှိမ်နှင်း​ေနတာလား​။ ရခိုင်​ေတွလက်ထဲမှာ အလွန်ဆံုး​ရှိလှ ဓါး​မတိုထက်မပိုပါဘူး​။ သူများ​ဘက်က သိမ်း​ထား​တဲ့​ လက်နက်ထဲမှာ စိန်​ေြပာင်း​ေတာင် ပါတယ်။ အဲဒါ​ေတွ သူတို့​ ဘယ်ကရသလဲ။ ခုကိစ္စကို လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​သက်သက် နဲ့​ ြကည့်​ချင်ြကည့်​ပါ။ မ​ေြပာလိုပါဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ အမျိုး​သား​လံုြခံု​ေရး​ မျက်စိနဲ့​ေရာ မြကည့်​သင့်​ဘူး​လား​။ မျှမျှတတ ​ေြပာြကရ​ေအာင်​ေနာ့​။ တို့​က​ေတာ့​ ကာရီနာကပူး​ရ်​ေလး​လည်း​ချစ်တာပဲ။

   ကျန်ကျိယီ​ေလး​လည်း​ ချစ်တာပဲ။ နာအိုမီကင်း​ဘဲလ်လည်း​ ချစ်နိုင်တယ်။ အသား​အ​ေရာင် မခွဲြခား​ဘူး​။ အား​လံုး​ကို ချစ်ြပီး​သား​။ ဗိုလ်​ေအာင်ဒင်ဇာတ်ကား​ထဲမ​ေတာ့​ ဦး​ေအာင်ဒင် နဲ့​ ကိုကိုချစ် အြကား​မှာ ဘယ်သူ့​ကိုမှ သစ္စာမပျက်ခဲ့​ေသာ်ြငား​ ​ေနာင်အခါမှာ ရာမဇာတ်​ေတာ်ထဲက မယ်သီတာလို အြပစ်ဆိုစရာ ြဖစ်လာမှာစိုး​လို့​ ြမကိုယ်တိုင် မျက်လံုး​ေလး​ အဝတ်စည်း​ြပီး​ လက်ကိုင်ပုဝါက​ေလး​ နှစ်ခုကို ​ေရွး​သတဲ့​။ တို့​လည်း​ပဲ သစ္စာရှိရှိ သိက္ခာရှိရှိ နဲ့​ပဲ ​ေနမှာပါ။

  ဆန်ရှင်က​ေလး​ ​ေလျှာ့​ြပရံုနဲ့​၊​ အ​ေတာင်း​အရမ်း​ေလး​ ​ေပး​ကမ်း​ရံုနဲ့​ စပွန်ဆာခိုင်ြပီဆို ​ေကာက်​ေကာက်ပါသွား​မယ် ထင်သလား​။ ငါး​စိမ်း​ြမင်လို့​ ငါး​ကင်ပစ်တဲ့​အစား​ မဟုတ်ဘူး​။ ငါး​ကင်ကိုလည်း​ စား​မှာ။ ငါး​စိမ်း​ကိုလည်း​ ချက်မှာ။ ဧည့်​သည်ြကီး​ ချိန်ခွင်ညှာ​ေပါ် တက်နင်း​သလို ဟိုဘက်သည်ဘက် ဟန်ချက်က​ေလး​ညီ​ေအာင် နင်း​ထား​ြပီး​ ကစား​မယ်​ေနာ့​။ ​ေမး​က​ေလး​ထိုး​ြပီး​ မူမူက​ေလး​ ​ေြပာလိုက်တဲ့​ ​ေမ​ေမဝင်း​အသံက​ေလး​ေတာင် ြကား​ေယာင်မိ​ေသး​။

  “ဒါပဲ​ေနာ်။ ဦး​ေအာင်ဒင်​ေရာ ကိုကိုချစ်​ေရာ။ ​ေနာက်​ေတာ့​မှ ြမကို ​ေလှနံနှစ်ဘက်နင်း​တယ် လို့​ မ​ေြပာရဘူး​။” 

  တဲ့​။

 • “ဟိုမှသည် တ​ေထာက်နား​လို့​ မန္တ​ေလး​ေတာင်​ေတာ်ဆီ”

  ​ေဖ့​စ်ဘုတ်ြကီး​ေပါ်လာတာ မ​ေကာင်း​ပါဘူး​။ အလကား​ အ​ေရမရ အဖတ်မရ ဟိုလူ့​ေြမှာက်​ေပး​ သည်လူ့​ပတ်ဆဲနဲ့​ သြကင်္န်အ​ေြမှာက်​ေလာက်​ေတာင် အသံထွက်တာ မဟုတ်ဘူး​။

  တကယ်မရှိတဲ့​ အသိုင်း​အဝိုင်း​တစ်ခုကို ဂိမ်း​စွဲသလို စွဲ​ေနြကတာပဲ။ ြပင်ပ​ေလာကမှာ ​ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်း​စရာ မရှိတဲ့​သူ​ေတွသာ အချိန်​ေတွ ပို​ေနလို့​ သူတို့​အတ္တပံုရိပ်​ေတွကို သူများ​အထင်ြကီး​ေအာင် အ​ေရာင်တင်​ေနြကတာ။ အစရှိသြဖင့်​ အြငင်း​မပွား​လို​ေသာ အ​ေတွး​အြမင် အယူအဆများ​စွာ ရှိပါလိမ့်​မယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ်ယူထား​တဲ့​ မိန်း​မကို​ေတာင်

  “မိန်း​မယူတာမှား​ြပီ။ ​ေယာက္ခမ သူအနိုင်ကျင့်​သည်။ ဒီမိန်း​မကို ကွာရှင်း​လိုက်ရင် ဘယ်လို​ေနမလဲ။”

   လို့​ ြဖစ်ကုန်ြကတာလည်း​ ခဏခဏ မဟုတ်လား​။ ဒါက​ေတာ့​ ကာယကံရှင်ရဲ့​ စိတ်အ​ေြခအ​ေန​ေပါ်မှာပဲ မူတည်စရာရှိပါတယ်။ ြကူ​ေြကာင်ပွား​ လုပ်ချင်ရင်​ေတာ့​ တြခား​ဝက်ဆိုက်​ေတွ ရှိတယ်။ လူ​ေကာင်ထွား​ ရုပ်ြမင်ချင်လည်း​ သ​ေဘာရှိ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့​ သ​ေဘာထား​ကို ​ေြပာရမယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ​ေဖ့​စ်ဘုတ်ြကီး​ေြကာင့်​ ဘဝမှာ အထိုက်အ​ေလျာက် သိသာစွာ ​ေြပာင်း​လဲခဲ့​တာ​ေတွ မနည်း​ပါဘူး​။

  အဓိကအား​ြဖင့်​ စာမှန်မှန်​ေရး​ြဖစ်တဲ့​အခါ ဦး​ေနှာက်က သံ​ေချး​မတက်​ေတာ့​ဘူး​။ ​ေတွး​ရတာကိုး​။ ကိုယ်​ေတွး​တာကိုယ်​ေရး​သလို သူများ​ေတွး​တာ​ေတွ လိုက်ဖတ်လို့​ရတာလည်း​ အြမတ်ပဲ။ ဒီထက်ပို အကျိုး​ရှိတာက​ေတာ့​ အ​ေတွး​နဲ့​တင် ရပ်မထား​ပဲ လက်​ေတွ့​ဘဝမှာ အမှား​အမှန် ​ေဝဖန်ပိုင်း​ြခား​ြပီး​ သတိြကီး​စွာ အလုပ်လုပ်တဲ့​ အကျင့်​ရလာလို့​ အဲဒါက​ေတာ့​ တန်ဖိုး​မြဖတ်နိုင်တဲ့​ အြမတ်လို့​ ​ေြပာရမယ်။ ကိုယ်​ေရး​တဲ့​စာကို ကိုယ်တိုင် မကျင့်​သံုး​နိုင်ပဲ ​ေလကန်ရံုသက်သက် ဆရာြကီး​လုပ်ချင်ရံုသက်သက်နဲ့​ စာမျက်နှာ​ေပါ် တင်​ေနတာ​ေလာက် မိုက်လံုး​ြကီး​တဲ့​သူ ရှိပါဦး​မလား​။

   မ​ေကာင်း​တဲ့​အချက် (ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့​အချက်က​ေတာ့​) အဲဒီ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ်က ပံုရိပ်က အြပင်​ေလာကက ကိုယ့်​ဘဝမှာ အရိပ်ထိုး​လာမှာကိုပါ။ ​ေဖ့​စ်ဘုတ်​ေပါ် စာ​ေရး​ေနတဲ့​ဆရာဝန်​ေလ လို့​ လူနာ​ေတွကသိမှာ နည်း​နည်း​ေလး​မှ မခံနိုင်ပါဘူး​။ ​ေဆး​ကု​ေနတဲ့​ဆရာဝန်ဘဝနဲ့​ စာ​ေရး​ေနတဲ့​ဆရာဝန်ဘဝနဲ့​ဟာ ကိုယ့်​ဘာသာကိုယ်​ေတာ့​ နှစ်ကိုယ်ခွဲထား​တယ်။ ဘယ်​ေတာ့​မှ နှစ်​ေယာက်တြပိုင်နက် မရှိဘူး​။ (​ေဆာင်း​အိပ်မက်ထဲက ဝင်း​ဦး​ြကီး​ကို အား​ကျလို့​) အမ်း​ြမို့​မှာ အဲဒီဆရာဝန်က စာ​ေရး​တယ် လို့​ သိတဲ့​သူ လက်ချိုး​ေရလို့​ရတယ်။ ထုတ်​ေဝသူြကီး​က စာအုပ်​ေတွ ပါဆယ်နဲ့​ ပို့​ေပး​ခဲ့​တာ​ေတာင် တဝက်​ေကျာ်​ေကျာ် ရန်ကုန်ကို ြပန်ပို့​ပစ်တယ်။ လူနာ​ေတွနဲ့​ ကိုယ်နဲ့​ြကား​က ဆက်ဆံ​ေရး​ကို မလိုလား​အပ်တာ​ေတွ မဝင်​ေစချင်ဘူး​။ ဒီ့​ထက်ပို တိတိကျကျ ​ေြပာရရင် တတ်နိုင်သ​ေလာက် လူနာနဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်​ေရး​ ရင်း​နှီး​ေအာင် မဆက်ဆံဘူး​။

  Socialize မလုပ်ဘူး​ လို့​ ​ေြပာတာ။ မတူမတန်ဆက်ဆံတာ မဟုတ်ဘူး​။ ဂရုစိုက်စရာရှိတာ စိုက်တယ်။ လူနာကို ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတဲ့​ စိတ်မထား​ပဲ ဘာ​ေရာဂါနဲ့​ ဘာကုထား​တယ်။ ဘယ်အ​ေြခအ​ေနဆိုတာပဲ တစ်​ေယာက်ချင်း​ မမှား​မယွင်း​ မှတ်ထား​တယ်။ နံမည်​ေတာင် မသိဘူး​။ ဓါတ်ပံုထဲမှာ လူနာမျက်နှာကို အမည်း​ြကီး​နဲ့​ ပိတ်ြပီး​ ဘလိုင်း​မလုပ်တတ်​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​စိတ်ထဲမှာ လူနာတိုင်း​ကို ပါစင်နယ်နဲ့​ ပတ်သက်လာရင် ဘလိုင်း​လုပ်ထား​တာ ​ေတာ်​ေတာ်​ေတာင် ကျင့်​သား​ရ​ေနြပီ။ ဒါ​ေြကာင့်​ ဘယ်သွား​သွား​ ​ေရာက်ရာအရပ်မှာ လူနာ​ေတွက အတင်း​လိုက် မိတ်ဆက်အစ​ေဖာ်ရင်​ေတာင် ကိုယ့်​ဘက်က ြပန်စဉ်း​စား​လို့​ မရဘူး​။ ဘာ​ေရာဂါလဲ ​ေြပာမှ မှတ်မိတယ်။

  မာနြကီး​တာ မဟုတ်​ေပမယ့်​ ခွဲြခား​ြပီး​ ဆက်ဆံရာ​ေရာက်မစိုး​လို့​ အား​လံုး​ကို တသား​တည်း​ မခွဲမြခား​ ခပ်စိမ်း​စိမ်း​ေလး​ ဆက်ဆံတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ တြခား​တဘက်မှာက အမ်း​မှာ အခုဘာ​ေတွြဖစ်​ေနသလဲ တကမ္ဘာလံုး​က သိနိုင်တယ်။ ​ေဆး​ရံုမှာ ဘာ​ေတွလိုသလဲသိလို့​ လှူတဲ့​တန်း​တဲ့​သူ​ေတွရှိသလို ရခိုင်မှာ ဘာ​ေတွ ြဖစ်​ေနသလဲ သိချင်လို့​ ​ေမး​တဲ့​ြမန်း​တဲ့​သူလည်း​ ရှိတယ်။ အဲဒီဘက်ကိုကျ​ေတာ့​ အမည်မ​ေဖာ်လိုသူ ​ေဒသခံတစ်ဦး​မှတို့​၊​ လူစုလူ​ေဝး​ြကီး​မှတို့​၊​ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်း​တစ်ဦး​မှတို့​ နဲ့​ ဘလိုင်း​လုပ်လို့​မှ မရပဲကိုး​။

  မမှန်မကန်တဲ့​ အချက်အလက်​ေတွနဲ့​ ​ေြမှာက်ထိုး​ပင့်​ေကာ်လုပ်​ေနသူ​ေတွက စာနယ်ဇင်း​ကျင့်​ဝတ်နဲ့​ အ​ေြပာမခံရ​ေပမယ့်​ ကိုယ်​ေတွ့​မျက်ြမင် သက်​ေသတင်​ေရး​တဲ့​သူကျမှ မင့်​ဘယ်သူက အဲသလို​ေရး​ဖို့​ အခွင့်​ေပး​ထား​သတုန်း​ ဆိုတာကျ ဘယ့်​နှယ်​ေြပာရပါ့​ အရပ်ကတို့​ရယ်။ မ​ေြပာနဲ့​ဆိုလည်း​ မ​ေြပာရံုရှိတာပ။ ကိုယ်​ေြပာလည်း​ ဘာမှမှ မလုပ်တာ။ ဘာမှြဖစ်စရာမရှိပါဘူး​ေနာ့​။ သူများ​မ​ေကာင်း​ေြကာင်း​ေတွ အထုပ်​ေြဖ​ေြဖြပြပီး​ သူကချည့်​ အမှတ်ယူလို့​ နံမယ်ြကီး​ချင်​ေနတယ် လို့​ စွပ်စွဲလာသူများ​အတွက်​ေတာ့​ အခု​ေရာပဲ ​ေနာက်​ေရာပဲ ဘယ်​ေတာ့​မှ မ​ေြဖရှင်း​ချင်ပါ။ ဒီလိုမှန်း​သိ အစကတည်း​က ကိုရီး​ယား​မင်း​သား​ေလး​ပံုတင်ထား​ြပီး​ ချစ်တံုး​ေလး​ လို့​ နံမယ် မှည့်​ထား​လိုက်ပါတယ်။

   ဘာပဲ​ေြပာ​ေြပာ ကိုယ်​ေရး​သမျှစာထဲမှာ အဆိပ်အ​ေတာက်​ေတွ မပါ​ေစရဘူး​လို့​ေတာ့​ အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ဘာြဖစ်လို့​ဆို​ေတာ့​ သည်စာ​ေတွက တ​ေန့​ကျ သမီး​က​ေလး​ ဖတ်ရှုနား​လည်နိုင်​ေလာက်တဲ့​အခါ သူ့​အတွက် ဆံုး​မစကား​အ​ေနနဲ့​ သွန်သင်ချင်တဲ့​စိတ်နဲ့​ သူ့​အ​ေဖဆိုတာ ဘယ်လိုလူစား​မျိုး​လဲ ဘယ်လိုစိတ်​ေနစိတ်ထား​ရှိသလဲ လို့​ ခံစား​နား​လည်နိုင်​ေစဖို့​ ရည်ရွယ်တာကိုး​။ ဟိုး​အစတုန်း​က ​ေြပာခံ့​ဖူး​တဲ့​ စကား​ေလး​ ြပန်​ေကာက်ရရင် ​ေမှာ်ရံု​ေတာထဲမှာ သား​ေပျာက်ကို ​ေြခရာ​ေကာက်တဲ့​ မိဂဏ္ဘီြကီး​ဆီက ​ေြခရာချန်တဲ့​ အတတ်က​ေလး​သင်ြပီး​ သမီး​ေလး​အတွက် ​ေြခစလက်စက​ေလး​ေတွ ထား​ခဲ့​ချင်တယ်။ မ​ေန့​ကမှ အမှတ်မထင် သူငယ်ချင်း​တစ်​ေယာက်ရဲ့​ စာမျက်နှာ​ေပါ်က အိန္ဒိယအ​ေြကာင်း​ေတွ ဖတ်မိတဲ့​အခါ အရမ်း​စိတ်ဝင်စား​သွား​တဲ့​အထဲမှာ သည်း​ေြခြကိုက်က​ေလး​ တစ်ခုလည်း​ ပါလာသ​ေလ။

  ဂျဝါဟာလား​ေနရူး​ြကီး​က သူ့​သမီး​ အင်ဒီယာဂန္ဒီဆီကို ​ေထာင်ထဲက​ေန ​ေရး​ြပီး​ပို့​ခဲ့​တဲ့​ ချစ်သမီး​သို့​ ​ေပး​စာများ​ဆိုတာ ကမ္ဘာ​ေကျာ်တယ်ဆိုပဲ။ ဖတ်ချင်လိုက်တာဗျာ။ အဲဒီအထဲမှာ ခရစ်​ေတာ်မ​ေပါ်မီ နှစ်​ေပါင်း​ေြခာက်​ေထာင်​ေလာက်ကတည်း​က အစြပုခဲ့​တဲ့​ အိန္ဒိယနိုင်ငံြကီး​သမိုင်း​ေြကာင်း​နဲ့​ ယဉ်​ေကျး​မှု​ေတွလည်း​ ပါသတဲ့​။ ​ေဒါ်ယင်း​မာြကီး​စာအုပ်လို ​ေနမယ်ထင်တယ်​ေနာ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်း​ရဲ့​ စာမျက်နှာ​ေပါ်မှာ ကိုယ်မသိ​ေသး​တဲ့​ စိတ်ဝင်စား​စရာ​ေတွ အများ​ြကီး​ ဖတ်လိုက်ရလို့​ ​ေကျး​ဇူး​တင်လိုက်တာ။ ဒါ​ေဖ့​စ်ဘုတ်ြကီး​ရဲ့​ ​ေကျး​ဇူး​လည်း​ပါတာပဲ။ တိုး​ရှဲ့​ပါ။ သိုင်း​ကျူး​ပါ။ ခမ်း​စား​အမီး​ဒါး​ ပါ ​ေဖ့​ဘုတ်​ေရ။ ငယ်ငယ်တုန်း​က အင်ဒီယာဂန္ဒီြကီး​ကို ပန်ချာပီသက်​ေတာ်​ေစာင့်​ေတွ လုပ်ြကံလိုက်တယ် လို့​ သတင်း​စာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရာဂျစ်ဂန္ဒီကို တမီး​လ်မက​ေလး​က အ​ေသခံဗံုး​ခွဲလုပ်ြကံတာလည်း​ သိလိုက်တယ်။ သတင်း​စာထဲက​ေန မျက်စိထဲမှာ ဆံုး​သွား​ြပီး​ ဦး​ေနှာက်ထဲ ဝင်မလာဘူး​။ ဪ ဟတ်လား​ နဲ့​ ြပီး​သွား​တယ်။ ​

  ေဒါ်ယင်း​မာြကီး​စာအုပ်ကို ဘာသာြပန်လိုက်​ေတာ့​ တရုတ်နဲ့​ ကိုယ်နဲ့​ အဆက်အစပ်​ေတွ ြမင်မိလာရာက သူတို့​ အိန္ဒိယနဲ့​ေကာ ငါတို့​ ဘယ်လိုများ​ဆက်စပ်သလဲ မသိဘူး​ လို့​ သိချင်လာတယ်။ ပုဂံရာဇဝင် ပထမြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်က ခရစ်​ေတာ် ​ေပါ်ြပီး​ ​ေတာ်​ေတာ်ြကာမှ စတာ။ တရုတ်ရာဇဝင် ပထမ​ေြမာက်ဧကရာဇ်က ခရစ်မ​ေပါ်မီ နှစ်​ေပါင်း​ တစ်ရာနှစ်ရာ​ေလာက်က စတာ။ အခု အိန္ဒိယရာဇဝင်ကျမှ ခရစ်မ​ေပါ်မီ အနှစ်​ေြခာက်​ေထာင်ဆို​ေတာ့​ မလွန်လွန်း​ဘူး​လား​ေအ။ အဲဒီထက် ပိုထူး​ဆန်း​တာက သူတို့​ယဉ်​ေကျး​မှုဟာ ဘယ်တုန်း​ကမှ အဆက်ြပတ်မသွား​တဲ့​ တဆက်တစပ်တည်း​ ယဉ်​ေကျး​မှုပါတဲ့​။ ဂရိတို့​ ​ေရာမတို့​၊​ ဥ​ေရာပတို့​ဆိုတာ ​ေကျာက်ြဖစ်ရုပ်ြကွင်း​သာသာ ​ေြခရာလက်ရာ ြပန်​ေကာက်​ေနရတာ။ အိန္ဒိယယဉ်​ေကျး​မှုက​ေတာ့​ ​ေရှး​အကျဆံုး​ေခတ်က​ေန သည်က​ေန့​တိုင်​ေအာင် ရှင်သန်​ေနဆဲပါ လို့​ ဆိုတယ်။

   ​ေြပာအား​ရှိလိုက်တာဗျာ။ ​ေနရူး​ြကီး​ အဲသလို​ေြပာနိုင်ဖို့​ အဲဒီပ​ေဝသဏီ အတီ​ေတ ​ေရှး​သ​ေရာအခါက အိန္ဒိယနိုင်ငံသား​ေတွအား​လံုး​ သူတို့​ ယဉ်​ေကျး​မှုကို ဆက်ခံထိမ်း​သိမ်း​လာခဲ့​ရတာကို​ေရာ ြမင်နိုင်ပါ့​မလား​ မသိဘူး​။ သည်က​ေန့​ေခတ်အခါ ကိုယ့်​လက်ထက်​ေရာက်လို့​ ကိုယ်ကဆက်ခံထိမ်း​သိမ်း​ြပီး​ ​ေနာင်လာ​ေနာက်သား​ကို ယဉ်​ေကျး​မှုအ​ေမွ မ​ေပး​နိုင်ရင် သူတို့​ခမျာ အ​ေမြကီး​ကား​ယဉ်​ေကျး​မှု၊​ ကိုရီး​ယား​ယဉ်​ေကျး​မှုနဲ့​ အ​ေဖမ​ေပါ်တဲ့​က​ေလး​များ​လို မျက်နှာငယ်​ေနရမှာ​ေပါ့​ေနာ်။ တကယ်​ေတာ့​ ကိုယ့်​ြမန်မာယဉ်​ေကျး​မှုဆိုတာလည်း​ အဲသ​ေလာက် အစဉ်အလာြကီး​မား​တဲ့​ အင်အား​ြကီး​နိုင်ငံနှစ်ခုအြကား​မှာ ကိုယ့်​မူကိုယ့်​ဟန်နဲ့​ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ရှင်သန်လာခဲ့​ြကတာ ခု​ေတာ့​ြဖင့်​ ပါး​စပ်ရာဇဝင်​ေလး​ ြဖစ်ရ​ေတာ့​မယ်။ တကယ်​ေတာ့​ ဘယ်​ေလာက်ပဲ အစဉ်အလာနဲ့​ ဆက်ခံထိန်း​သိမ်း​နိုင်တယ်ဆိုဦး​ေတာ့​ သူတို့​ မဇ္ဈိမအရပ်မှာပွင့်​ေတာ်မူခဲ့​တဲ့​ ဗုဒ္ဓသာသနာ​ေတာ်​ေတာင်မှ အာ​ေသာကမင်း​ြကီး​ေနာက်ပိုင်း​ သိပ်မြကာလိုက်ဘူး​။ စစ်တိုက်ြပီး​သိမ်း​ပိုက်သာသနာြပုတဲ့​ ဘာသာ​ေတွ​ေြကာင့်​ ​ေပျာက်ကွယ်သွား​ြပီး​ အ​ေရှ့​ေတာင် အာရှဘက်ကို ဆင်း​လာရတယ် မဟုတ်ဘူး​လား​။

  အင်ဒိုနီး​ရှား​၊​ ဂျာဗား​ကျွန်း​ေတွအထိ ြပန့်​နှံ့​ခဲ့​ရ​ေပမယ့်​ သည်က​ေန့​အခါမှာ​ေတာ့​ ​ေစတီဂူ​ေကျာင်း​ ​ေရှး​ေဟာင်း​အ​ေဆာက်အဦများ​မှာသာ အမှတ်တရအြဖစ် ကျန်ရစ်​ေလ​ေတာ့​တယ်။ ကုလား​ ကုလား​နဲ့​ တကုလား​တည်း​ကုလား​ေနလိုက်တာ နင်တို့​ ရှိခိုး​ေနတဲ့​ဘုရား​ေကာ ကုလား​ မဟုတ်လို့​ ဘာလဲဆိုရင် ြငင်း​စရာ မရှိ​ေပါင်ဗျာ။ သကျသာကီဝင်မင်း​မျိုး​ဆိုတာ မဇ္ဈိမအရပ်က လာတာဆို​ေတာ့​ ကုလား​လို့​ေခါ်ချင်လည်း​ ကုလား​ပဲ​ေပါ့​။ ကျွန်​ေတာ်တို့​ရှိခိုး​ေနတာ ကုလား​ဆိုတဲ့​ သာကီဝင်မင်း​မျိုး​မို့​လို့​ ရှိခိုး​ေနတာမှ မဟုတ်တာ။ ဘုန်း​ေတာ်အနန္တ၊​ ကံ​ေတာ်အနန္တ၊​ ဉာဏ်​ေတာ်အနန၊​္တ တန်ခိုး​ေတာ်အနန္တ နဲ့​ ကိုး​ပါး​ေသာ ဂုဏ်​ေတာ်​ေတွကို ြကည်ညိုလျက် ရှိခိုး​ဦး​တင်​ေနတာပဲဟာ။ ရှင်ဘုရင်​ေတွ ဘုရား​နဲ့​ ​ေဆွမျိုး​စပ်ချင်လို့​ တ​ေကာင်း​အဘိရာဇာ တို့​ဗမာသာကီ မျိုး​နွယ်မှန်သည်လို့​ စပ်ချင်တိုင်း​စပ်ခဲ့​ြက​ေပမယ့်​ အဲဒီအဘိရာဇာြကီး​ မလာခင်ကတည်း​က ြမန်မာြပည်သူ​ေတွက ရှိနှင့်​တယ် မဟုတ်ဘူး​လား​။ ဘယ်လိုပဲ ြဖစ်ြဖစ် ြငင်း​လို့​မရတဲ့​အချက်က​ေတာ့​ သာသနာအ​ေမွရယ်၊​ ထီး​ဆက်နန်း​လျာအ​ေမွရယ်က​ေတာ့​ အိန္ဒိယက အ​ေမွဆက်ခံလာတာ​ေပါ့​ေနာ်။ သို့​ေသာ်လည်း​ ပထမဦး​ဆံုး​ သရဏဂံုတည်သူ ဥပသိကာြကီး​ တဖုဿနဲ့​ ဘလ္လိကတို့​ ဆံ​ေတာ်ရှစ်ဆူကို ​ေစတီတည်တာက​ေတာ့​ ြမန်မာ့​ေြမ​ေပါ်မှာ ြဖစ်ပါသဗျား​။

  သ​ေဘင်္ာနဲ့​ ပင့်​ေဆာင်လာတဲ့​ ဘုရား​ရှင်ဆံ​ေတာ်ကို ဗိုလ်တစ်​ေထာင်ကမ်း​နား​က​ေန ရင်ဝ​ေရြမုတ်တဲ့​တိုင်​ေအာင် ဆီး​ြကိုပူ​ေဇာ်သူ ဥက္ကလာပမင်း​တရား​ြကီး​ဟာ ဆံ​ေတာ် မ​ေရာက်မီကတည်း​က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်​ေယာက်ြဖစ်​ေနလို့​ေပါ့​။ ဒီလိုဆိုရင် ရှင်အရဟံမ​ေထရ်ြမတ် နဲ့​ သီရိဓမ္မာ​ေသာကမင်း​ြကီး​ရဲ့​ ​ေသာဏ ဥတ္တရမ​ေထရ်ြမတ်များ​ ြမန်မာြပည်ကို ဗုဒ္ဓသာသနာ သယ်​ေဆာင်လာတယ်ဆိုတာ သိပ်များ​ ​ေနာက်ကျလွန်း​ေနမလား​ဗျာ။ တို့​ေတွက ဘုရား​ပွင့်​ြပီဆိုတာနဲ့​ ဆံ​ေတာ်အ​ေမွ သရဏဂံုအ​ေမွရလိုက်​ေပတယ် မဟုတ်ဘူး​လား​။ ​ေတာက်။ ဥက္ကလာပမင်း​ြကီး​ ​ေကျာက်စာ​ေလး​ဘာ​ေလး​ ထွင်း​မသွား​တာ နာသကွယ်။

  နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လံုး​ဆိုတာ အဲဒါ​ေြပာတာ​ေပါ့​။ သူ့​ခြမာ သိြကား​မင်း​ကို အ​ေဖ​ေတာ်လိုက်လို့​ သမိုင်း​ဘဝက​ေန ဒဏ္ဍာရီထဲ ဇာတ်​ေလျှာသွား​ရတယ်။ (ဒါလည်း​ သင်ခန်း​စာယူြကပါ ဘိုး​ေတာ်ဘ​ေတာ်တို့​ရယ်။ စတိုရီ​ေတွ မိတ်ကပ်လုပ်ချင်​ေတာင် ယုတ္တိ​ေတာ့​ မလွတ်​ေစနဲ့​။ ဟုတ်ပလား​) မဇ္ဈိမ​ေဒသက ဗုဒ္ဓသာသနာအ​ေမွဟာ အိန္ဒိယမှာ မကျန်ခဲ့​ေပမယ့်​ အဲဒီနား​က နီ​ေပါ၊​ ဘူတန် နဲ့​ တိဘက်​ေတွမှာ အသွင်တစ်မျိုး​နဲ့​ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကျန်ရစ်​ေနပါ​ေသး​တယ်။ အဓိကက​ေတာ့​ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်း​ေတာ်ြကီး​များ​ဟာ နိုင်ငံ​ေရး​ကို ဝင်​ေရာက်စွက်ဖက်​ေလ့​မရှိလို့​၊​ စစ်​ေရး​နဲ့​ ဘာသာကို အကာအကွယ်မယူတတ်လို့​ တြခား​သတ်ြဖတ် ​ေမာင်း​ထုတ်မယ့်​ သာသာ​ေတွကို ဓါး​ဓါး​ချင်း​ လှံလှံချင်း​ ဘယ်​ေတာ့​မှ မတွန်း​လှန်ပဲ အ​ေလျာ့​ေပး​ြပီး​ ယံုြကည်သူကိုသာ ယံုြကည်ရာ ​ေဟာ​ေြပာဆံုး​မမယ်။

  ဘယ်သူမှ ယံုြကည်သူမရှိရင် ကိုယ့်​ဘာသာ ယံုယံုြကည်ြကည် ကျင့်​ြကံအား​ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့​ စိတ်နဲ့​ေနပါတယ်။ (မယံုရင် ဒလိုင်း​လား​မား​ြကီး​ကို ြကည့်​ပါဗျ)။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်​ေယာက်ကို အိမ်​ေထာင်ြပုမိလို့​ ကိုယ့်​ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကို ​ေြပာင်း​မှြဖစ်မယ်ဆိုတဲ့​ ဓ​ေလ့​ကလည်း​ ကျား​ကျား​မမ ရှိကို မရှိပါဘူး​။ ဝိသာခါတို့​ေခတ်ကတည်း​က မရှိတာ။ ကိုး​ကွယ်ရာဆိုတာ ​ေခါင်း​ေပါ်မှာထား​တာ။ ခါး​ေအာက်မှာထား​တာ မဟုတ်ဘူး​။ ဘာသာြခား​ေတွ အိမ်​ေထာင်ကျြပီး​ ဗုဒ္ဓဘာသာ​ေြပာင်း​လာတာဟာ အင်မတန်ြဖစ်​ေတာင့်​ြဖစ်ခဲ​ေပမယ့်​ ြဖစ်လာရင် ဘယ်လိုဖိအား​ေပး​လို့​မှ မဟုတ်ဘူး​။ သူကိုယ်တိုင် ယံုြကည်လာလို့​ပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​ေတွက ဘာသာမတူသူ​ေတွကို အလကား​ေနရင်း​ အမုန်း​ပွား​ြပီး​ လူမျိုး​တုန်း​ လက်စ​ေပျာက်​ေအာင် သတ်ချင်​ေနပါတယ်ဆိုတာ ဘုရား​ပွင့်​ေတာ်မူစဉ်အခါကစလို့​ သည်က​ေန့​ထိတိုင်​ေအာင် ဘယ်မှာမှ မရှိခဲ့​ဖူး​ဘူး​။

  မိုး​ကျ​ေရွှကိုယ်​ေတွ မဟုတ်လို့​ သူ့​မှာ​ေရာ ကိုယ့်​မှာပါ ရာဇဝင်​ေတွရှိတယ်။ ြပန်ဖတ်ြကည့်​လိုက်တာနဲ့​ ဘယ်သူက ဘယ်အစား​လဲ သိနိုင်ြပီး​သား​။ ​ေြပာသား​ပဲ။ ပံု​ေြပာမယ်ြကံရင်လည်း​ ယုတ္တိရှိရှိ​ေလး​ လုပ်ြကပါလို့​။ သူတို့​အိန္ဒိယသမိုင်း​ကို ဖတ်ြကည့်​မိတဲ့​အခါ မျက်လံုး​ြပူး​ရံုတင် မဟုတ်ဘူး​။ ပါး​စပ်ပါ အ​ေဟာင်း​သား​ ြဖစ်သွား​တယ်။ စစ်ပွဲ​ေတွ စစ်ပွဲ​ေတွဆိုတာ မနည်း​ဘူး​။ အာ​ေသာကမင်း​ြကီး​ေတာင် စစ်ပွဲက​ေန အကျွတ်တရား​ရသွား​ြပိး​ ဗုဒ္ဓဘာသာ ြဖစ်လာတာ။ မင်း​ဆက်​ေတွ မင်း​ဆက်​ေတွကလည်း​ နည်း​မှ မနည်း​ပဲ။ အိန္ဒိယ​ေြမ​ေပါ်မှာ ​ေသွး​ေချာင်း​စီး​ရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​ရင်း​ဟာ ဘုရား​ရှင်လက်ထက်က ကပ္ပိလနဲ့​ ​ေကာလိယတို့​လို ​ေရအတွက် ြဖစ်ရတဲ့​ စစ်ပွဲ​ေတွ မဟုတ်ဘူး​။ ကိုယ့်​ဆီက ဘုရင်မင်း​တရား​ြကီး​ေတွလို အာဏာစက်ြဖန့်​ကျက်ဖို့​ ြဖစ်ရတာလည်း​ မဟုတ်ဘူး​။ ဘာသာအယူဝါဒ မတူတဲ့​အတွက် ြဖစ်ရတဲ့​ စစ်ပွဲ​ေတွက များ​တယ်။ အဂင်္လိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့​ အိန္ဒိယအင်ပါယာက​ေန ြမန်မာနိုင်ငံက ခွဲ​ေရး​ နဲ့​ ပဲ့​ထွက်သွား​တာ ဘာြပဿနာမှ မရှိဘူး​။ အစကတည်း​က လူမျိုး​ချင်း​လည်း​ မတူဘူး​။

  သီး​ြခား​တစ်နိုင်ငံစီ။ ဒါ​ေပမယ့်​ သူတို့​ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်​ေရး​ရြပီး​မှ ဘာသာ​ေရး​ကို အ​ေြကာင်း​ြပုြပီး​ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့​၊​ ဘဂင်္လား​ေဒ့​ရှ်တို့​ ပဲ့​ထွက်သွား​ရတာက​ေတာ့​ လွယ်လွယ်နဲ့​ မဟုတ်ဘူး​။ အတိုက်အခံ အ​ေသအ​ေပျာက် ​ေြမာက်များ​စွာရှိခဲ့​တယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ဆစ်ခ်လူမျိုး​ေတွ​ေနတဲ့​ ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်ြကီး​ဟာ ထက်ြခမ်း​ကွဲြပီး​ တစ်ပိုင်း​စီပါသွား​တဲ့​အခါ နှစ်ြခမ်း​စလံုး​ စိတ်မချမ်း​သာြကဘူး​။ ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်ဆိုတာ အိန္ဒိယ​ေြမပံုမှာ ြကည့်​လိုက်ရင် ဟိုး​ ​ေြမာက်စူး​စူး​က ပန်ချာပီဦး​ေပါင်း​ထုပ်က​ေလး​တင်ထား​သလို အြပင်ထွက်​ေနတဲ့​နယ်က​ေလး​။ ဓါတ်ပံု​ေတွထဲမှာ ြကည့်​ရင် အင်မတန်သာသာယာယာနဲ့​ ​ေအး​ေအး​ချမ်း​ချမ်း​ရှိတဲ့​အရပ်။ ကာလကတ္တား​ေရာက်တုန်း​က ​ေတာင်ြမို့​မှာ စား​ဖူး​တဲ့​ ပန်ချာပီြကက်​ေြကာ်ဆိုတာ လက်ြကိတ်မဆလာ ငရုတ်သီး​မှုန့်​က​ေလး​နဲ့​ ​ေြကာ်ထား​တာ ဘယ်လိုအရသာရှိမှန်း​မသိဘူး​။

  ငယ်ငယ်က စိန်​ေပါ​ေကျာင်း​နံ​ေဘး​မှာ ဆစ်ဘုရား​ရှိခိုး​ေကျာင်း​နဲ့​ ဂုရုနာနတ်သ်​ေဆး​ခန်း​က​ေလး​မှာ ပန်ချာပီ​ေတွ ြမင်ဖူး​တယ်။ က​ေလး​မို့​ မုတ်ဆိတ်ြကီး​ေတွ ​ေဘာင်း​ထုပ်ြကီး​ေတွ ​ေြကာက်​ေပမယ့်​ ​ေပါင်း​ြကည့်​ေတာ့​ ​ေတာ်​ေတာ် သ​ေဘာ​ေကာင်း​တဲ့​သူ​ေတွ။ အဲဒီအရပ်ကလူ​ေတွက အြကမ်း​ဖက်သမား​ေတွရှိသတဲ့​ဗျာ။ စစ်​ေသွး​ြကွ​ေတွ ​ေနတဲ့​အရပ်တဲ့​။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်တယ်​ေတာ့​ ကိုယ်မ​ေရာက်ဖူး​လို့​ ဘယ်သိပါ့​မလဲ။ စာထဲမှာဖတ်ရတာ​ေတာ့​ ပန်ချာပီစစ်​ေသွး​ြကွ​ေတွဟာ အိန္ဒိယကို ​ေတာ်လှန်ဖို့​ ​ေရွှဘုရား​ေကျာင်း​ြကီး​ထဲမှာ လက်နက်များ​စွာနဲ့​ အခိုင်အမာ တပ်စွဲ​ေနပါသတဲ့​။ ကံဆိုး​သူမယ်ရှင်က​ေလး​က​ေတာ့​ အဲဒီအချိန် ဝန်ြကီး​ချုပ်ြဖစ်​ေနတဲ့​ အင်ဒီယာဂန္ဒီပါပဲ။ သူ့​ခမျာ ဇာတာစန်း​လဂ် ညှိုး​မှိန်ချိန်မို့​ ​ေနာက်ဆံုး​ေရွး​ေကာက်ပွဲမှာ​ေတာင် မဲခိုး​ပါတယ်ဆို တရား​စွဲခံရလို့​ ​ေရှး​ေရှ့​က သိက္ခာ​ေတွ သိပ်မကျန်ချင်​ေတာ့​ဘူး​။

  အခု ​ေရွှဘုရား​ေကျာင်း​ထဲမှာ လက်နက်​ေတွ ရှိတယ်တဲ့​ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ (တို့​ဆီက​ေတာ့​ ပလီထဲက လက်နက်​ေတွမိလည်း​ ဟိုဘက်ကလိုလို သည်ဘက်ကလိုလို ​ေြကြငာပလိုက်​ေတာ့​ ​ေအး​ေရာ။ ရန်မီး​မပွား​ေတာ့​ဘူး​ေပါ့​။ အ​ေသအ​ေပျာက် ​ေြကြငာရင်​ေတာင် လူစုလူ​ေဝး​ြကီး​ထဲမှ လို့​ပဲ ​ေြပာတာ။ ပညာ​ေတွ ပညာ​ေတွ) မှား​တယ်မှန်တယ်က​ေတာ့​ သူတို့​နိုင်ငံ သူတို့​ကသာ ပိုသိ​ေပလိမ့်​မယ်။ အြဖစ်အပျက်က​ေတာ့​ ​ေရွှ​ေကျာင်း​ေတာ်ြကီး​ကို အလံုး​အရင်း​နဲ့​ ဝင်စီး​လိုက်တာ ဘာသာ​ေရး​အထွဋ်အြမတ်​ေန့​ြကီး​မို့​ အြပစ်မဲ့​ြပည်သူ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာ ​ေသရှာသတဲ့​။ အြပင်ပန်း​ြကည့်​ရင်​ေတာ့​ အင်ဒီယာဂန္ဒီအာဏာမက်လို့​၊​ နံမည်​ေကာင်း​ရချင်လို့​၊​ ြကမ္မာငင်လို့​ အဲသလို လူမဆန်တဲ့​အမှုကို ရက်ရက်စက်စက် ကျူး​လွန်တာပဲ လို့​ ထင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ သူ့​ေနရာက တဆိတ်ဝင်​ေတွး​ြကည့်​ရ​ေအာင်ဗျ။

  အာရှတိုက်မှာ တစ်ကမ္ဘာလံုး​ကသိြကတဲ့​ မိန်း​မသား​ဆိုလို့​ သူ့​အြပင် သူ့​အရင်က မရှိခဲ့​ဖူး​ပါဘူး​။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ​ေရး​ေလာကအ​ေြကာင်း​ကိုလည်း​ သူ့​ေလာက် ထဲထဲဝင်ဝင် သိနိုင်မယ့်​သူ မရှိဘူး​။ ​ေထာင်ထဲကို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့​ လုပ်လာခဲ့​တဲ့​ သူ့​အ​ေဖ၊​ မိန်း​မသား​ြဖစ်လျက် ခင်ပွန်း​သည်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့​ရတဲ့​ သူ့​အ​ေမကို ကိုယ်တိုင်ခံစား​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​ အိန္ဒိယအမျိုး​သမီး​ငယ်က​ေလး​ဟာ အာဏာကို အသက်ထက် ငမ်း​ငမ်း​တက် မက်​ေမာလိမ့်​မယ် မထင်ပါဘူး​။ သို့​ေသာ် သူ့​အသက်ထက် မက်​ေမာတာတစ်ခုရှိလို့​သာ အဲဒီအလုပ်ကို သူလုပ်တာ​ေနမှာ။ နိုင်ငံအတွက်လား​။ ပါတီအတွက်လား​ဆိုတာ​ေတာ့​ သူမှပဲ သိလိမ့်​မယ်။

  ကိုယ်ချင်း​စာစိတ်နဲ့​ ​ေတွး​ြကည့်​မယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ သူဟာ သူ့​အ​ေဖတစ်ဘဝလံုး​ အရင်း​တည်လာခဲ့​တဲ့​ လွတ်လပ်​ေသာ အိန္ဒိယြပည်​ေထာင်စုြကီး​ မြပိုကွဲ​ေစချင်လို့​ သူ့​အသက် သူ့​နံမယ်နဲ့​ ရင်း​လိုက်တာ ြဖစ်​ေလမလား​ပဲ။ သူ့​ေချွး​မအဆိုအရ​ေတာ့​ ​ေရွှ​ေကျာင်း​ကိစ္စြပီး​ကတည်း​က သူအသတ်ခံရ​ေတာ့​မယ်မှန်း​သိလို့​ စကား​ကုန်​ေအာင် ​ေြပာဆို မှာြကား​ထား​ခဲ့​ြပီး​သား​။ ဒါ​ေတာင်မှ သူ့​ကိုယ်ရံ​ေတာ် ဆစ်ခ်လူမျိုး​နှစ်​ေယာက်ကို သူများ​အြကံ​ေပး​တဲ့​ြကား​က အတိုက်အခံလုပ်ြပီး​ အနား​မှာ ထား​ြမဲထား​တာဟာ ​ေသရမှာကို သိက္ခာကျရမှာ​ေလာက် မ​ေြကာက်ဘူး​လို့​ သိသာ​ေနတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ သိက္ခာကျရမှာထက် အိန္ဒိယြပိုကွဲမှာကို ပို​ေြကာက်လို့​ ြပတ်ြပတ်သား​သား​ ဆံုး​ြဖတ်သွား​တယ် ထင်ပါရဲ့​။ စိတ်ဓါတ်ကို သ​ေဘာကျတယ်ဗျ။ လုပ်ပံုကိုင်ပံုကို သ​ေဘာမတူဘူး​။ ကျုပ်သာ​ေဗဒင်ဆရာဆို အခါြကီး​ရက်ြကီး​ကို ဘယ်​ေရွး​ေပး​ပါ့​မလဲ။

  အိန္ဒိယမှာ ပုဏ္ဏား​အဲ​ေလာက်ပဲ ရှား​ပါး​သလား​ဗျာ။ ခွဲထွက်​ေရး​ြကိုး​စား​တဲ့​ ဆစ်ခ်လူမျိုး​ စစ်​ေသွး​ြကွ​ေတွဟာ ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်က ပန်ချာပီြပည်သူအ​ေပါင်း​ကို ဘယ်​ေလာက်အထိ ကိုယ်စား​ြပုနိုင်တယ် မြပုနိုင်တယ် မသိပါဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ​ေရွှ​ေကျာင်း​ေတာ်ြကီး​ကို ဝင်​ေရာက်စီး​နင်း​တဲ့​အခါမှာ ဘုမသိဘမသိ အသက်ဆံုး​ရှံုး​ရတဲ့​ ဘာသာ​ေရး​ကိုင်း​ရှိုင်း​သူ ြပည်သူအများ​ခမျာ ​ေြမဇာပင် ြဖစ်ရရှာတယ်။ အခဲမ​ေြကနိုင်လို့​ ဝန်ြကီး​ချုပ်ကို လုပ်ြကံြပီး​တဲ့​အခါမှာ စီစဉ်သူ​ေတွ ဘယ်​ေလာက်များ​ ဝမ်း​ေြမာက်ဝမ်း​သာ ြဖစ်ရသလဲ​ေတာ့​ မသိပါဘူး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ ​ေနာက်ဆက်တွဲ လူသတ်ပွဲ​ေတွမှာ​ေတာ့​ ရက်ရက်စက်စက် ​ေသွး​ေချာင်း​စီး​ရတာ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့​ အြပစ်မဲ့​ဆစ်ခ်လူမျိုး​ေတွချည့်​ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ Collateral Damage ဆိုတာ မလွှဲမ​ေရှာင်သာပါဘူး​ လို့​ ​ေပါ့​ေပါ့​တန်တန်သ​ေဘာထား​ရင် အြကမ်း​ဖက်ဝါဒဆိုတာ ဘယ်​ေတာ့​မှ အဆံုး​သတ်မယ် မထင်ပါဘူး​။

   ဂျူး​ေတွဘက်က ဟစ်တလာကို နား​လည်​ေပး​ဖို့​ခက်သလို၊​ ပန်ချာပီ​ေတွလည်း​ အင်ဒီယာကို ချစ်ဖို့​ ခဲယဉ်း​မှာ အမှန်ပဲ။ ရခိုင်​ေတွကျမှ သည်း​ခံလိုက်ပါ သူြကီး​ရယ်။ သည်း​ခံလိုက်ပါ သူြကီး​က​ေတာ် လာလုပ်တာကလည်း​ လွယ်ဘူး​ထင်တယ်​ေနာ်။ လူအခွင့်​အ​ေရး​ဆိုတာ အကန့်​အသတ်ရှိတယ်။ သူတပါး​၏အခွင့်​အ​ေရး​ကို မထိခိုက်သည်အထိ တဲ့​။ မိမိရဲ့​ အခွင့်​အ​ေရး​ဟာ သူတပါး​အခွင့်​အ​ေရး​ စတဲ့​ေနရာမှာ ဆံုး​တယ်။ ဒီ​ေခါင်း​စဉ်ြကီး​တပ်ြပီး​ လုပ်စား​ေနတဲ့​သူ​ေတွကို ဘုန်း​ြကီး​စာချ​ေနရဦး​မှာလား​။ ကျား​ကျား​မီး​ယပ်ကွယ်။ ြပင်သစ်စကား​ပံု တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ ကိုယ့်​အိ်မ်ကိုယ်ချစ်ရင် ခဏခဏ ခရီး​ထွက်​ေပး​ပါတဲ့​။ သူများ​အရပ်​ေတွ ​ေရာက်​ေတာ့​ ကိုယ့်​အိမ်​ေကာင်း​ကွက်က​ေလး​ေတွ ​ေတွ့​ေတွ့​လာြပီး​ အိမ်ကို ပိုပို ချစ်လာသတဲ့​။ ​ေကာင်း​ကွက်မရှိ​ေတာင် အိမ်နဲ့​ေဝး​ေတာ့​မှ အိမ်ကို လွမ်း​ရ​ေကာင်း​မှန်း​သိမယ်​ေလ။ တရုတ်ြပည်ြကီး​ ပတ်​ေမျှာ်လိုက်၊​ အိန္ဒိယြပည်ြကီး​ လှည့်​ေညှာ်လိုက်၊​ ကိုယ့်​တိုင်း​ြပည်က လူြကီး​ေတွကို​ေတာ့​ သည်လိုပဲ နှက်​ေဆာ်​ေန​ေတာ့​မှာလား​ လို့​ မထင်​ေစချင်ပါဘူး​။ အခုမှပဲ ကိုယ့်​လူြကီး​ေတွ ဘယ်​ေလာက်​ေကာင်း​သလဲ သိတာပါ။

  ဂယ်​ေြပာတာ။

  မပလီပါဘူး​။

  အစက​ေတာ့​ တို့​ေဖတို့​ဘများ​ တယ်လည်း​ရက်စက်သကိုး​လို့​ ​ေတွး​တယ်။ သူများ​အိမ်သွား​လည်ြကည့်​ေတာ့​မှ ​ေရွှ​ေဖာ့​လံုး​နဲ့​ ဆံုး​မသကိုး​လို့​ သ​ေဘာ​ေပါက်​ေတာ့​တယ်။ မိုး​ေပါ်​ေထာင်​ေဖာက် ​ေြခာက်ပစ်လှန့်​ပစ်​ေလာက်​ေတာ့​ သစ်ပင်​ေပါ်တက် ​ေခါင်မိုး​ေပါ်တက်​ေနတဲ့​သူ​ေတွ အနည်း​အကျဉ်း​ထိတာ ဘာဆန်း​သလဲ။ တီအန်နန်မင်စကွဲယား​လို ဘူဒိုဇာနဲ့​ ထိုး​မယူရ​ေသး​ဘူး​။ နာဠာဂီရိြကီး​ ကုလား​ဘုရား​ပွဲလွှတ်လိုက်သလို ​ေထာင်​ေပါင်း​များ​စွာ ဆိုတဲ့​စာရင်း​ တက်မလာ​ေသး​ဘူး​။ ​ေတာ်ပါ​ေသး​ရဲ့​ ​ေတာ်​ေသး​ရဲ့​။

  နာဂစ်မှာ သိန်း​နဲ့​ချီတာ ဘယ်လိုကယ်ရမှန်း​မသိလို့​ပါ။ ဘတို့​ အြပစ် ဟုတ်ပါဘူး​။ ဒါ​ေပသိ တစ်ခု​ေတာ့​ ​ေတွး​ြကည့်​မိတယ်ဗျ။ အဲသလို လူ​ေတွရာ​ေထာင်ချီြပီး​ မြဖစ်မ​ေန ထိန်း​သိမ်း​ရမယ့်​အြဖစ်ကို ​ေရာက်လာြပီဆိုြကပါစို့​ဗျာ။ မဆိုစ​ေကာင်း​ ဆိုစ​ေကာင်း​ အင်ဒီယာဂန္ဒီြကီး​လို​ေပါ့​။ ဘာဘာ ဘာမှ မသိဘူး​။ အထက်က လုပ်ဆိုလို့​ လုပ်လိုက်တာပဲ။ ဘာမှလာမ​ေြပာနဲ့​ သိချင်သူ့​သွား​ေမး​။ ဆိုတာမျိုး​ထက်စာရင် ဘယ်အတွက်လုပ်တယ်။ ဘယ်သူ့​အတွက်လုပ်တယ်။ ဘယ်လိုအကျိုး​အြမတ်မျိုး​ကို ​ေမျှာ်ကိုး​လို့​ လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်​ကိုယ်ကိုယ် အရင်​ေမး​ြကည့်​ရင် မ​ေကာင်း​ဘူး​လား​။ ဒါမှ ကိုယ့်​အသက်စွန့်​ရတယ်ဆိုရင်လည်း​ တိုင်း​ြပည်အတွက် အသက်စွန့်​ရတယ် လို့​ ​ေသ​ေသချာချာ သိသွား​ရတာ​ေပါ့​။

  အမျိုး​ ဘာသာ သာသနာအတွက်ဆိုြပီး​ သူများ​က ရှို့​ေပး​တိုင်း​ေလာင်ရတဲ့​မီး​ေတွ များ​လွန်း​လို့​ ဟုတ်သည် မဟုတ်သည် ​ေဝဖန်ရစ်ြကပါဦး​ လို့​ အြကံ​ေပး​ချင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ထင်လည်း​ သ​ေဘာရှိ​ေပါ့​။

 • “ဆာဂျီကယ် ​ေအာဒစ်”

  အ​ေရှ့​ေတာင်အာရှနိုင်ငံ​ေတွထဲမှာြဖင့်​ ​ေမာင်စံဖား​တို့​ ​ေရွှြပည်ြကီး​က ကျန်း​မာ​ေရး​စား​ရိတ်စား​ခ အလွန်ြကီး​ြမင့်​လှတဲ့​အထဲမှာ ဧတဒဂ်ရ​ေလတယ်ဆို​ေတာ့​ ယံုနိုင်ပါဘူး​ အရပ်ကတို့​ေရ။

  တိုင်း​ြပည်ဘဏ္ဍာ အလွဲသံုး​စား​လုပ်တဲ့​ ဝန်ြကီး​ဌာန​ေတွထဲမလည်း​ ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ြကီး​ဌာနက ကန့်​လန့်​ကန့်​လန့်​ နဲ့​ ပါ​ေနတာ ဒါ ​ေစာ်​ေတာ်ကား​ ​ေမာ်​ေတာ်ကား​ ​ေြပာတာ မဟုတ်လို့​ ဘာလဲ။ သူများ​ေြပာရင်သာ အား​မနာလျှာမကျိုး​ ပိဿာ​ေလး​နဲ့​ ​ေဘး​ပစ်သလို နှက်နှက်လာတာ။ အခု ကိုယ့်​ဘက် ြမား​ဦး​လှည့်​လာ​ေတာ့​ ဒီတစ်ခါလည်း​ ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ြကီး​ဌာနဘက်က​ေန ​ေရှ့​ေနလိုက်လိုက်ဦး​မဟဲ့​ဆို နှုတ်ခမ်း​စူြကီး​နဲ့​ မျက်​ေစာင်း​ထိုး​မယ်လည်း​ ြကံလိုက်​ေရာ သူများ​လက်ညှိုး​မထိုး​ခင် ကိုယ့်​ဘက်ညွှန်ထား​တဲ့​ လက်​ေချာင်း​ေတွ ဖံုး​မရဖိမရ ​ေပါ်လာပါ​ေလတယ်။

  ​ေတာ​ေဆး​ရံုက​ေလး​မယ် အပူ​ေလာင်နာက​ေလး​တက်ကုတာ ၁၂ သိန်း​ကုန်သတဲ့​။ ရှင်း​စမ်း​ပါဦး​။ ရန်ကုန်က SSC တို့​၊​ Victoria တို့​ေတာင် အဲ​ေလာက် ကုန်တာမဟုတ်။ မင့်​အနာ​ေတွကို ဘယ်နိုင်ငံြခား​ြဖစ် ​ေခတ်မီ​ေဆး​ဝါး​ေတွနဲ့​ကုတာမို့​ အဲသ​ေလာက် ​ေငွကုန်​ေြကး​ကျများ​ရပါလိမ့်​။ ​

  ေရွှဆိုင်း​ေတွ စစ်စီး​သုတ်ကပ်ရင်​ေတာင် လူတစ်ကိုယ်လံုး​ အဲသ​ေလာက်ကုန်စရာမှ မရှိပဲနဲ့​။ သူများ​က​ေမး​တာ မဟုတ်​ေပမယ့်​ ကိုယ့်​ဘာသာ ြပန်​ေမး​ြကည့်​မိတဲ့​ စကား​ေတွပါ။ တစ်ခုခု​ေတာ့​ မှား​ေနြပီထင်လို့​ လူနာမှတ်တမ်း​က​ေလး​ကိုင်ြပီး​ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ​ေအာဒစ်ဝင်ရပါ​ေတာ့​သတည်း​။

  ​ေဆး​ဆိုင်မှာ ​ေဘာက်ချာနဲ့​ရှိပါတယ်။ ​ေန့​စဉ်သံုး​ ​ေဆး​စာရင်း​ေတွ။ အဲဒီမှာတင် ၇ သိန်း​ ရှိ​ေနတယ်။ ဒါဆို မမှား​နိုင်​ေတာ့​ဘူး​။ ခွဲခန််း​တစ်ခါဝင်ချင်ရင် မီး​စက်​ေမာင်း​ဖို့​ ဓါတ်ဆီဝယ်​ေပး​ရမယ်။ ခွဲခန်း​ထဲကထွက်ြပီး​ ကုတင်​ေပါ်​ေရာက်တဲ့​အထိ အြပင်က အဝတ်​ေတွနဲ့​အုပ်ရင် ပိုး​ဝင်မစိုး​လို့​ ပိုး​သတ်ထား​ြပီး​ အဝတ်​ေတွနဲ့​ချည့်​သံုး​တယ်။ အခင်း​တစ်ထည် အလွှမ်း​တစ်ထည်၊​ ပိတ်ြဖူ​ေတွဝယ်ခိုင်း​ရတယ်။ ခွဲခန်း​ထဲမှာ တစ်ကိုယ်လံုး​ တို့​ပတ်ရိုက်သလို သုတ်သုတ်​ေပး​ဖို့​ မျက်နှာသုပ်ပုဝါအ​ေသး​ေလး​ေတွက တစ်ခါလုပ်ရင် နစ်​ေယာက်​ေပါင်း​ နှစ်ဒါဇင်​ေလာက် ကုန်တယ်။ (​ေလျှာ်ြပီး​ ြပန်​ေပါင်း​သံုး​ပါတယ်)

  သူတို့​ေနတဲ့​လူနာခန်း​ထဲမှာ မသန့်​ရှင်း​ရင် ပိုး​ဝင်မှာစိုး​လို့​ ​ေန့​တိုင်း​ အလုပ်သမား​နဲ့​ သန့်​ရှင်း​ေရး​လုပ်ခိုင်း​ရတယ်။ အစပိုင်း​ရက်​ေတွမှာ ဒဏ်ရာ​ေတွက ​ေသွး​ထွက်လွန်း​လို့​ ​ေသွး​သွင်း​ရတာ​ေတွလည်း​ရှိတယ်။ ြဖစ်ခါစမှာ လူနာကို ​ေအာက်ဆီဂျင်​ေပး​ထား​ရ​ေတာ့​ အဲဒီစက်က​ေလး​လည်ဖို့​ မီး​စက်က အချိန်ြပည့်​နှိုး​ထား​ရမယ်။ နာရီနဲ့​အမျှ တွက်ချက်လို့​ ​ေဆး​ရည်​ေတွ ပိုက်နှစ်ပိုက်နဲ့​ သွင်း​ယူရတယ်။ လာတုန်း​က ကား​ငှား​လာရတာ။

  ပိုက်ဆံလိုရင် အိမ်ြပန်ြပန်ယူရတာ လမ်း​စား​ရိတ်​ေတွကလည်း​ မနည်း​ဘူး​။ အား​လံုး​ြပန်တွက်ြကည့်​လိုက်​ေတာ့​ ကိုယ့်​ပညာကလွဲရင် အရာရာအား​လံုး​ သူ့​တန်ဖိုး​နဲ့​သူ ရှိ​ေနတယ်။ (ကိုယ့်​ပညာက​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ မြဖတ်နိုင်ဘူး​လို့​ ​ေြဖသိမ့်​လိုက်ြကပါစို့​ ပိတ်သတ်ြကီး​ရယ်)

  အဲလိုဆို​ေတာ့​လည်း​ စာရင်း​က အကိုက်သား​ပါလား​ဗျ။ တုတ်ြကီး​ြကီး​နဲ့​ေတာ့​ အ​ေဆာ်ခံရ​ေတာ့​မှာပဲ။ အဲဒီစာရင်း​ကိုက်​ေနတာကိုက ခက်တာ။ စား​ရိတ်ြကီး​လှပါ​ေသာ်​ေကာ လို့​ ဝန်ခံရာ​ေရာက်​ေနြပီ။

  သည်​ေတာ့​မှ မ​ေနနိုင် မထိုင်နိုင် ​ေငွြမိုင်တုတ်နဲ့​ထိုး​မိသလိုြဖစ်ြပီး​ လူနာရှင်​ေတွနဲ့​ နှစ်ကိုယ်ြကား​ အင်တာဗျူး​ြကည့်​တယ်။

  “​ေန​ေကာင်း​လား​”

  တို့​။

  “ပရိသတ်ြကီး​ အဆင်​ေြပရဲ့​လား​။”

  တို့​ မ​ေမး​နိုင်ပဲ ​ေမး​စမ်း​ပါရစီတိုး​တိုး​တိတ်တိတ်ရယ် လုပ်ရတာက

  “ဘယ်​ေလာက်ကုန်သွား​ြပီလဲ။” 

  လို့​ပါ။ သတိမမူ ဂူမြမင်တဲ့​။ အခု​ေတာ့​ ​ေသ​ေသချာချာြကီး​ကို ြမင်လိုက်ြကား​လိုက်မိပါသဗျား​။ အစာအိမ်ကင်ဆာ​ေရာဂါနဲ့​ ခွဲစိတ်ြဖတ်​ေတာက်ြပီး​ အသား​စအ​ေြဖရလို့​ ​ေနာက်နှစ်ပတ်​ေနရင် ကင်ဆာ​ေဆး​သွင်း​ဖို့​ ြပန်လာခိုင်း​ထား​တဲ့​လူနာဟာ သူတို့​ဘာသာအရ သင်း​အုပ်ဆရာက​ေလး​ ကုတင်​ေဘး​ပင့်​လို့​ ဆု​ေတာင်း​ပတ္တနာြပုရှာတယ်။

  ဘရာသာက​ေလး​ကလည်း​ ​ေမတ္တာအြပည့်​နဲ့​ပါ။ ဘုရား​သခင် ​ေကာင်း​ချီး​ေပး​ဖို့​ ​ေသ​ေသချာချာ ဆု​ေတာင်း​ေပး​တာ။

  “အို အဖဘုရား​။ ချစ်သား​၏ ကိုယ်၌ရှိ​ေသာ ကင်ဆာပိုး​မွှား​များ​ကို ကုန်စင်​ေအာင် ဖယ်ရှင်း​ေပး​ေတာ်မူပါ​ေလာ့​။ ကုသရန်လိုအပ်​ေသာ ​ေငွ​ေြကး​များ​ကိုလည်း​ ဘုရား​သခင် ​ေဆာင်ကျဉ်း​ေပး​ေတာ်မူပါ​ေလာ့​။”

  တဲ့​။ ​ေတာ်ချက်​ေအ။ အရှိုက်ကို တည့်​တည့်​ထိတာပဲ။ အဲဒီနှစ်ချက်စလံုး​ ကိုယ်မှ လုပ်မ​ေပး​နိုင်တာ။ ဆာဂျင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ြပီး​

  “အာမင်”

  လို့​ ဒူး​က​ေလး​ေထာက် နဖူး​က​ေလး​ ပုခံုး​က​ေလး​ တို့​လိုက်ချင်ပါရဲ့​။

  “ငါက ​ေလာကြကီး​ကို လိုက်လိုက်ရွဲ့​ေနတာနဲ့​ ​ေလာကြကီး​ကလည်း​ ငါ့​ကို ြပန်ြပန်ရွဲ့​ေန​ေလ​ေရာ့​သလား​”

  လို့​ ​ေတွး​မိတယ်။

  ဒီလိုနဲ့​ ပိုက်ဆံမမက်ဘူး​ ​ေြကွး​ေြကာ်​ေနတဲ့​ ဆာဂျင်ြကီး​ခမျာ ခွဲလူနာတင်လိုက်ြပီး​ရင် မှတ်စုစာရွက်က​ေလး​ နှစ်ရွက်​ေပး​ြပီး​

  “ကုန်ကျစား​ရိတ်က​ေလး​ေတွ တဆိတ်​ေလာက် မှတ်ထား​ေပး​စမ်း​ပါ။ ​ေနာက်လူ​ေတွက ဘယ်​ေလာက် ကုန်မလဲ​ေမး​ရင် မ​ေြဖတတ်လို့​ပါ။ ​ေဆး​ရံုကဆင်း​ေတာ့​ အဲဒီစာရင်း​စာရွက်က​ေလး​ ြပန်​ေပး​ေနာ်”

  ဆိုြပီး​ ဆာ​ေဗး​ဆင်း​ရပါတယ်ဗျာ။ ​ေကျာင်း​တုန်း​က သင်ခဲ့​ရတဲ့​

  “ဆာဂျီကယ် ​ေအာဒစ်”

  ဆိုတဲ့​အထဲမှာ သည်လို ဆာ​ေဗး​မျိုး​ ​ေအာဒစ်မျိုး​က​ေတာ့​ ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ ကိုယ်တစ်​ေယာက်တည်း​ လုပ်ဖူး​မယ် ထင်ပါရဲ့​။ ပညာရှိစကား​များ​ အလကား​ေတာ့​ မှတ်လို့​မရပဲကိုး​။ တကယ်လုပ်ြကည့်​ေတာ့​လည်း​ ဘယ်​ေနရာ ဘယ်​ေထာင့်​မှာ ချွတ်​ေချာ်တိမ်း​ပါး​ေနသလဲ ြမင်ရတာ​ေပါ့​။

  ကိုယ့်​ေဆး​ရံုကိုယ် အနုလံု လို့​ြပီး​ေတာ့​ သူများ​ေဆး​ရံု​ေတွနဲ့​လည်း​ ပဋိလံု ြကည့်​ရတာ​ေပါ့​။ သူများ​ေြပာမယ်ဆိုလည်း​ ​ေြပာချင်စရာ။ ြပည်သူ့​ေဆး​ရံု​ေတွ​ေပါ်မှာ ဆရာဝန် ဆရာမ​ေတွ ပိုက်ဆံမယူပဲ ကု​ေနပါလျက်နဲ့​ အြပင်​ေဆး​ခန်း​က ကုန်ကျစား​ရိတ်နဲ့​ ဘာမှ မထူး​ဘူး​ ဆိုတဲ့​ မှတ်ချက်ဟာ မှား​တယ် လို့​ေတာ့​ မဆိုနိုင်ပါဘူး​။

  အဲဒီဟာ​ေတွကို အကုန်အကျနည်း​ပါး​ေအာင် အ​ေလအလွင့်​မရှိရ​ေအာင် ြပင်ဆင်ချင်တယ် ဆိုရင်​ေတာ့​ တစ်ခုကိုပဲ ြကပ်ြကပ်မတ်မတ် လုပ်​ေပး​ဖို့​လိုပါလိမ့်​မယ်။ တစ်ခုတည်း​ပါ။

  “စံနစ်တကျရှိမှု”

  တဲ့​။ ကျွန်​ေတာ်တို့​လုပ်​ေနတာ​ေတွက ပရမ်း​ပတာနိုင်လွန်း​ပါတယ်ဗျ။ အဂင်္လိပ်လို ​ေြပာရရင် disorganized ြဖစ်​ေနတာ​ေပါ့​။ (နင့်​ဟာနင် ပရမ်း​ပတာ လုပ်​ေနတာ ငါတို့​ကို လာလာ ဆွဲမထည့်​ပါနဲ့​ ဆိုရင်လည်း​ ​ေသွး​ပုချိပါခင်ဗျာ)။

  သည်တစ်ခါ​ေတာ့​ ြကိုြကိုတင်တင်ကို ​ေတာင်း​ပန်ထား​ပါရ​ေစ။ ဘယ်သူ့​ဘယ်သူကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာ​ေအာင် အ​ေညှာ်အရှို့​ အတို့​အ​ေထာင် မလုပ်လိုပါဘူး​။ ြမင်သာတဲ့​ ဥပမာတစ်ခု ​ေပး​ြခင်း​သာ ြဖစ်ပါတယ်။

  သက်ဆိုင်သူများ​ကိုလည်း​ ရှစ်ြကီး​ခိုး​ပါရဲ့​။ လူ​ေတွကို မြမင်​ေြကး​ မ​ေြပာ​ေြကး​ခင်ဗျ။ သား​သား​တို့​ေဆး​ရံုမှာ အရင်တခါ​ေြပာတဲ့​ ကိစ္စဝိစ္စ​ေတွ ြဖစ်ြပီး​ေနာက် ဓါတ်ခွဲမှူး​ေတွ ထရန်စဖာထိကုန်ပါတယ်။ စာရင်း​အရ တစ်​ေယာက်ကျန်တယ်ဆို​ေပမယ့်​ ကျန်တဲ့​တစ်​ေယာက်က သင်တန်း​တက်​ေနတာ တစ်နှစ်ြကာဦး​မယ်ဆိုတာ မသိပဲ လူကုန်ထုတ်လိုက်ြပီး​ အစား​လည်း​ ြပန်မ​ေပး​ပါဘူး​။

   ​ေတာ​ေဆး​ရံုဆို​ေပမယ့်​ ခွဲခန်း​မဖွင့်​ရတဲ့​ေန့​ဆိုတာ မရှိသ​ေလာက်ရှား​ပါတယ်။ တချို့​ရက် ​ေလး​ငါး​ေယာက်ဆက်တယ်။ ​ေန့​မီး​ညမီး​ကူး​ေနတာလည်း​ ရှိတယ်။

  ဆာဂျင်ရှိတယ်။ အိုဂျီရှိတယ်။ ​ေမ့​ေဆး​ရှိတယ်။ ​ေသွး​လိုချင် ​ေသွး​စစ်​ေပး​မယ့်​သူ မရှိလို့​ ရသလား​။ ရရ မရရ။ မသိဘူး​။

  မရှိဘူး​။ ​ေြပာင်း​ဆို​ေြပာင်း​လိုက်​ေတာ့​ ညြကီး​သန်း​ေခါင် ဓါး​ထိုး​မှုနဲ့​ ဗိုက်ပွင့်​ြပီး​လာတာ​ေတွ၊​ က​ေလး​ မ​ေမွး​နိုင်ပဲ ​ေသွး​သွန်ြပီး​လာတာ​ေတွက မျိုး​ြကီး​သီချင်း​ဖွင့်​ြပီး​

  “မလာပါနဲ့​။ အချစ်​ေရ မလာခဲ့​နဲ့​။” 

  ဆိုလို့​ ရသလား​။ ​ေပျာ်စရာြကီး​ေပါ့​ေအ။ ​ေဆး​ရံုအုပ်ကိုယ်တိုင် ဓါတ်မီး​ေလး​တစ်လက်နဲ့​ ဓါတ်ခွဲခန်း​ထဲမှာ ​ေသွး​စစ်​ေသွး​ထုတ်လုပ်ရတာ။ တစ်ရက်က နှစ်ရက် တစ်ပါတ်က နှစ်ပါတ်။ တီဘီလူနာ​ေတွ သလိပ်စစ်လို့​မရ။ ထံုး​စံအတိုင်း​ ​ေနာက်ဆံုး​ ဖုန်း​ဆက်လိုက်ရမလား​ နဲ့​ တစ်​ေယာက်ရလာတယ်။

  ဒါ​ေပသိ နယ်​ေြမစိမ်း​ေလ​ေတာ့​ ​ေသွး​လှူရှင်​ေခါ်ရရင် ရွာကိုလည်​ေရာ။ စာရင်း​စာအုပ်ြကီး​ထဲက လူနံမည်​ေတွနဲ့​ ဘယ်တပ်ဘယ်တပ်မှာ ရှိတယ်။ သွား​ေခါ်​ေချ ဆို ဆိုင်ကယ်တက္ကစီနဲ့​ လွှတ်လိုက်​ေရာ။ ဟိုက ဘာမှူး​ ညာမှူး​ေတွက သည်လို​ေခါ်လို့​ ထည့်​မ​ေပး​နိုင်ဘူး​။ ဆရာဝန်လက်မှတ်ပါမှ ဆို​ေတာ့​ တခါ ဆရာဝန်လက်မှတ်လာြပန်ယူ၊​ လက်မှတ်ပါြပီး​ ​ေဆး​ရံုတံဆိပ်တံုး​မှ မပါ​ေသး​တာ။ တံဆိပ်တံုး​ဆို​ေတာ့​ တစ်ခါ ြပန်လာဦး​။

  ညြကီး​မင်း​ြကီး​ ရံုး​ခန်း​ကလည်း​ပိတ်​ေနြပီ။ တရုတ်ကား​ထဲကလို အမိန့်​ေပး​တံဆိပ်ြပား​ထုြပီး​မှ ​ေသွး​လှူရှင်​ေခါ်လာ။ ဒီ​ေရာက်​ေတာ့​ ​ေသွး​အုပ်စု မတူဘူး​ဆို ြပန်လွှတ်။ ​ေနာက်တစ်​ေယာက်ြပန်​ေခါ်။ အုပ်စုတူတယ် မတည့်​ေသး​ဘူး​။ ပိုး​မစင်ဘူး​။ စသည်ြဖင့်​ သံုး​ေလး​ေယာက်​ေလာက် reject ထိရင် ဆိုင်ကယ်ခ အသွား​အြပန် တစ်​ေခါက် ၁၅၀၀ နဲ့​ တွက်ြကည့်​ဗျာ။

  အရပ်ထဲမှာ စကား​ြဖစ်​ေတာ့​ ​ေသွး​တစ်လံုး​သွင်း​ရင် ပိုက်ဆံဘယ်​ေလာက်​ေတာင် ​ေပး​ရတယ်ဆိုတာ​ေတွ ြဖစ်ကုန်​ေရာ။ လှူတဲ့​သူကလည်း​ ငါတစ်ြပား​မှ မရတာ​ေတာင် ​ေဆး​ရံုက ​ေရာင်း​စား​လို့​ပဲ​ေနမှာဆို နဂိုကထူ​ေထာင်ထား​တဲ့​ ​ေစတနာရှင် ​ေသွး​လှူအသင်း​က​ေလး​က ပျက်သွား​တယ်။ ​

  ေအာက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါ လှူထား​တဲ့​သူကလည်း​ ​ေဆး​ရံုမှာ ​ေအာက်ဆီဂျင်ရှူရင် တစ်နာရီဘယ်​ေလာက်ဆိုတဲ့​ သတင်း​ြကား​ေတာ့​ လှူ​ေတာ့​ဘူး​ ဆို ြဖစ်ကုန်တယ်။

   တကယ်​ေတာ့​ ဆလင်ဒါ​ေတွက ခွဲခန်း​ထဲမှာပဲ သံုး​ြပီး​ လူနာ​ေဆာင်ထဲမှာ ​ေအာက်ဆီဂျင်​ေပး​ချင်ရင် မီး​စက်နဲ့​မှ ​ေပး​လို့​ရတာ​ေလ။ တစ်​ေန့​လံုး​မှ နှစ်နာရီြပည့်​ေအာင် မလာတဲ့​ အရပ်မှာ ကျန်တဲ့​ ၂၂ နာရီဖိုး​ေတာ့​ လူနာရှင်က ကျခံရတာ​ေပါ့​။ စက်ဖိုး​လည်း​ မဟုတ်ဘူး​။ ​ေဆး​ဖိုး​လည်း​ မဟုတ်ဘူး​။ မီး​စက်နှိုး​တဲ့​ ဓါတ်ဆီဖိုး​။ ဒါ​ေပမယ့်​ သိတဲ့​အတိုင်း​ ​ေခတ်ကာလ သား​သမီး​များ​က အဘအိမ်ကဟာ​ေတွ စိန်တစ်ကိုယ်လံုး​သီး​ေနရင်သာ မ​ေြပာဝံ့​တာ။ ဆရာဝန် အဝတ်အစား​က​ေလး​များ​ လတ်လတ်ဝတ်တာြမင်ရင် မျက်မုန်း​ကိုကျိုး​လို့​။

  ကား​က​ေလး​များ​ စီး​လို့​က​ေတာ့​ အသြပာဆရာဝန် ဆိုင်း​ဘုတ်​ေကာက်တပ်​ေတာ့​တာပဲ။ (ဒီကလည်း​ မစီး​နိုင်ပါဘူး​) ဘယ်သူ့​ဘယ်သူကိုမှ အြပစ်မ​ေြပာပါဘူး​။ ဖယိုဖရဲ ပရမ်း​ပတာဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုး​လဲ သ​ေဘာ​ေပါက်​ေအာင် ​ေြပာြပတာ။

  သူ့​ေနရာနဲ့​သူ ကိုယ့်​အလုပ်ကိုယ်လုပ်​ေနြကတဲ့​သူအချင်း​ချင်း​ အချိတ်အဆက် မမိတာဟာ အချိန်၊​ ​ေငွ​ေြကး​၊​ လူအင်အား​ ယိုဖိတ်မှု ြဖစ်​ေစတယ် လို့​ သ​ေဘာ​ေပါက်ဖို့​ အတွက်ပါ။ ြပည်သူ့​ေဆး​ရံု​ေတွမှာ သူမရ ကိုယ်မရ နဲ့​ အလဟဿြဖစ်ကုန်ရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရာ များ​စွာ ရှိပါတယ်။ ​ေနာက်တစ်ခုက​ေတာ့​ လူနာဘက်က ​ေတာင်း​ဆိုချက်ပါ။ အများ​နဲ့​ ဆက်ဆံလာရတဲ့​အခါ ​ေခွး​ေသ​ေကာင်ပုပ် လည်ပင်း​ဆွဲထား​တဲ့​သူ​ေတွနဲ့​လည်း​ မလွှဲမ​ေရှာင်သာ ပတ်သက်ဆက်ဆံရတတ်ပါတယ်။ အမ်း​ေဆး​ရံုမှာ ၂၄ / ၇ အချိန်ြပည့်​နီး​ပါး​ ရှိ​ေနြပီး​ ထမင်း​စား​ ​ေရချိုး​ အိပ်ချိန်က​ေလး​ေလာက်ပဲ အိမ်ြပန်​ေနတာ​ေတာင်

  “ဆရာဝန်​ေတွ ဘယ်​ေရာက်ကုန်ပလဲကွ။ ​ေဆး​ခန်း​ပဲ ထိုင်​ေနြကသလား​။”

   ဆိုတဲ့​သူ ြကံုဖူး​ပါတယ်။ အဲဒီလူက ကုသမှု မရလို့​ အဲသလို ​ေသာင်း​ကျန်း​တာ မဟုတ်ပါဘူး​။ သူလာတဲ့​ ည​ေနအပုပ်ချိန်ြကီး​မှာ သူ့​မိန်း​မက ​ေကာက်ရိုက်လိုက်တဲ့​ ဒဏ်ရာကိုလည်း​ အထူး​ကုဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ချုပ်​ေပး​ြပီး​ပါြပီ။ ဒါ​ေပမယ့်​ သူလိုချင်​ေနတာ မိန်း​မကို တရား​စွဲဖို့​ ​ေဆး​စာပါတဲ့​။ တကယ်ဆို ရဲစခန်း​မှာ အမှုမဖွင့်​ပဲ ရဲမပါပဲ ကု​ေပး​ခဲ့​တာ​ေတာင် ကိုယ့်​ဘက်က လွန်​ေနပါြပီ။ ရဲ​ေဆး​စာလိုချင် ရဲ​ေခါ်ခဲ့​ေပါ့​။

  အများ​နဲ့​ ဆက်ဆံတဲ့​သူဆိုတာ သည်း​သည်း​ခံရတာပါပဲ။ ဒါ​ေပမယ့်​ အဲဒီလိုလူ​ေတွက မီဒီယာ​ေပါ်မှာ စိတ်ထင်ရာ​ေတွ ​ေလျှာက်​ေြပာပါြပီတဲ့​။ ပွတာပဲ။ ငါ​ေတာ့​ ဖွစရာ ရပဟဲ့​ဆို တစ်ခါတည်း​ မစူး​မစမ်း​ တင်​ေပး​လိုက်ြကမလား​။ ​ေနာက်အ​ေြကာင်း​တစ်ခုက​ေတာ့​ အဲသလို အာဏာပါဝါြပချင်တဲ့​သူများ​ဟာ အာဏာရှိတဲ့​ ပါဝါရှိတဲ့​ လူြကီး​တစ်​ေယာက်​ေယာက် အနား​မှာ ​ေြခမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဝင်ထွက်ခစား​ေလ့​ရှိြကတာမို့​ တွန်း​တွန်း​တိုက်တိုက် လုပ်ဖို့​ အင်မတန်လွယ်ပါတယ်။ ြမို့​ခံလူတစ်​ေထာင်ချစ်လည်း​ အဲလိုလူ တစ်​ေယာက်က ကိုယ့်​ကို မျက်မုန်း​ကျိုး​ေနရင် လံု​ေလာက်ြပီသာမှတ်။

  ဒီဥပမာကို​ေပး​ရတဲ့​အ​ေြကာင်း​က​ေတာ့​ ဆာ​ေဗး​လုပ်တဲ့​အခါ ယူတဲ့​ နမူနာက ​ေလ့​လာလိုတဲ့​ လူတန်း​စား​ကို ကိုယ်စား​ြပုနိုင်ရဲ့​လား​ဆိုတာ ​ေသ​ေသချာချာ ​ေတွး​ေတာဖို့​ အတွက်ပါ။ ဒီမိုက​ေရစီ​ေခတ်မှာ လူတိုင်း​ဟာ အသံထွက်နိုင်တာ​ေပါ့​။ ဒါ​ေပမယ့်​ မိုက်ခွက်ြကီး​နဲ့​ ထ​ေအာ်တဲ့​သူအသံကို​ေတာ့​ ပိုြကား​ရမှာ အမှန်ပဲ။ ဘယ်လိုလူမျိုး​က ​ေအာ်​ေနတာလဲဆိုတာ မသိပဲနဲ့​ ​ေလသံြကား​ဖမ်း​တရား​နာလို့​ ကျွတ်တမ်း​မဝင်နိုင်ဘူး​ ဆိုတာ သိ​ေစချင်ပါတယ်။

  ကိုယ်က အြကီး​အကဲ​ေနရာကို ​ေရာက်လာြပီဆိုရင် ကိုယ်တစ်​ေယာက်တည်း​ ဥပုသ်​ေစာင့်​ြပီး​ သီလစင်ြကယ်​ေနရံုနဲ့​ အြပစ်မကင်း​ပါဘူး​။ ကိုယ့်​လက်​ေအာက်ငယ်သား​ေတွ ခိုး​ဆိုး​လုယက်​ေနတာ မသိရင် တာဝန်​ေပါ့​ေလျာ့​တယ် ​ေခါ်တယ်။ မသိချင်​ေယာင်​ေဆာင်​ေနရင် အလိုတူအလိုပါ ြဖစ်တယ်။ သူတို့​ဆီက ခွဲတမ်း​နဲ့​ ဆက်​ေြကး​ေကာက်မယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ဥပုသ်​ေစာင့်​ေသာ ဓါး​ြပဗိုလ်ြကီး​ပဲ ြဖစ်လိမ့်​မယ်။ ရန်ကုန်​ေဆး​ရံုြကီး​မှာ ​ေအာက်​ေြခအလုပ်သမား​ေတွ မတရား​သြဖင့်​ ပိုက်ဆံ​ေတာင်း​ေနြကတာဟာ အုပ်ြကီး​ေတွ အုပ်က​ေလး​ေတွကို လစဉ် သတ်မှတ်ထား​တဲ့​ လိုင်း​ေြကး​ မြပည့်​ြပည့်​ေအာင် ရှာ​ေပး​ရလို့​ဆိုတဲ့​ အဆိုကို လံုး​ဝ အယံုအြကည် မရှိပါဘူး​။

  ရန်ကုန်ြပည်သူ့​ေဆး​ရံုြကီး​ရဲ့​ ​ေဆး​ရံုအုပ်ြကီး​ရာထူး​ဟာ ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်ြကီး​ဌာနမှာ အင်မတန်ြမင့်​တဲ့​ ရာထူး​ြကီး​ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီရာထူး​ြကီး​ေရာက်မှ ရန်ကနား​တို့​ ခိုး​ဆိုး​တိုက်ခိုက်လာသမျှ သပိတ်ဝင်အိပ်ဝင် ထိုင်စား​ေနမှာပဲ လို့​ သံသယဝင်ရတာ အင်မတန် ရှက်စရာ ​ေကာင်း​ပါတယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ အဲဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်​ေြဖရှင်း​ေပး​ဖို့​က​ေတာ့​ သူတို့​မှာ တာဝန်ရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ အုပ်ချုပ်​ေရး​ ကျွမ်း​ကျင်တဲ့​၊​ ကိုယ်ကျင့်​တရား​ေကာင်း​မွန်တဲ့​ ​ေဆး​ရံုအုပ်ြကီး​များ​စွာရှိခဲ့​ပါတယ်။

  လူနာ​ေဆာင်အသီး​သီး​က အပ်နှံလာတဲ့​ အလှူ​ေငွများ​ကို လက်ဖျား​နဲ့​ေတာင် မတို့​ပဲ နိုင်ငံ​ေတာ် ဘဏ္ဍာအြဖစ် လစဉ်မပျက် အပ်နှံ​ေပး​သွင်း​ခဲ့​လို့​ နှစ်ကုန် စာရင်း​ချုပ်တဲ့​အခါ ​ေဆး​ရံုြကီး​က ဝင်​ေငွသန်း​ေပါင်း​များ​စွာ ရှာ​ေပး​ခဲ့​တယ် ြဖစ်သွား​ြပီး​ အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုး​ေပါက်သွား​ရတာ​ေတာင် ရှိခဲ့​တယ်။ မှန်​ေတာ့​ မှန်တာပဲ။ မှန်လွန်း​လို့​ မမှန်​ေတာ့​ဘူး​ လို့​ ​ေြပာရမယ်။ ြပည်သူ့​ေဆး​ရံုြကီး​ဆိုတာ နိုင်ငံ​ေတာ်ဘဏ္ဍာြပန်ရှာ​ေပး​ရမယ့်​ ဌာနလား​။ ဘုရား​တကာကို ​ေဈး​ေကာက်လိုက်​ေကာက်ခိုင်း​သလို ြဖစ်​ေနြပီ။

  ဘူတန်မှာ အလုပ်လုပ်တုန်း​က သူတို့​နိုင်ငံမှာလည်း​ အလား​တူ ဖယိုဖရဲြဖစ်​ေနတာ​ေတွ မလစ်ဟင်း​ရ​ေလ​ေအာင် အ​ေမရိကန်ပညာရှင်အဖွဲ့​တစ်ဖွဲ့​ကို ​ေဒါ်လာသန်း​ချီ​ေပး​ြပီး​ ငှား​ရမ်း​ပါသတဲ့​။ သတင်း​စာ​ေတွထဲက​ေန ြပင်း​ြပင်း​ထန်ထန် ​ေဝဖန်​ေရး​သား​ခဲ့​ြကပါတယ်။ သူတို့​ကို ​ေပး​ရတဲ့​ ပိုက်ဆံနဲ့​ ​ေဆး​ေတွ ဝယ်လိုက်ရင် ပိုအကျိုး​မရှိဘူး​လား​တဲ့​။ ဟုတ်ပါရဲ့​။ လူရယ်စရာြကီး​ လို့​ေတာင် ​ေအာင့်​ေမ့​မိ​ေသး​တယ်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ​ေရရှည်ကို ​ေတွး​ြကည့်​ေတာ့​ အဲဒါ မှန်တယ်ဗျ။ အဲဒီအဖွဲ့​နဲ့​ တစ်နိုင်ငံလံုး​က ​ေဆး​ရံု​ေတွကို ဆာ​ေဗး​ဆင်း​ြပီး​ ​ေလ့​လာသံုး​သပ် အြကံြပုချက်​ေတွ ​ေပး​သတဲ့​။

  ပလိုင်း​ေပါက် နဲ့​ ဖား​ေကာက်မယ့်​အစား​ စီး​တဲ့​ေရ ဆည်တဲ့​ကန်သင်း​ လုပ်သွား​တာ​ေပါ့​။ ဒီလို အလုပ်မျိုး​ကို ကမ္ဘာလှည့်​ြပီး​ အသက်​ေမွး​ဝမ်း​ေြကာင်း​ လုပ်​ေနသူ​ေတွဆို​ေတာ့​ ထိ​ေရာက်တဲ့​ အြကံဉာဏ်များ​ ​ေပး​နိုင်လိမ့်​မယ် ထင်ပါရဲ့​။ အဖျား​တက် အမှည့်​စား​ရနိုး​နိုး​ေပါ့​ေလ။ အ​ေမြကီး​ကား​ကဆို​ေတာ့​ ဘာရယ်လို့​ မဟုတ်​ေတာင် လူရှိန်တာ​ေပါ့​။ ဟုတ်ဘူး​လား​။ ဒါ​ေပမယ့်​ သည်လို ကိစ္စမျိုး​ဆိုတာ စံနစ်ကို မြပုြပင်ပဲ မရဘူး​ဆိုတာ ကိုယ့်​ဆီကပညာရှိြကီး​များ​ သတိလစ်​ေနမစိုး​လို့​ ​ေြပာြပရတာပါ။

  ​ေဆး​ရံုြကီး​ကိုပဲ ြပင်ြပင်၊​ ​ေတာ​ေဆး​ရံု​ေလး​ပဲ ချဲ့​ချဲ့​။ အချည်း​နှီး​မြဖစ်ပဲ လူနာအတွက် အကျိုး​ရှိရှိ အသံုး​တည့်​ေနသမျှ အား​လံုး​ကို ​ေြကနပ်စွာ သာဓု​ေခါ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့​ကိုမှ အကျိုး​မြဖစ်ပဲနဲ့​ေတာ့​ ​ေငွ​ေရာ၊​ လူ​ေရာ၊​ အချိန်​ေတွပါ အလဟဿြဖစ်ကုန်မှာ အလွန်ပူပင်နှ​ေြမာမိပါရဲ့​။ ​ေတာမှာမို့​လို့​ ဘယ်​ေလာက်များ​ လုပ်နိုင်စရာ ရှိလို့​လဲ။ သူ​ေြပာင်း​သွား​ေတာ့​ ​ေနာက်လူဆက်မလုပ်ရင် အဲဒီပစ္စည်း​ေတွ အလကား​ြဖစ်ကုန်မှာ​ေပါ့​ လို့​ ထင်တဲ့​သူကလည်း​ မလွန်ပါဘူး​။

  မရှိလို့​မလုပ်ရတဲ့​အခါ လူစွမ်း​အား​ဆံုး​ရှံုး​သလို ရှိလျက်နဲ့​ မလုပ်တဲ့​သူနဲ့​ကျ​ေတာ့​လည်း​ ပစ္စည်း​တန်ဖိုး​ ဆံုး​ရှံုး​ြပန်တာပ။ ဒါ​ေပမယ့်​ အ​ေြခခံအား​ြဖင့်​ ​ေဆး​ရံုအဂင်္ါရပ်တစ်ခုနဲ့​ ​ေလျှာ်ညီစွာ အ​ေရး​ေပါ် အသက်ကယ်ရန်် လိုအပ်သမျှ​ေဆး​ဝါး​ပစ္စည်း​ကိရိယာက​ေတာ့​ မသံုး​ကာမှ​ေန​ေရာ ရှိ​ေနသင့်​တယ် ထင်တာပဲ။ ဘူတန်က မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာ ​ေစတီပုထိုး​က​ေလး​ေတွမှာ ပဋ္ဌါန်း​ပါဠိ​ေတာ်နဲ့​ တရား​စာများ​ကို ရစ်ဘီး​လံုး​က​ေလး​ေတွမှာ ထွင်း​ြပီး​ ဘုရား​ဖူး​လာတဲ့​သူတိုင်း​က လက်က​ေလး​နဲ့​ လှည့်​လှည့်​ေပး​သွား​ြကပါတယ်။

  အဲသဟာက​ေလး​ေတွ အဆက်မြပတ် လည်​ေနသ​ေရွ့​ ဓမ္မစြကာကုသိုလ်​ေတွ တိုး​ပွား​ေနတယ် လို့​ အယူရှိြကဟန် တူတာပဲ။ ကိုယ့်​ဆီမှာလည်း​ပဲ နိုင်ငံတကာက သဒ္ဒါတရား​နဲ့​ လှူတန်း​ထား​တာက​ေလး​ေတွ သူ့​ေနရာနဲ့​သူ အကျိုး​ရှိရှိ အသံုး​ကျြပီး​ ကုသိုလ်​ေတွ အဆက်မြပတ် လည်ပတ်စီး​ဆင်း​နိုင်​ေစဖို့​ ကိုယ်နဲ့​ လက်လှမ်း​မီသမျှဟာက​ေလး​ေတွကို လက်က​ေလး​နဲ့​ မွှတ်​ေန​ေအာင် လှည့်​ေပး​ြကရရင် မ​ေကာင်း​ဘူး​လား​ဗျာ။

 • Copyright @ 2013 Dr.Soe Min.